category icon
Wybierz kategorię

Dwa etaty w jednej firmie. Czy to możliwe?

Czy pracownik może pracować u jednego pracodawcy na więcej niż pełen etat? I tak i nie. Odpowiedź nie jest taka oczywista. Co prawda przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudniania na drugi etat u tego samego pracodawcy, jednak należy tu zachować szczególną ostrożność, aby nie zostało to potraktowane jak obejście przepisów o czasie pracy. A naruszenie przepisów o czasie pracy to już bardzo kosztowne doświadczenie, które może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (zgodnie z art. 281 pkt 5 kodeksu …

timestamp1
timestamp4

Kłopotliwe daty w umowie o pracę

Analizując wzór umowy o pracę, znajdziemy na nim conajmniej 4 miejsca na “daty”: data sporządzenia pisma (prawy górny róg), data zawarcia umowy, data rozpoczęcia pracy, data podpisania umowy przez pracownika. W każdym z tych miejsc może znaleźć się całkiem inną data. I tak: Data sporządzenia dokumentu – oznacza dzień, w którym dokument w postaci umowy został sporządzony w firmie (czy też moment, od którego przyjmujemy, że dokument istnieje w obiegu firmowym), Data zawarcia umowy – oznacza dzień, który strony przyjęły …

timestamp12
timestamp2

A kiedy nie obowiązuje limit 33 miesięcy przy umowie na czas określony?

Limitu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie maksymalnie trzech umów na czas określony nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony: w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w …

timestamp0
timestamp0

Umowa o pracę – co powinna zawierać i w jakim języku się ją sporządza

Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Zawiera się ją na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Uwaga! Dokumenty z zakresu prawa pracy sporządza się zasadniczo w języku …

timestamp0
timestamp0

Kontrowersje przy ustalania stażu pracy do wypowiedzenia w sytuacji zawarcia umowy od 22 lutego 2016 r.

Z art. 16 ustawy nowelizacyjnej kodeks pracy w zakresie ustalania okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony wynika, że przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, których wypowiedzenie następuje od dnia jej wejścia w życie, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem jej wejścia w życie. Inna jest bowiem sytuacja pracodawcy, który stosując się do obowiązujących przepisów art. 33 k.p., wypowiada umowę o pracę na …

timestamp4
timestamp0