category icon
Wybierz kategorię

O co chodzi z tym 23 (1) Kodeksu Pracy – cz. VI, czyli co z dokumentacją pracowniczą w przypadku przejęcia?

Pracodawca zatrudniający pracowników przejmowanych przez nowego pracodawcę jest obowiązany przekazać mu akta osobowe oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przejmowanych pracowników (podstawa: § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nadal obowiązuje, ponieważ prawa i obowiązki z niej wynikające są prawami i obowiązkami …

timestamp0
timestamp0

O co chodzi z tym 23 (1) Kodeksu Pracy – cz. V, czyli odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed przejęciem

W przypadku przejścia zakładu pracy w całości, nowy pracodawca odpowiada w całości za zobowiązania powstałe przed przejściem (nawet, gdy stały się one wymagalne jeszcze przed przejściem zakładu). Wstępuje, bowiem z mocy prawa we wszystkie obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Natomiast za zobowiązania powstałe przed przejściem części zakładu pracy, np. niewypłacone wynagrodzenie przysługujące u dotychczasowego pracodawcy, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie (Art. 231 § 2 k.p.). Pracodawcy są solidarnie odpowiedzialni tylko wobec pracowników przejętych przez nowego pracodawcę, czyli zatrudnionych w …

timestamp0
timestamp0

O co chodzi z tym 23 (1) Kodeksu Pracy – cz. IV, czyli ochrona trwałości stosunku pracy w przypadku przejęcia

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może uzasadniać wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę oraz warunków pracy lub płacy (art. 23 1 § 6 k.p.; uchwała SN z 25 marca 1993 r., I PZP 65/92; OSNCP z 1993 r. nr 10, poz. 168). Jednak w związku z przejściem może zaistnieć konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych np. zlikwidowania dublujących się stanowisk. W takiej sytuacji nowy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom przejętego zakładu pracy, a w …

timestamp0
timestamp1

O co chodzi z tym 23 (1) Kodeksu Pracy – cz. III, czyli uprawnienia pracownika w związku z przejęciem

Pracownik może w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części, bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy ( na podstawie Art. 231 § 4 K.P.). W świadectwie pracy pracownika pracodawca powinien zaznaczyć, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w trybie Art. 231 § 4 Kodeksu Pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, takie jak przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W konsekwencji pracownik ma prawo do zasiłku …

timestamp0
timestamp0

O co chodzi z tym 23 (1) Kodeksu Pracy – cz. II, czyli procedura przejęcia zakładu pracy

Zobacz cześć pierwszą: Kiedy i w jakich okolicznościach występuje przejęcie → Procedura przejęcia zakładu pracy jest ściśle określona w art. 23 (1) kodeksu pracy. Zakłada ona, że datą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę jest chwila faktycznego przekazania zakładu, a nie dzień określony w tytule prawnym stanowiącym podstawę przejścia zakładu pracy przez inny podmiot. Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i wynikających z tego skutkach dla …

timestamp0
timestamp0

O co chodzi z tym 23 (1) Kodeksu Pracy – cz. I, czyli kiedy i w jakich okolicznościach występuje przejęcie

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę oraz prawa i obowiązki stron wynikające z tej “operacji” stanowią ostatnio częste wątki w naszej grupie Kadry i Płace – Grupa wsparcia specjalistów i menedżerów. Postanowiłam więc poświecić temu tematowi kilka wpisów na moim blogu. Dzisiaj pierwszy z nich. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład lub jego część przechodzi na innego pracodawcę, który staje się stroną w dotychczasowym stosunku pracy. Przejście zakładu pracy lub jego części …

timestamp4
timestamp0