Placówka oświatowa Eduwersum

Dyscyplinarka w dobie pandemii

Dzisiaj kolejny wpis z cyklu: Pytanie do Moniki! Tym razem opowiem o tym jak dokonać rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
17 maja 2020

Pytanie:

Pracownik nie stawia się w pracy, nie usprawiedliwia swojej nieobecności. Szef chce go zwolnic dyscyplinarnie. Jaka jest procedura takiego zwolnienia bo to są moje początki w kadrach. Jakie dokumenty muszę przygotować? – proszę o pomoc pisze Paulina w grupie Kadry i Płace – Grupa wsparcia specjalistów i menedżerów

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności należy przede wszystkim podjąć próbę kontaktu z pracownikiem i upewnić się, że nic się nie stało oraz czy pracownik nie jest chory lub czy nie podlega kwarantannie. Czas jest wyjątkowy więc wszystko jest możliwe …

Jeśli wszelkie próby kontaktu zawiodą, a pracownik nadal nie wstawi się do pracy, wówczas będziemy mieli do czynienia z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika. Co kwalifikuje pracodawcę do uruchomienia procedury rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika.

Z przyczynami zawinionymi mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik na wypowiedzenie zasłużył sobie swoim zachowaniem, postępowaniem czy postawą. Pracodawca może zatem rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy:

 • pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje że do spełnienia tego warunku niezbędny jest znaczny stopień winy pracownika (wina umyślna lub rażące niedbalstwo). Typowymi przyczynami są: nietrzeźwość pracownika, niewykonanie polecenia, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz zakłócenie porządku w miejscu pracy
 • pracownik w czasie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie. W omawianej sytuacji prawne znaczenie ma jedynie popełnienie zbrodni lub występku, bez znaczenia jest natomiast wykroczenie
 • pracownik ze swej winy utracił uprawnienia do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Przez uprawnienia należy rozumieć formalne upoważnienie do wykonywania zawodu (np. lekarza, kierowcy). Ich utrata musi być zawiniona i stwierdzona przez właściwy organ (np. sąd).

Kiedy może nastąpić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powinno nastąpić przed upływem jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.

Przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca zasięga opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

Procedura i tryb rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, z wyraźnym wskazaniem przyczyny zwolnienia oraz` pouczeniem pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma rozwiązującego umowę o pracę.

Dokument rozwiązujący umowę o pracę należy dostarczyć pracownikowi osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z chwilą przyjęcia przez pracownika do wiadomości decyzji pracodawcy za pomocą pisma rozwiązującego umowę o pracę lub z dniem doręczenia mu listu poleconego wysłanego pocztą.

Problem pojawia się wtedy, gdy pracownik listu poleconego nie odbierze. W takim przypadku listonosz pozostawia w drzwiach mieszkania lub skrzynce pocztowej adresata awizo, a list polecony pozostawia w urzędzie pocztowym.

Po upływie 7 dni od dnia następującego po dniu złożenia nieodebranego pisma na poczcie, sporządza się powtórne zawiadomienie (awizo) o możliwości odbioru pisma w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu sporządzenia zawiadomienia.

Dopiero bezskuteczny upływ tego terminu – łącznie 14 dni od pierwszego zawiadomienia – powoduje przyjęcie domniemania, że pismo zostało doręczone adresatowi. Nieodebrana korespondencja wraca do nadawcy (firmy) z adnotacją “nie podjęto w terminie” oraz odciskiem datownika.

W Tarczy Antykryzysowej 2:0 wprowadzono zapis, który utrudnia pracodawcom skuteczne rozwiązanie umowy o pracę

Trudniej dostarczyć rozwiązanie umowy o pracę pocztą w dobie pandemii

Zgodnie bowiem z art. 98. 1. nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Przepisu nie stosuje się do:

 • postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach hazardowych;
 • postępowań, o których mowa w dziale III B Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm. 26));
 • kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • przesyłek wysyłanych przez sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego.

Oznacza to, że takie rozwiązanie umowy zostanie skutecznie zakończone dopiero po upływie 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #88 Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków, obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia, przechowywanie danych osobowych kandydatów

Do Sejmu wpłynął projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 000 zł rocznie. Znamy już nowe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. Przełomowy wyrok NSA w sprawie okresu przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy oraz wyrok TSUE w sprawie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony. Sprawdź HR Detektywa, czyli monitoring nowości i zmian.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.