category icon
Wybierz kategorię

Krytyka przełożonego może zakończyć się zwolnieniem

Krytyka szefa bywa bolesna… Jak często zdarza się, że podwładny publicznie krytykuje polecenia czy decyzje szefa? Nie zgadza się z jego wizją rozwoju firmy czy wprowadzanymi w organizacji zmianami? Czy w takiej sytuacji pracownik pozostaje bezkarny? Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna i rzeczywista. Nie musi jednak mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości, skoro wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania bezterminowego stosunku pracy (wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997 r. I PKN 419/97) Wypowiedzenie umowy o pracę …

timestamp0
timestamp6

Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron?

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron polega na zgodnym oświadczeniu woli dwóch stron (pracodawcy i pracownika) o chęci rozwiązania umowy o pracę. Wola rozwiązania umowy w powyższy sposób powinna zostać udokumentowana poprzez sporządzenie odpowiedniego dokumentu w formie pisemnej z wyraźnym podaniem terminu, w którym ma ono nastąpić. Niezachowanie wskazanej formy nie powoduje jednak nieważności tej czynności, a jedynie może utrudniać dowodzenie w ewentualnym sporze przed sądem pracy. W związku z powyższym warto udokumentować fakt rozwiązania umowy na piśmie. …

timestamp0
timestamp1

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wypłata ekwiwalentu nie jest wymagana w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy. Przykład 1 …

timestamp0
timestamp1

Nowe zasady wydawania świadectw pracy

[row cols_nr=”2″ class=”narrow”] [col size=”8″] Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle określonej treści wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, stwierdzającym okoliczności dotyczące zakończonego zatrudnienia, które to okoliczności mają lub mogą mieć znaczenie przy ustaleniu prawa do świadczeń albo ich wymiaru w przyszłym stosunku pracy, a także uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W nowym stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od zakończenia stosunku …

timestamp0
timestamp1