Placówka oświatowa Eduwersum

Minimalne wynagrodzenie 2024, czyli podwójna podwyżka dla 3,6 mln Polaków

15 września 2023 opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Sprawdź, ile wyniesie i jakie będą konsekwencje wzrostu płacy minimalnej.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
15 września 2023

Rada Ministrów przyjęła wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2024 rok

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów, w terminie do 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego m.in. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Następnie Rada Dialogu Społecznego uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej. Termin na wypracowanie wspólnego stanowisko partnera społecznego minął, a konsensusu nie osiągnięto, co oznacza, że inicjatywę ustalenia wysokości wynagrodzenia minimalnego przejęła Rada Ministrów. Zgodnie z ustawą Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych i opublikowania go w Dzienniku Ustaw do 15 września każdego roku. Dokładnie 15 września 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw 2023, poz. 1983 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

Jak stanowi art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej:

 • od dnia 1 stycznia i
 • od dnia 1 lipca.

Powyższe oznacza, że jeśli wskaźnik inflacji wynosi więcej niż 5%, podwyższanie płacy minimalnej odbywa się w ciągu roku dwukrotnie. Aktualnie, wskaźnik inflacji konsumenckiej podany przez GUS wynosi 10,1%.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

od 1.01.2024 do 30.06.20244242 złwzrost w stosunku do stycznia 2023 o 21,5%, czyli 752 zł
od 1.07.2024 do 31.12.20244300 złwzrost w stosunku do lipca 2023 o 19,4%, czyli 700 zł

Minimalna stawka godzinowa w 2024 r.

od 1.01.2024 do 30.06.202427,70 zł
od 1.07.2024 do 31.12.202428,10 zł

Ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ze składników wynagrodzenia wliczanych do minimalnego wynagrodzenia został wyłączony dodatek stażowy. I tak od 1 stycznia 2020 roku przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia minimalnego uwzględnia się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny. Są to m.in.:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • premie,
 • prowizje,
 • dodatki (np.: funkcyjny),
 • nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, dodatku za staż pracy, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się również dodatku za pracę w nocy. Od 2024 roku wyłączony zostanie dodatek za szczególne warunki pracy.

Czy w związku ze zmianą, należy wręczyć pracownikowi aneks do umowy i informację o warunkach zatrudnienia?

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy
 • miejsce wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy. 

Skoro wysokość wynagrodzenia, jako stały element treści, została określona w umowie o pracę poprzez wskazanie konkretnej kwoty wynagrodzenia, aby ją zmienić niezbędne jest wprowadzenie w umowie zmian. Aby dokonać zmiany w treści umowy o pracę konieczne jest zastosowanie jednego z dwóch trybów:

 • porozumienia zmieniającego, jeśli pracownik wyraża zgodę na zmianę lub 
 • w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, jeśli pracownik nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Aneks do umowy tylko, jeśli zmiana jest neutralna

W przepisach prawa pracy nie funkcjonuje pojęcie aneksu do umowy. Pracodawcy nierzadko jednak postanawiają o wprowadzeniu takiego dokumentu do obiegu. W praktyce, aneks do umowy stosowany jest najczęściej w przypadku przekazania informacji neutralnej lub oczywistej dla pracownika. Niektórzy pracodawcy decydują się na zastosowanie aneksu do umowy w związku z koniecznością zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w treści umowy o pracę.

Obowiązek informacyjny

Zdarza się tak, że w treści umowy o pracę wynagrodzenie nie zostało określone poprzez podanie konkretnej kwoty, a jedynie poprzez zastosowanie zapisu o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania dokumentu aktualizującego treść umowy o pracę. W takim przypadku konieczne jest jednak poinformowanie pracownika, że jego wynagrodzenie ulega zmianie w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a pracownik, od 1 stycznia 2024 będzie wynagradzany w kwocie 4242 zł brutto (przy pełnym etacie).

W treści informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kodeksu pracy) należy wskazać inne niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe. W związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia za pracę nie ma konieczności aktualizacji “informacji o warunkach zatrudnienia”.

Podwyżka dla 3,6 mln Polaków

Ministerstwo pracy prognozuje, że w 2024 roku płacę minimalną zarabiać będzie aż 3,6 mln Polaków. Podwyżka sięga aż 20%. Nagłówki gazet ogłosiły już 700 plus dla pracujących. Tak wysoka płaca minimalna wynosić będzie w przyszłym roku prawie 50% średniego wynagrodzenia. Według prognoz przeciętne wynagrodzenie wyniesie 7794 zł, więc względem płacy minimalnej kształtuje się następująco:

 • od stycznia 2024 r. – 54,4 %
 • od lipca 2024 r. – 55,2%.

Spłaszczenie dochodów nawarstwia absurdy i powoduje, że urzędnicy państwowi i nauczyciele, którzy nie mogą liczyć na spektakularne podwyżki budżetowe, zarabiają nieco powyżej płacy minimalnej. To z kolei odbija się na jakości edukacji i usług w urzędach.

Ciekawie prezentuje się też relacja płacy minimalnej do wynagrodzenia godziwego. Za wynagrodzenie godziwe według Europejskiej Karty Społecznej uznaje się stawkę ustaloną na poziomie około 68% przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Oznacza to, że spełnienie tego warunku wiązałoby się ze wzrostem płacy minimalnej do ok. 4700 zł brutto.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.