Placówka oświatowa Eduwersum

Dodatek solidarnościowy – projekt Ustawy trafił do Sejmu

Do sejmu trafił właśnie projekt ustawy złożony 3 czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę proponujący dodatek solidarnościowy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
5 czerwca 2020

Celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

Dla kogo przewidziany jest dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy ma przysługiwać osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym. Okres podlegania ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy to najmniej 90 dni. Przysługiwała on będzie osobie:

1) z którą po dniu 31 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub

2) której umowa po dniu 31 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta

Mowa tu tylko o osobach, które miały zawartą z pracodawcą umowę o pracę.

W dniu 4 czerwca 2020 r. do prezydenckiego projektu ustawy o dodatku solidarnościowym, podczas drugiego czytania, zgłoszono poprawki. Dotyczyły one:

 • zmiany okresu podlegania ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy z 90 na 60 dni,
 • zmiany daty z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę bądź uległa ona rozwiązaniu – z 31 marca 2020 na 15 marca 2020.

W jakiej wysokości projektowany jest dodatek solidarnościowy?

Miesięcznie dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 złotych. Będzie można go pobierać przez maksymalnie trzy miesiące, od 1 czerwca do 31 sierpnia.

W okresie pobierania dodatku solidarnościowego, osobom uprawnionym do tego dodatku nie będą wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz stypendia przyznane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jeżeli osobie bezrobotnej, zostanie wypłacony zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, wówczas dodatek solidarnościowy wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym dodatkiem solidarnościowym, a zasiłkiem lub stypendium wypłaconym przez urząd pracy.

Od kiedy będzie przysługiwał dodatek solidarnościowy?

Pierwszy wniosek może zostać złożony już w czerwcu. Złożenie wniosku o dodatek w lipcu oznacza zatem, że dodatek będzie przysługiwał za 2 miesiące, a złożenie wniosku w sierpniu – że dodatek przysługiwał będzie za 1 miesiąc.

Wnioski mają być składane w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS do 31 sierpnia 2020r.

Wypłata dodatku solidarnościowego będzie następować w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej.

 Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium. Okres pobierania dodatku solidarnościowego będzie natomiast wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych z wyjątkiem:

 • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Gdy zakończy się obowiązywanie dodatku solidarnościowego, planowane jest podwyższenie kwoty zasiłku do 1200zł brutto (od  1 września 2020r.). W okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Proponując podniesienie kwot zasiłku zachowano dotychczas obowiązującą proporcję kwotową pomiędzy kwotą zasiłku w okresie pierwszych 90 dni oraz okresem kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych oznaczać będzie automatyczne podniesienie wysokości stawek świadczeń, które są powiązane z wysokością zasiłku, w tym:

 • stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych,
 • dodatku aktywizacyjnego,
 • świadczenia integracyjnego.

Dodatek solidarnościowy a opodatkowanie?

Nie będzie opodatkowania dodatku solidarnościowego. Będzie on wolny zarówno od podatku dochodowego, jak i potrąceń bądź egzekucji. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne będzie finansował w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Będzie uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Dodatek solidarnościowy – wyłączenia, czyli komu nie będzie przysługiwał?

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty i rolnikom.

Zgodnie z projektem ustawy, Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy niż 3-miesięczny okres przysługiwania świadczenia solidarnościowego. Główne kryterium stanowić będzie sytuacja na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Z takiego rozwiązania ucieszy się spora ilość osób. Każda pomoc skierowana do tych, którzy stracili pracę przez COVID-19 jest na wagę złota.

Ekonomiści twierdzą, że to przesadne rozdawnictwo na które nie stać Polski. Należy jednak mieć na względzie, że z drugiej strony wiele rodzin jest obecnie w trudnej sytuacji, która wymaga natychmiastowej reakcji.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.