Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Regulamin

Dziękuję za odwiedzenie HR na Szpilkach i Eduwersum Collegium Rozwoju HR udostępnianej pod adresem internetowym www.akademia.monikasmulewicz.pl oraz www.monikasmulewicz.pl (dalej jako: „akademia.monikasmulewicz.pl”, “monikasmulewicz.pl” „Platforma szkoleniowa Eduwersum Collegium Rozwoju HR”, Eduwersum Collegium Rozwoju HR, „Eduwersum”

Platforma szkoleniowa Eduwersum Collegium Rozwoju HR powstało, abym mogła dzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu kadr, kalkulacji wynagrodzeń, zatrudniania cudzoziemców, zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy z osobami, które zaczynają swoją karierę w branży HR bądź też pragną doskonalić swoje umiejętności. Eduwersum Collegium Rozwoju HR realizuje te cele poprzez szereg kompleksowych szkoleń oraz kursów, na które składają się wykłady online oraz materiały e-learningowe dla każdego uczestnika.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Platformy szkoleniowej Eduwersum Collegium Rozwoju HR. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z akademia.monikasmulewicz.pl, monikasmulewicz.pl  regulują w szczególności zasady korzystania z Platformy szkoleniowej Eduwersum Collegium Rozwoju HR, w tym kwestie mojej odpowiedzialności.

Zapraszam do zapoznania się regulaminem

Monika Smulewicz

1)         O NAS

Właścicielem strony monikasmulewicz.pl jest MONIKA SMULEWICZ będąca prezesem spółki HR NA SZPILKACH Sp. z o.o.  (dalej: SPÓŁKA) z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 15/17 w przypadku złożenia zamówienia na produkty i usługi SPÓŁKI NIP: 5252133772 , adres poczty elektronicznej: biuro@hrnaszpilkach.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 508 252 000, strona www.monikasmulewicz.pl (dalej jako: „Usługodawca”). Właścicielem strony akademia.monikasmulewicz.pl jest MONIKA SMULEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HR NA SZPILKACH MONIKA SMULEWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa, NIP 7421157292, REGON 140862411 strona www.akademia.monikasmulewicz.pl oraz

2)        DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. Platforma szkoleniowa Eduwersum, Eduwersum – Platforma szkoleniowa Eduwersum Collegium Rozwoju HR Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.akademia.monikasmulewicz.pl wraz z subdomenami.
 3. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny na Platformie szkoleniowej Eduwersum Collegium Rozwoju HR oraz na stronie www.monikasmulewicz.pl dla jego Usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
 4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Eduwersum Collegium Rozwoju HR umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą, dostępny w zakładce „Kontakt”.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Eduwersum Collegium Rozwoju HR umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę.
 7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach na Platformie szkoleniowej Eduwersum Collegium Rozwoju HR . Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Eduwersum Collegium Rozwoju HR – w przypadku których został wskazany wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
 9. KURS ONLINE – Usługa Elektroniczna, polegająca na udzieleniu Usługobiorcy dostępu do jednego albo większej liczby nagrań szkoleniowych, w tym również z możliwością uczestnictwa w szkoleniach odbywających się przez internet na żywo (streaming w czasie rzeczywistym), która może być przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług zawieranej między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Eduwersum Collegium Rozwoju HR.
 11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 12. PRODUKT – dostępna w Eduwersum Collegium Rozwoju HR rzecz ruchoma lub/i treść cyfrowa (np. materiały e-learningowe), która może być przedmiotem samodzielnej Umowy Sprzedaży albo jednym z dodatkowych świadczeń Umowy o Świadczenie Usług zawieranej między Sprzedawcą a Klientem.
 13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Eduwersum Collegium Rozwoju HR.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Eduwersum Collegium Rozwoju HR.
 15. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – umowa o świadczenie odpłatnych usług (w tym Usług Elektronicznych) zawierana na odległość za pośrednictwem Eduwersum Collegium Rozwoju HRmiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Eduwersum Collegium Rozwoju HRzgodnie z Regulaminem.
 17. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Eduwersum Collegium Rozwoju HR, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży.
 18. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – MONIKA SMULEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HR NA SZPILKACH MONIKA SMULEWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa, NIP 7421157292, REGON 140862411, strona www.akademia.monikasmulewicz.pl będąca prezesem spółki HR NA SZPILKACH Sp. z o.o.  (dalej: SPÓŁKA) z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 15/17 w przypadku złożenia zamówienia na produkty i usługi SPÓŁKI NIP: 5252133772 adres poczty elektronicznej: biuro@hrnaszpilkach.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 508 252 000, strona www.monikasmulewicz.pl.
 19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 20. WARSZTAT STACJONARNY –
 21. usługa polegająca na organizacji szkolenia przez Usługodawcę poza Eduwersum Collegium Rozwoju HR, na warunkach, w terminie oraz miejscu wskazanym każdorazowo w opisie danego Warsztatu Stacjonarnego, która może być przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług zawieranej między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 22. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia
 23. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży.

3)        OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z AKADEMIA.MONIKASMULEWICZ.PL oraz MONIKA SMULEWICZ.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Platatformy szkoleniowej Eduwersum Collegium Rozwoju HR w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 41.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1366×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Eduwersum Collegium Rozwoju HR w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Eduwersum Collegium Rozwoju HR. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Eduwersum Collegium Rozwoju HR, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Eduwersum Collegium Rozwoju HR plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Eduwersum Collegium Rozwoju HR jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platfromy szkoleniowej Eduwersum Collegium Rozwoju HR jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4)       USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W W EDUWERSUM COLLEGIUM ROZWOJU HR

 1. Korzystać z Eduwersum Collegium Rozwoju HR na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobio
 2. Korzystanie z Eduwersum Collegium Rozwoju HR jest bezpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, których dostęp wymaga zawarcia odpłatnej umowy z Usługodawcą.
 3. Usługobiorca może korzystać w Eduwersum Collegium Rozwoju HR z następujących Usług Elektronicznych::
 4. Blog;
 5. Formularz Kontaktowy;
 6. Formularz Zamówienia;
 7. Konto;
 8. Newsletter;
 9. Uczestnictwo w Kursach Online.
 10. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Eduwersum Collegium Rozwoju HR.
 11. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad i w sposób prawidłowy.

5)        BLOG

 1. Przeglądanie Bloga dostępnego w Eduwersum Collegium Rozwoju HR jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 2. Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki HR na Szpilkach o nazwie „Blog”, w której dostępne są najnowsze artykuły branżowe. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Eduwersum Collegium Rozwoju HR.
 3. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających stronę akademia.monikasmulewicz.pl., monikasmulewicz.pl.
 4. Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Usługobiorców Eduwersum Collegium Rozwoju HR wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy i strony internetowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.

6)        FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie internetowej Eduwersum Collegium Rozwoju HR, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Eduwersum Collegium Rozwoju HR). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej oraz tematyka i treść wiadomości.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, a w szczególności nie wymaga tworzenia Konta. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

7)        KONTO

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i jest nieodpłatna.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz utworzenie hasła do konta. Na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta w Eduwersum , w której znajduje się wygenerowane automatycznie hasło. Usługobiorca ma możliwość zmiany hasła po zalogowaniu się na Konto.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hrnaszpilkach.pl.
 4. Usługobiorca otrzymuje w ramach dostępu do Konta możliwość pobierania darmowych publikacji i materiałów dostępnych z perspektywy Konta w zakładce „Ebooki”.
 5. Po przejściu do zakładki „Twoje kursy” Usługobiorca może przeglądać oraz odtwarzać nagrania szkoleniowe oraz materiały e-learningowe, do których uzyskał dostęp w ramach zakupionego Produktu lub Kursu Online.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 7. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
 8. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
 9. gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Eduwersum Collegium Rozwoju HR.
 10. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych.
 11. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.

8)        NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 2. Zapisanie się na Newsletter następuje po (1) podaniu w obszarze „Newsletter” widocznej na stronie Eduwersum imienia Usługobiorcy oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Zapisz mnie”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub wysyłania wiadomości w Formularzu Kontaktowym – z chwilą utworzenia Konta lub skorzystania z Formularza Kontaktowego Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hrnaszpilkach.pl.

9)        WARUNKI ZAKUPU I KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. W Eduwersum Collegium Rozwoju HR możliwe jest dokonanie zakupu Produktów, Kursów Online, Szkoleń Online oraz uczestnictwa w Warsztatach Stacjonarnych. Aby dokonać zakupu i zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia.
 2. Samo złożenie Zamówienia nie wymaga utworzenia Konta przez Usługobiorcę, jednak dostęp do niektórych zakupionych funkcjonalności może wiązać się z koniecznością rejestracji Konta w Akademii Online, o czym Usługobiorca jest w takim przypadku zawsze informowany.
 3. Cena Produktu, Kursu Online, Szkoleń Online albo Warsztatu Stacjonarnego uwidoczniona na stronie Akademii podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami Usługobiorca jest informowany na stronach Eduwersum w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta/Usługobiorcę woli związania się Umową Sprzedaży lub Umową o Świadczenie Usług.
 4. Procedura składania Zamówień w Eduwersum Collegium Rozwoju HR za pomocą Formularza Zamówień ma następujący przebieg:
 5. Zakup następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 6. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego wybranego Produktu, Kursu Online, Szkolenia Online lub Warsztatu Stacjonarnego elektronicznego koszyka w Akademii. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Eduwersum po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Eduwersum ). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz informacji dotyczącej preferowanego sposobu płatności i sposobu dostawy (jeśli dotyczy). W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 7. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży lub Umowa o Świadczenie Usług.
 8. Usługodawca udostępnia następujące sposoby i terminy płatności z tytułu zawartej umowy:
 9. Sposoby płatności:
 10. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
 11. płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

               PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 1. Terminy płatności:
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Eduwersum Collegium Rozwoju HR oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9.3 lit. c) Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Eduwersum Collegium Rozwoju HR Usługodawcy.

10)      SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
 3. Przesyłka pocztowa.
 4. Przesyłka kurierska.
 5. Dostawa elektroniczna – w przypadku Produktu sprzedawanego jako treści cyfrowe, Usługodawca udostępnia materiały i funkcjonalności składające się na Produkt w ramach Konta Usługobiorcy lub/i wysyła je na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. W przypadku Produktów sprzedawanych jako treści cyfrowe – Produkt zostanie dostarczony Klientowi w ciągu 1 Dnia Roboczego od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 7. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi – Produkt zostanie dostarczony Klientowi w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może zostać dostarczona w późniejszym terminie o czym Klient zostanie poinformowany mailowo. Termin dostarczenia przesyłki nie ma wpływu na rozpoczęcie Kursu Online.

11)       WARUNKI I TERMINY WYKONANIA USŁUGI

 1. W zależności od przedmiotu i zakresu zawartej Umowy o Świadczenie Usług, Usługodawca wykonuje na rzecz Usługobiorcy następujące usługi bądź ich kombinację: (1) udziela Usługobiorcy na czas określony dostępu do nagrań szkoleniowych oraz materiałów e-learningowych wchodzących w zakres zakupionego Kursu Online; (2) przeprowadza dla Usługobiorcy w terminie oraz na warunkach zgodnych z opisem zakupionego Kursu Online szkolenie na żywo; (3) umożliwia Usługobiorcy wykonywanie interaktywnych ćwiczeń i quizów; (4) umożliwia Usługobiorcy wzięcie udziału w zakupionym Warsztacie Stacjonarnym w terminie, miejscu oraz na warunkach zgodnych z opisem Warsztatu; (5) dostarcza Usługobiorcy określone materiały tekstowe, graficzne lub/ i audiowizualne w formie przesyłki elektronicznej lub przesyłki kurierskiej.
 2. W przypadku gdy w ramach zawartej Umowy o Świadczenie Usług dostarczony ma zostać Usługobiorcy określony Produkt (np. podręcznik), dostawa Produktu odbywa się na warunkach wskazanych w pkt. 10 Regulaminu.
 3. Szkolenia na żywo, wchodzące w zakres wybranych Kursów Online, odbywają się w terminie oraz na warunkach wskazanych w opisie Kursu Online stanowiącego przedmiot Zamówienia Usługobiorcy. Ponadto, w zależności od zakresu Kursu Online lub pakietu Kursów Online zakupionych przez Usługobiorcę, Usługobiorca może otrzymać ograniczony czasowo dostęp do nagrania z przeszłego szkolenia w ramach swojego Konta w Eduwersum Collegium Rozwoju HR.
 4. W przypadku gdy Usługobiorca spełni wszystkie warunki ukończenia Kursu Online, będzie uprawniony do otrzymania certyfikatu ukończenia Kursu Online. Bieg terminu dostawy certyfikatu do Usługobiorcy rozpoczyna się w chwili, w której Usługobiorca w ramach swojego Konta wybierze opcję dostawy certyfikatu na wskazany adres. Koszt dostawy jest wliczony w łączną cenę uiszczoną przez Usługobiorcę tytułem zawartej Umowy o Świadczenie Usług.

12)      KONTAKT Z AKADEMIA.MONIKASMULEWICZ.PL ORAZ MONIKASMULEWICZ.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy, poczta elektroniczna (e-mail: biuro@hrnaszpilach.pl; szkolenia@hrnaszpilkach.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa), HR na Szpilkach sp z o.o. (ul. Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa) za pośrednictwem których można wymieniać ze mną informacje dotyczące korzystania z akademia.monikasmulewicz.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się ze mną także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

13)      REKLAMACJE PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:- pisemnie na adres: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa, HR na Szpilkach sp z o.o. (ul. Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa)
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hrnaszpilkach.pl, szkolenia@hrnaszpilkach.pl.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy, jeżeli jest to konieczne dla wykonania reklamacji, na adres: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. W przypadku Klientów niebędących konsumentami koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 7. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialnością wobec Usługobiorców będących przedsiębiorcami z tytułu przepisów o rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

14)      REKLAMACJE Eduwersum Collegium Rozwoju HR ORAZ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Eduwersum Collegium Rozwoju HR, w tym reklamacje dotyczące jej funkcjonalności oraz Usług Elektronicznych, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@hrnaszpilkach.pl lub pisemnie na adres: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa, HR na Szpilkach sp z o.o. (ul. Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa).
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialnością wobec Usługobiorców będących przedsiębiorcami z tytułu przepisów o rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

15)      ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców/Klientów będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 15.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 15.5 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Eduwersum Collegium Rozwoju HR, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hrnaszpilkach.pl, HR na Szpilkach sp z o.o. (ul. Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe.
 11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 12. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 13. dla pozostałych umów (np. Umowy o Świadczenie Usług) – od dnia zawarcia umowy.
 14. Zawarte w niniejszym punkcie 15. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16)      POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę/Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Eduwersum Collegium Rozwoju HR bez wcześniejszego wezwania, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Eduwersum Collegium Rozwoju HR, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
 3. Rezygnacja Usługobiorcy z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Eduwersum Collegium Rozwoju HR w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługobiorca nie jest uprawiony do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Eduwersum Collegium Rozwoju HR, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

17)      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców/Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę/Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest Akademia internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Akademia ODR). Akademia ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej Akademii lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_Akademia_odr.php).

18)      PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy szkoleniowej Eduwersum Collegium Rozwoju HR oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Eduwersum Collegium Rozwoju HR oraz jej Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Platformy szkoleniowej Eduwersum Collegium Rozwoju HR oraz możliwość korzystania z jej Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Eduwersum Collegium Rozwoju HR i jej Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

19)      PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Eduwersum Collegium Rozwoju HR jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Eduwersum obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20)     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Eduwersum Collegium Rozwoju HR zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności lub dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto, Umowa o Świadczenie Usług) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękuję za uważną lekturę!

W razie pytań jestem zawsze do Państwa dyspozycji – proszę o kontakt.

Zapraszam do współpracy

Monika Smulewicz

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

HR NA SZPILKACH MONIKA SMULEWICZ / HR NA SZPILKACH SP. Z O.O

 1. HR NA SZPILKACH MONIKA SMULEWICZ, Borzymowska 43/303 F, 03-565 Warszawa
 2. HR na Szpilkach sp z o.o. (ul. Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa)

biuro@hrnaszpilkach.pl 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.