category icon
Wybierz kategorię

Poród za granicą, a prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Dzisiaj kolejny wpis z cyklu: Pytanie do Moniki! Tym razem opowiem o tym czy pracownicy, która  urodziła dziecko za granicą przysługuje zasiłek macierzyński . Pytanie zadała mi w piątek na profilu Ania, która urodziła dziecko podczas pobytu u siostry w berlinie. Pytanie: Jestem, zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Podczas pobytu za granicą niespodziewanie, przedwcześnie urodziłam moje pierwsze dziecko. Czy w takim przypadku przysługuje mi zasiłek macierzyński? Jakie dokumenty powinnam przedłożyć pracodawcy? O co powinnam zadbać przed …

timestamp0
timestamp1

Jak i kiedy dokonać zaokrąglenia w kalkulacji wynagrodzeń? cz I

Kwoty należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wypłacanych pracownikom, podnosimy do pełnych groszy, gdy końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, a obniżać, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza. To kanon przejęty z ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy niestety nie reguluje zasad zaokrąglania wynagrodzenia za pracę i świadczeń związanych z pracą. W wielu jednak przypadkach ich obliczanie zgodnie z przepisami prowadzi do wyników sięgających kilku miejsc po przecinku. W praktyce do świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy stosuje się przez …

timestamp0
timestamp0

Wynagrodzenie za pracę – kiedy dokonujemy wypłaty?

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym prawem pracownika, a wypłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy i istotnym warunkiem umowy o pracę (Art. 29 § 1 pkt 3 KP). Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane nie rzadziej niż raz w miesiącu w stałym, z góry ustalonym terminie, niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości (Art. 85 § 1 KP). Konkretny termin, w którym pracodawca będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia powinien być ustalony i wskazany jednoznacznie w układzie zbiorowym, regulaminie pracy  (Art. 1041 § 1 pkt …

timestamp0
timestamp0

Świadczenie rehabilitacyjne

Niejednokrotnie zdarza się, że niezdolność do pracy przedłuża się i trwa dłużej niż okres zasiłkowy. Jeżeli ubezpieczony nadal choruje, ale lekarz ocenia, że ma szansę na powrót do zdrowia i do aktywności zawodowej, może złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Ma ono umożliwić ubezpieczonemu dalsze leczenie i rekonwalescencję bez utraty środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane ubezpieczonemu, który, po przedłużonym okresie leczenia i rehabilitacji  rokuje odzyskanie zdolności do pracy, na  okres …

timestamp0
timestamp5

Kiedy i w jakich terminach wypłacamy zasiłki?

Zgodnie z Art. 61 ustawy uprawnienia do zasiłków ustalają i je wypłacają płatnicy składek, jeżeli zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych, od której zależeć będzie obowiązek wypłaty zasiłków ustala się według stanu na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli płatnik składek nie zgłaszał na ten dzień żadnej osoby, liczbę tę ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia. Przykład 1 Płatnik składek rozpoczął działalność w maju 2018 i jeszcze w tym samym miesiącu …

timestamp0
timestamp1

Czy podróż służbową zaliczamy do czasu pracy?

Dzisiaj kolejny wpis z cyklu: Pytanie do Moniki! Tym razem opowiem o tym czy podróż służbową zaliczamy do czasu pracy. To zagadnienie budzi wiele emocji, często pojawiało się też w pytaniach uczestników kursu online „Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy”. Pytanie: Nasz pracownik jest zatrudniony w Poznaniu i pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30. W piątek otrzymał polecenie wyjazdu na konferencję naukową do Krakowa. Wyjechał o godz. 6.40, na miejsce dotarł o 9.00 i uczestniczył w konferencji, …

timestamp0
timestamp2

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze?

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas przepracowany przy wynagrodzeniu miesięcznym, jeśli przyczyną nieobecności była choroba (sprawowanie opieki nad chorym, urlop macierzyński) nie ma znaczenia czy miesiąc, w którym wystąpiła choroba miał 30, 31 czy 28 dni kalendarzowych. Nie także znaczenia ile godzin przypadało do przepracowania zgodnie z obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.  Zawsze dzielimy stawkę miesięczną przez 30  – w myśl przepisów zasiłkowych miesiąc oznacza 30 dni. Ustalając wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca zawsze ustala się je przez potrącenie: najpierw obliczając …

timestamp0
timestamp1

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, bo chorował?

Zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonana, za czas niewykonywania pracy, tylko wtedy, gdy przepisy prawa tak stanowią. W praktyce nie zawsze udaje się pracownikowi przepracować pełny miesiąc, a to może mieć istotny wpływ na wyliczenie jego wynagrodzenia. Wtedy wynagrodzenie za pracę przysługuje mu jedynie za ten czas (tę część miesiąca), który faktycznie przepracował. W przypadku, gdy pracownik jest wynagradzany wynagrodzeniem zmiennym np. godzinowym, jego wynagrodzenie za czas przepracowany ustala się przez pomnożenie ilości przepracowanych godzin i …

timestamp0
timestamp0

10 wątpliwości w zakresie stosowania KUP

Przy rozliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek pochodowy od osób fizycznych uwzględnia się  koszty uzyskania przychodu, czyli udokumentowane wydatki poniesione w celu jego osiągnięcia. W przypadku pracowników koszty uzyskania przychodu zostały określone ryczałtowo i wynoszą: 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy max. 1335 z jednego stosunku pracy 2005,05 zł za rok podatkowy, jeśli podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy max. 1668,72 z jednego stosunku pracy w przypadku gdy miejsce zamieszkania …

timestamp5
timestamp1

Nie można zakazać pracownikowi ujawnienia wynagrodzenia koledze

Wynagrodzenia osobowe pracowników budzą wiele emocji, często również są wynikiem korytarzowych “plotek”. Jak mawia mój znajomy: “korytarz mówi”. Pracodawcy starają się więc zapobiegać tego typu praktykom, gdyż mogą one rodzić roszczenia poszczególnych pracowników o podwyżkę w sytuacji, gdy kolega z pracy zarabia więcej, poprzez różnego rodzaju wewnętrzne regulacje w tym zakresie. W praktyce zdarza się również, że pracodawcy proponują w umowach o pracę zapisy o zachowaniu w poufności wysokości wynagrodzenia i ewentualnych karach za ich naruszenie. Czy taka praktyka jest …

timestamp1
timestamp0