Regulamin Akademii

Dziękuję za odwiedzenie mojej Akademii Online udostępnianej pod adresem internetowym www.akademia.monikasmulewicz.pl (dalej jako: „akademia.monikasmulewicz.pl”, „Akademia Online”, „Akademia”).

Akademia Online Moniki Smulewicz powstała, abym mogła dzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu kadr, płac oraz prawa pracy z osobami, które zaczynają swoją karierę w branży HR bądź też pragną doskonalić swoje umiejętności. Akademia realizuje te cele poprzez szereg kompleksowych szkoleń, na które składają się wykłady online oraz materiały e-learningowe dla każdego uczestnika.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Akademii Online. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z akademia.monikasmulewicz.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Akademii Online, w tym kwestie mojej odpowiedzialności.

Zapraszam do zapoznania się regulaminem
Monika Smulewicz

1. O nas

Właścicielem akademia.monikasmulewicz.pl jest MONIKA SMULEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HR NA SZPILKACH MONIKA SMULEWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa, NIP 7421157292, REGON 140862411, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 786 200 258 (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Definicje

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Akademii Online dla jego Usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
  2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Akademii Online umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą, dostępny w zakładce „Kontakt”.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Akademii Online. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Akademii – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  7. PRODUKT – płatna Usługa Elektroniczna lub rzecz ruchoma dostępna w Akademii Online i mogąca być lub będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Usługobiorcą a Usługodawcą.
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Akademii Online.
  9. AKADEMIA ONLINE, AKADEMIA – Akademia Online Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.akademia.monikasmulewicz.pl.
  10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Akademii Online zgodnie z Regulaminem.
  11. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w akademia.monikasmulewicz.pl, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Produktu.
  12. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – MONIKA SMULEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HR NA SZPILKACH MONIKA SMULEWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa, NIP 7421157292, REGON 140862411, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 786 200 258.
  13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3. Ogólne warunki korzystania z akademia.monikasmulewicz.pl

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Akademii Online w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 41.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1366×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Akademii Online w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Akademii Online. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Akademii Online, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Akademii Online plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Akademii Online jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Akademii Online jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Usługi elektroniczne w Akademii Online

1. Korzystać z Akademii Online na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Korzystanie z Akademii Online jest bezpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, których dostęp wymaga wcześniejszego dokonania zakupu Produktu.

3. Usługobiorca może korzystać w Akademii Online z następujących Usług Elektronicznych:

a. Blog

b. Formularz Kontaktowy

c. Konto

4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Akademii Online.

5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5. Blog

1. Przeglądanie Bloga dostępnego w Akademii Online jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

2. Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki Akademii Online o nazwie „Blog”, w której dostępne są najnowsze artykuły branżowe. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Akademii Online.

3. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Akademia Online.

4. Każdy z Usługobiorców ma możliwość komentowania artykułów zamieszczonych na Blogu poprzez wypełnienie formularza, w którym konieczne jest podanie swojego identyfikatora (np. imienia) oraz treści komentarza.

6. Formularz kontaktowy

1. Usługobiorca może także korzystać z Usługi Elektronicznej o nazwie Formularz Kontaktowy.

2. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt” na dole strony głównej Akademii, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Akademii Online). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości.

3. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, a w szczególności nie wymaga tworzenia Konta. Ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

7. Konto

1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i jest nieodpłatna.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracji dostępnego w Akademii po przejściu do zakładki „Zarejestruj konto premium”.

2.1. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. Następnie konieczne jest naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”. Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta w Akademii, w której znajduje się wygenerowane automatycznie hasło. Usługobiorca ma możliwość zmiany hasła po zalogowaniu się na Konto.

2.2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa.

3. Usługobiorca otrzymuje w ramach dostępu do Konta możliwość pobierania darmowych publikacji i materiałów dostępnych z perspektywy Konta w zakładce „E-Booki”.

4. Po przejściu do zakładki „Twoje kursy” Usługobiorca może przeglądać oraz odtwarzać szkolenia (materiały e-learningowe, wykłady online), do których uzyskał dostęp w ramach zakupionego Produktu. Dostęp do płatnych treści cyfrowych przysługuje w ramach płatności za zakup Produktu w zakładce „Sklep” w Akademii Online.

8. Umowa sprzedaży produktów

1. Ważnym elementem działalności Akademii Online jest zakładka „Sklep”, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż treści cyfrowych (szkoleń w Akademii) oraz innych rzeczy ruchomych (książek, publikacji).  

2. Produkty dostępne w Akademii Usługobiorca może zakupić korzystając z formularza zamówienia. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę Produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Akademii po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Akademii). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Produkt/y, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Akademii podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Usługobiorca jest informowany na stronach Akademii w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Akademii Online oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Akademii Online Usługodawcy.

5. Sposób i termin dostawy Produktu:

a. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:

i. Przesyłka pocztowa.

ii. Przesyłka kurierska.

iii. Dostawa elektroniczna – udostępnienie składających się na Produkt funkcjonalności w ramach aktywnego Konta Klienta.

c. Terminy dostawy:

i. W przypadku Produktów stanowiących treści cyfrowe – Produkt zostanie dostarczony Klientowi w ciągu 1 Dnia Roboczego od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

ii. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi – Produkt zostanie dostarczony Klientowi w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Sposób i terminy płatności tytułem umowy sprzedaży Produktu:  

a. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

i. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

ii. płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

Ø PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

a. Terminy płatności:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

ii. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9. Kontakt z akademia.monikasmulewicz.pl

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]) oraz poczta tradycyjna (ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać ze mną informacje dotyczące korzystania z akademia.monikasmulewicz.pl.  Usługobiorcy mogą kontaktować się ze mną także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10. Reklamacje dotyczące akademia.monikasmulewicz.pl

1. Reklamacje związane z działaniem Akademii Online, w tym reklamacje dotyczące zakupu Produktu, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected]  lub pisemnie na adres: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa.

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11 ust. 3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Akademii Online, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Akademii Online, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Akademii Online w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5. Usługobiorca niebędący konsumenta nie jest uprawiony do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

6. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Akademii Online, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

9. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialnością wobec Usługobiorców będących przedsiębiorcami z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

10. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest Akademia internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Akademia ODR). Akademia ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej Akademii lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_Akademia_odr.php).

14. Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Akademii Online jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Akademii Online obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez akademia.monikasmulewicz.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękuję za uważną lekturę!

W razie pytań jestem zawsze do Państwa dyspozycji – proszę o kontakt.

Zapraszam do współpracy

Monika Smulewicz

Załącznik numer 1 do regulaminu – wzór formularza odstapienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

HR NA SZPILKACH MONIKA SMULEWICZ
ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa
[email protected]  

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić..