Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności. O czym musi pamiętać pracodawca?

Pracownik przedłożył do pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Pracodawca zastanawia się jakie obowiązki powstają w takiej sytuacji po jego stronie?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
31 stycznia 2024

Pani Moniko, sytuacja delikatna i bardzo wyjątkowa! Potrzebna pomoc i to naprawdę dobra… Nasza kochana księgowa Pani Danusia, nie wdając się w szczegóły zdrowotne, przedłożyła do zakładu pracy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. To pierwszy taki przypadek dla nas, a dodatkowo, ponieważ bardzo wszyscy ją cenimy, nie możemy spalić tematu. Po prostu nie ma takiej opcji! Zawsze mogliśmy na nią liczyć. Teraz to ona liczy na nas! Chcemy wiedzieć konkretnie, jakie obowiązki powstają po naszej (pracodawcy) stronie w związku z zatrudnianiem pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Czego musimy dopilnować? O co zadbać? Pani Moniko, pomocy! To jest naprawdę złota kobieta!
Napisała do mnie Czytelniczka bloga. Już odpowiadam!

Kluczowa jest równość. Pamiętaj o przepisach antydyskryminacyjnych

Pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością musi przede wszystkim pamiętać, że jest zobowiązany takiemu pracownikowi zapewnić tożsame warunki pracy, jak osobom bez orzeczenia o niepełnosprawności, które posiadają podobne kwalifikacje zawodowe. Wynika to z przepisów antydyskryminacyjnych zawartych w Kodeksie pracy, zgodnie z którymi jakakolwiek dyskryminacja, w tym m. in. ze względu na niepełnosprawność jest niedozwolona, a pracownicy powinni być równo traktowani.

Działania pracodawcy zmierzające do zapewnienia dobrostanu osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie odpowiednich środków prawnych nie stanowią dyskryminacji.

Wymagania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej

Z drugiej jednak strony pracodawca musi mieć na uwadze przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów ochronnych wobec osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 4 ust. 5 pkt 1 wspomnianej ustawy, zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

 1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 2. wykonywania pracy zdalnej.

Jednak w zakresie przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej Państwowa Inspekcja Pracy może przeprowadzić kontrolę.

W pierwszej kolejności, dla pracodawcy, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością, wielkie gratulacje za postawę! W przypadku pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków. Z kwestii formalnych to:
1. ZUS – zmiana zgłoszenia.
2. Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia.
3. PFRON – weryfikacja wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – jeżeli dotyczy.
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne również może skorzystać z kilku uprawnień, dlatego warto jest przeliczyć wspomniany powyżej wskaźnik zatrudnienia, ponieważ od jego wysokości definiowane są różnego rodzaju dofinansowania. Niezależnie jednak od tego pracodawca może starać się o zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy.

Aleksandra Bochenek, Absolwentka Eduwersum®

Dodatkowe uprawnienia pracowników z niepełnosprawnościami

Ponadto pracodawca musi pamiętać o dodatkowych uprawnieniach osób z niepełnosprawnością:

 • osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy,
 • osoba posiadająca orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do pracy w skróconych normach czasu pracy: 7-godzinnej dobowej i 35-godzinnej tygodniowej,
 • osoba niepełnosprawna, bez względu na stopień niepełnosprawności, nie może być zatrudniana w porze nocnej i godzinach nadliczbowych (chyba, że praca nadliczbowa jest dopuszczalna zgodnie ze specjalnym orzeczeniem lekarza medycyny pracy),
 • osobie zaliczonej do co najmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym,
 • osoba o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,
 • osoba o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z tym że łączny wymiar wykorzystanego urlopu dodatkowego i zwolnienia przeznaczonego na turnus rehabilitacyjny nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym (Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 44)

Skrócona norma czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo) nie może mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia za pracę. Odnosi się to zarówno do wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości, jak i wynagrodzenia wypłacanego według stawek godzinowych.

Co ważne, jeśli pracownik niepełnosprawny nie jest zatrudniony przy pilnowaniu, a chce pracować w standardowym czasie pracy (uregulowanym przepisami k.p.), powinien złożyć do pracodawcy wniosek, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 u.r.o.n. chce zostać przebadany przez lekarza medycyny pracy. Pracodawca kieruje go wówczas na badania, a lekarz wystawia zgodę/zaświadczenie lekarskie, jeżeli stwierdzi, że nie ma konieczności stosowania szczególnych norm i zakazów dotyczących czasu pracy.

Katarzyna Przywara

Wypadek lub choroba zawodowa

Osobie zatrudnionej, która utraciła zdolność do pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej i nie może wykonywać pracy na dotychczasowym stanowisku pracodawca jest zobowiązany odpowiednio zorganizować lub wydzielić stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, jeżeli pracownik zgłosi gotowość przystąpienia do pracy. Czas na takie dostosowanie to trzy miesiące od momentu zgłoszenia gotowości. Z kolei pracownik powinien tę gotowość zgłosić w ciągu miesiąca od uznania za osobę niepełnosprawną (art. 14 ustawy o rehabilitacji).

Jeżeli pracownik, który w trakcie trwania stosunku pracy przedstawi pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnoprawności, wówczas na pracodawcy spoczywa obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne, gdyż jest to informacja o zmianie stanu zdrowia pracownika, która uzasadnia konieczność przeprowadzenia wcześniejszego badania lekarskiego, gdyż może okazać się, że stan zdrowia pracownika pogorszył się na tyle, że może to wpłynąć na dalsze wykonywanie przez pracownika dotychczasowej pracy na danym stanowisku (stanowisko MRiPS z dnia 6 grudnia 2022 r.).

Ponadto pracodawca powinien poinformować ZUS o tym fakcie, odpowiednio dokonując zmianę kodu tytułu ubezpieczenia wykazywanego w dokumentach ubezpieczeniowych. Pracodawca ma obowiązek również poinformować pracownika o zmianie warunków zatrudnienia w formie papierowej lub elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie dla pracownika (art. 29(1) § 4 Kodeksu pracy).

Anna Tusińska, Kierownik ds. kadr i płac

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Przychodzi HR do Zarządu: Jak wybrać dyrektora zarządzającego

Zarząd pewnej spółki stanął przed trudnym zadaniem - obsadzeniem stanowiska dyrektora zarządzającego. Do tego strategicznie ważnego zadania zaproszono zespół konsultantów HR na Szpilkach®. Do ich zadań należało m. in. opracowanie matrycy kompetencji menedżerów oraz zaprojektowanie centrum rozwoju – Development Centre. Oto case study projektu, w którym brali udział konsultacji Eduwersum® dla biznesu.

 • 29 lutego 2024
 • 3 min czytania
 • HR

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.