category icon
Wybierz kategorię

Świadczenie rehabilitacyjne

Niejednokrotnie zdarza się, że niezdolność do pracy przedłuża się i trwa dłużej niż okres zasiłkowy. Jeżeli ubezpieczony nadal choruje, ale lekarz ocenia, że ma szansę na powrót do zdrowia i do aktywności zawodowej, może złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Ma ono umożliwić ubezpieczonemu dalsze leczenie i rekonwalescencję bez utraty środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane ubezpieczonemu, który, po przedłużonym okresie leczenia i rehabilitacji  rokuje odzyskanie zdolności do pracy, na  okres …

timestamp0
timestamp5

Kiedy i w jakich terminach wypłacamy zasiłki?

Zgodnie z Art. 61 ustawy uprawnienia do zasiłków ustalają i je wypłacają płatnicy składek, jeżeli zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych, od której zależeć będzie obowiązek wypłaty zasiłków ustala się według stanu na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli płatnik składek nie zgłaszał na ten dzień żadnej osoby, liczbę tę ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia. Przykład 1 Płatnik składek rozpoczął działalność w maju 2018 i jeszcze w tym samym miesiącu …

timestamp0
timestamp1

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze?

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas przepracowany przy wynagrodzeniu miesięcznym, jeśli przyczyną nieobecności była choroba (sprawowanie opieki nad chorym, urlop macierzyński) nie ma znaczenia czy miesiąc, w którym wystąpiła choroba miał 30, 31 czy 28 dni kalendarzowych. Nie także znaczenia ile godzin przypadało do przepracowania zgodnie z obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.  Zawsze dzielimy stawkę miesięczną przez 30  – w myśl przepisów zasiłkowych miesiąc oznacza 30 dni. Ustalając wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca zawsze ustala się je przez potrącenie: najpierw obliczając …

timestamp0
timestamp1

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, bo chorował?

Zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonana, za czas niewykonywania pracy, tylko wtedy, gdy przepisy prawa tak stanowią. W praktyce nie zawsze udaje się pracownikowi przepracować pełny miesiąc, a to może mieć istotny wpływ na wyliczenie jego wynagrodzenia. Wtedy wynagrodzenie za pracę przysługuje mu jedynie za ten czas (tę część miesiąca), który faktycznie przepracował. W przypadku, gdy pracownik jest wynagradzany wynagrodzeniem zmiennym np. godzinowym, jego wynagrodzenie za czas przepracowany ustala się przez pomnożenie ilości przepracowanych godzin i …

timestamp0
timestamp0

Zwolnienie lekarskie w dniu wolnym wyznaczonym za święto przypadające w sobotę 11 listopada

W ostatnim czasie zarówno w grupie jak i w prywatnych wiadomościach pytacie jak należy postąpić w sytuacji, gdy w dniu wolnym “wyznaczonym” z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy za sprawą święta przypadającego w niedzielę pracownik rozchoruje się i przedłoży zwolnienie lekarskie. Pytacie czy w takim przypadku należy pracownikowi “oddać” inny dzień wolny. Odpowiadam: Nie, nic nie trzeba pracownikowi dodatkowo rekompensować w takiej sytuacji. W przypadku, gdy zostanie wyznaczony dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu …

timestamp4
timestamp0

Czy wiesz, że jest sposób na “lewe” zwolnienia lekarskie?

Czy wiecie, że pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych mają prawo do przeprowadzania kontroli „domowej” pracowników korzystających ze zwolnień od pracy z powodu choroby. Dodatkowo pracodawcy są uprawnieni do: kontroli zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy pod kątem formalnym – czy zwolnienia nie nasuwają podejrzeń podrobienia lub sfałszowania oraz czy zostały wypełnione zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru …

timestamp0
timestamp0