fbpx

Kontrola PIP w zakresie powierzenia pracy tymczasowej

14 kwietnia 2023
W jaki sposób przygotować się do kontroli Inspekcji Pracy, jeśli reprezentujesz agencję pracy tymczasowej lub pracodawcę uzytkownika?

Działalność firm pośredniczących w zawieraniu współpracy między pracodawcami a osobami chętnymi do podjęcia zatrudnienia, czyli agencji pracy tymczasowych jest kontrolowana przez inspektorów pracy, podobnie jak wykonywanie pracy przez pracowników tymczasowych pod kierownictwem pracodawców użytkowników. Warto wiedzieć w jaki sposób przygotować się do kontroli z punktu widzenia tychże podmiotów. 

Programu działania PIP na lata 2020-2024

Do zadań PIP należy w szczególności nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

Praca pracowników tymczasowych również podlega kontroli ze strony inspekcji pracy.

Z postanowień programu działania PIP na lata 2020-2024 wynika, że kontrolami mają zostać objęte w szczególności agencje świadczące usługi pracy tymczasowej. Równolegle z kontrolami podejmowanymi w agencjach pracy tymczasowej realizowane mają być czynności kontrolne u pracodawców użytkowników, na rzecz których i pod których kierownictwem świadczą pracę tymczasową osoby skierowane do tych podmiotów z agencji pracy.

Czy pracownik tymczasowy może świadczyć pracę zdalną?

Kontrola PIP

Zarówno agencje pracy tymczasowej, jak i pracodawcy użytkownicy, mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa, które nakładają na podmioty szereg obowiązków względem zatrudnionych.  Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje wypełnianie obowiązków wobec osób, którym powierzono pracę tymczasową, zarówno tych, które spoczywają na agencji zatrudnienia jako formalnym pracodawcy, jak i na pracodawcy użytkowniku. Ponadto inspektorzy PIP sprawdzają, czy są respektowane prawa pracowników tymczasowych oraz osób, które świadczą pracę tymczasową na innej podstawie niż umowa o pracę tymczasową.

Jeśli pracodawca użytkownik oraz agencja pracy tymczasowej znają i stosują w praktyce przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, to nie powinni obawiać się kontroli PIP. Warto jednak upewnić się czy nie przekroczono limitu zatrudnienia pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. 

Zgodnie z przepisami, agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. 

Ponadto nie wolno powierzać pracy pracownikowi tymczasowemu, która zaliczana jest do prac:

 • szczególnie niebezpiecznych;
 • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
 • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

W związku z tym, że praca tymczasowa, co do zasady, służy pracy o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika, czynności kontrolne PIP zmierzają do ustalenia, czy praca tymczasowa powierzana jest wyłącznie w sytuacjach, w których jest to prawnie dopuszczalne.

Alkohol na terenie zakładu pracy

Kontroli inspektora pracy mogą podlegać umowne ustalenia między agencją pracy tymczasowej, a pracodawcą użytkownikiem. W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, pracodawca użytkownik uzgadnia z nią na piśmie rodzaj pracy, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do realizacji, przewidywany okres wykonywania pracy, wymiar czasu pracy oraz miejsce wykonywania obowiązków. Dodatkowo obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest pisemne poinformowanie agencji pracy tymczasowej o warunkach wykonywania pracy w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy tymczasowi realizują pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.  Po stronie pracodawcy użytkownika ciążą obowiązki z zakresu bhp, który powinien zapewnić pracownikom tymczasowym bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu pracy.

Inspektor pracy kontroluje czy pracownicy tymczasowi posiadają ważne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy, jak również czy zostali właściwie przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca użytkownik jest zobowiązany na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego. Warto zatem zweryfikować czy pracownicy tymczasowi mają zapewnioną odzież i obuwie robocze spełniające wymagania wynikające z Polskich Norm. Powyższa zasada dotyczy również środków ochrony indywidualnej.

Uprawnienia Inspekcji Pracy

W toku postępowania kontrolnego inspektor ma prawo, m.in. do

 • swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego oraz
 • żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy;

Podmiotem kontrolowanym może być zarówno agencja pracy tymczasowej, jak również pracodawca użytkownik. Oba podmioty mają obowiązek zapewnienia inspektorowi pracy warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów.  

Dokumentacja pokontrolna 

Jeżeli w kontrolowanym podmiocie, agencji pracy tymczasowej lub u pracodawcy użytkownika zostaną stwierdzone nieprawidłowości, zarówno w zakresie prawnej ochrony pracy jak również technicznego bezpieczeństwa pracy, zostanie sporządzony protokół z kontroli.

Nieprawidłowości dotyczyć mogą zarówno przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – w zakresie nawiązywania stosunku pracy tymczasowej, jak również przebiegu zatrudnienia.

Przykładowe nieprawidłowości mogące wystąpić w toku czynności kontrolnych w agencji pracy lub pracodawcy użytkownika:

 • nieprawidłowości w zakresie zawierania umów o pracę tymczasową,
 • naruszenia przepisów polegające na zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy,
 • uchybienia dotyczące wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń,
 • nieprzestrzeganie przepisów w zakresie udzielania pracownikom tymczasowym urlopów wypoczynkowych, ustalania wynagrodzenia za czas urlopu lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop,
 • naruszenia przepisów związanych z wydawaniem świadectw pracy pracownikom tymczasowym,
 • nieprawidłowości dotyczące przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich,
 • niedopełnienie obowiązków w zakresie uzgodnienia na piśmie przez agencję pracy tymczasowej warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych z pracodawcą użytkownikiem.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!