fbpx

HR-owe Koło Ratunkowe: Jawność wynagrodzeń! Czy można ujawniać wysokość wynagrodzeń?

22 listopada 2022
Mimo tego, że informacja na temat wynagrodzeń pracowników owiana jest zazwyczaj zmową milczenia, oczywistym jest, że pracownicy rozmawiają między sobą o wysokości swojej pensji. Chcą porównać swoją płacę, zwłaszcza do osób zajmujących to samo stanowisko... Czy pracodawca może ujawniać wysokość wynagrodzeń zatrudnionych? Jak zgodnie z prawem pracy ustalić wartość wynagrodzenia za pracę? Zapraszam do lektury dzisiejszego HR-owego Koła Ratunkowego!

Wynagrodzenie godziwe vs wynagrodzenie rynkowe

Nierzadko pracodawcy różnicują wysokość wynagrodzenia pracowników. Ich wysokość często wynika z umiejętności negocjacyjnych pracownika.  Informacja na temat odmiennej płacy może rodzić roszczenia poszczególnych pracowników o podwyżkę.

Pamiętajmy, że wynagrodzenie jest nieodłącznym elementem zawartej z pracodawcą umowy prawnej. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Ponadto, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zapewnienie pracownikowi godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawodawca nie dookreślił pojęcia “godziwego wynagrodzenia za pracę”. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy przy respektowaniu zasad równego traktowania pracowników.

Czy istnieje jakakolwiek szansa na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, bez rozwiązania umowy o pracę?

Jak zgodnie z prawem pracy ustalić wartość wynagrodzenia za pracę?

Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy – stosuje się ustalenia zawarte w ramach układów zbiorowych pracy, regulaminu wynagradzania.

Ustalając wysokość wynagrodzenia, pracodawca powinien pamiętać, że pracownicy mają prawo do tego samego wynagrodzenia za tę samą pracę lub za pracę o tej samej wartości.

Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

Jednocześnie na mocy art. 11(1) Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Ochrona godności oraz dóbr osobistych pracownika należy do katalogu podstawowych zasad prawa pracy. W uchwale SN (7) z 16.07.1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994/1, poz. 2, przyjęto stanowisko, iż ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego. Ponadto w orzecznictwie sądowym dominuje stanowisko, iż informacje na temat wynagrodzenia stanowią – co do zasady – “element sfery życia prywatnego człowieka i jako jego dobro osobiste podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy Kodeks cywilny”.

Czy plan urlopów można zaplanować na okres krótszy, niż rok?

Czy pojęcie dobra osobistego jest tożsame z danymi osobowymi pracownika?

Administrator danych osobowych, na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – nie może udostępniać osobom nieupoważnionym danych osobowych pracowników. W piśmiennictwie przyjmuje się, że są to również dane dotyczące wynagrodzenia. 

Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach, określonych w przepisach, pracodawca ma obowiązek wykazania wysokości wynagrodzenia bez zgody zatrudnionego, np. gdy wynika to z obowiązku przekazywania informacji do ZUS, organom podatkowym oraz organom prowadzącym egzekucję sądową lub administracyjną.

Czy zakładowa organizacja związkowa ma prawo do uzyskania informacji na temat wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika?

Zakładowa organizacja związkowa ma prawo, zgodnie z art. 28 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych, do uzyskania od pracodawcy informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności dotyczących warunków i zasad wynagradzania. 

Sąd w orzeczeniu z 16.07.1993 r., I PZP 28/93 podkreślił, że zawarte w art. 8, 23 ust. 1 i art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych uprawnienie do kontrolowania przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnienie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników, nie oznacza natomiast uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. 

Organizacje związkowe nie mają prawa do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia konkretnego, indywidualnego pracownika, chyba że pracownik ten wyraził na to zgodę. Ujawnienie bez zgody pracownika wysokości jego zarobków może być zakwalifikowane jako naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, mimo, że wynagrodzenie samo w sobie nie zostało wyodrębnione w katalogu wymienionych dóbr osobistych człowieka.

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w swoim stanowisku (stanowisko MPiPS z dnia 28 sierpnia 2009 r., DPR-II-053-73143/AK/MC/09), reprezentuje pogląd, że „pracodawca nie może zabronić pracownikowi ujawnienia swoich zarobków, a tak zwane klauzule poufności w tym względzie są niedopuszczalne. Taki zakaz jest niekorzystny dla pracownika, może on bowiem uniemożliwić ustalenie, dyskryminacji płacowej”. Ustalenie takiej klauzuli mogłoby pośrednio utrudnić ustalenie istnienia dyskryminacji płacowej oraz utrudnić dochodzenie roszczeń z tego tytułu. W praktyce, to od pracownika zależy, czy i komu ujawni wysokość własnych zarobków. Ministerstwo stoi więc na stanowisku, że pracodawca nie może zobowiązać pracownika do zachowania poufności w kontekście jego zarobków. Ponadto pracodawca nie ma prawa wprowadzenia stosownych regulacji ani do umów o pracę, ani do żadnych źródeł prawa wewnątrzzakładowego. 

Dodatkowo, podejmowanie przez pracodawcę działań ograniczających dostęp do informacji o wynagrodzeniu współpracowników może zostać ocenione jako naruszenie społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa oraz zasad współżycia społecznego. 

Czy pracodawca musi zachować poufność w zakresie wysokości wynagrodzeń konkretnych pracowników?

Pracodawca jest bezwzględnie zobowiązany do zachowania poufności w zakresie wysokości wynagrodzeń konkretnych pracowników. Sąd Najwyższy w uchwale podjętej 16 lipca 1993 r. (I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2) stwierdził, że ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dóbr osobistych pracownika w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Informacje te mają bowiem charakter danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

W sytuacji naruszenia dóbr osobistych pracownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze powództwa cywilnego. 


PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM KIEROWNIKIEM DZIAŁU KADR I PŁAC!
Czas trwania: 6 miesięcy

AKADEMIA MASTER! ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM KIEROWNIKIEM
DZIAŁU KADR I PŁAC!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!