Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #13 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
6 listopada 2020

#News1 ▪️ Kwarantanna dla domowników osoby zakażonej koronawirusem

W dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z jego postanowieniami od 3 listopada 2020 r. obowiązuje przepis dotyczący obowiązkowej kwarantanny dla domowników osoby zakażonej koronawirusem.

Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Wyjątek! Jeżeli domownik odbywa kwarantannę, bo spotkał się z kimś zakażonym, pozostali domownicy nie są objęci kwarantanną!

Od 26 października br. osoba skierowana na test na obecność wirusa Sars-Cov-2 jest zobowiązana na mocy prawa poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania na badania. Kwarantanna jest zawieszana na czas dojazdu do punktu medycznego, pobrania materiału biologicznego do badania i powrotu do miejsca zamieszkania.

Kwarantanny nie stosuje się wobec „ozdrowieńców”, tj. osób, które zakończyły izolację z powodu zakażenia wirusem Sars-Cov-2. Jeżeli takie osoby zamieszkują z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem nie są poddane izolacji ani kwarantannie, gdyż nabyły na wirusa czasową odporność.

Wynagrodzenie lub należne świadczenia (w związku z kwarantanną z powodu stwierdzenia Sars-Cov-2 u domownika) przysługują na podstawie oświadczenia przedstawionego pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich wypłaty.

Oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny zawiera:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego;
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeżeli go posiada;
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia;
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
 • podpis ubezpieczonego.

Zgodnie z nowymi regulacjami podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego dla osoby opiekującej się objętym kwarantanną dzieckiem lub inną osobą bliską jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

#News2 ▪️ Dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem, ma prawo do płatnych dni wolnych na poszukiwanie pracy. Zgodnie z art. 37 Kodeksu pracy dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikom w okresie co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

§  1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§  2. Wymiar zwolnienia wynosi:

1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.

Dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy mogą być udzielone jednorazowo lub w częściach. Nie można ich jednak wykorzystać w dniu wolnym od pracy. Udzielane są na wniosek pracownika, a pracodawca nie może odmówić ich udzielenia.

Jeśli pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę ma już nową pracę, dni wolne nie będę mu przysługiwały. 

Z dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy nie może skorzystać pracownik, który sam dokonał wypowiedzenia, albo umowę z nim rozwiązano za porozumieniem stron.

#News3 ▪️ Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń,
deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1940).

Nowe rozporządzenie zmienia wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Zmienione formularze mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiany we wzorach deklaracji podatkowych wynikają z:

 • aktualizacji podstawy prawnej (PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11),
 • zmian w przepisach wynikających z przepisów dotyczących sytuacji pandemicznej i walką z COVID-19 (PIT-4R w części D.2, PIT-8AR w części D),
 • zmian w związku z wdrażaniem programu PPK (PIT-8AR w części C wiersz od 25-30),
 • obowiązywania zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia przez cały rok podatkowy 2020, a nie przez część roku podatkowego jak to miało miejsce w 2019 roku znajdujących się w pierwszym progu podatkowym (PIT-11 w części E).

Za prawidłowe uznaje się złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych (poniesionych) na dotychczasowych wzorach formularzy.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 18 listopada br.

#News4 ▪️ Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do lat 8 przysługuje zwolnienie z pracy na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz prawo do zasiłku opiekuńczego.

Na konferencji w dniu 4 listopada, Rząd przedstawił nowe obostrzenia w związku z rosnącą liczbą zachorowań.

Nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII będzie kontynuowana, a od 9 listopada obejmie również pozostałych uczniów czyli klasy I-III szkół podstawowych. Opieka w przedszkolach i w żłobkach pozostaje bez zmian.

W związku z zamknięciem szkół ponownie uruchomiony zostanie dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

“W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br.”– cyt. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni, tj. od 9 do 29 listopada 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał na dotychczasowych zasadach i przysługiwać będzie w przypadku:

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19,
 • ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia za każdy dzień sprawowania opieki. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

#News5 ▪️ Dyżury medyczne pielęgniarek i położnych

W ramach zmian do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadzono przepis art. 47a stanowiący, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczące instytucji dyżuru medycznego stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę.

Oznacza to, że we wskazanym okresie m. in. pielęgniarki i położne posiadające wykształcenie średnie mogą pełnić dyżury medyczne, a wynagrodzenie za pełnienie dyżuru będzie ustalane na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników wykonujących zawód medyczny posiadających wyższe wykształcenie.

News przesłany przez Panią Annę – Dziękujemy!

#News6▪️Urzędy administracji publicznej skierowane do pracy zdalnej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) pracownicy administracji publicznej skierowani zostali do pracy zdalnej. Nowo dodany § 24a precyzuje, iż urzędnicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujący zadania o charakterze publicznym świadczyć mają pracę w formie zdalnej do 4 grudnia  2020 r. Zasady te nie obowiązują jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

W dalszym ciągu natomiast obowiązują zasady wynikające z art. 3 specustawy w sprawie COVID-19. Praca zdalna może być zlecona, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do świadczenia pracy w trybie zdalnym i pozwala na to rodzaj pracy.

Zobacz więcej w moim artykule “Obowiązek pracy zdalnej od 3 listopada 2020 r.

#News7 ▪️ Chcę zostać HR Detektywem!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #88 Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków, obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia, przechowywanie danych osobowych kandydatów

Do Sejmu wpłynął projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 000 zł rocznie. Znamy już nowe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. Przełomowy wyrok NSA w sprawie okresu przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy oraz wyrok TSUE w sprawie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony. Sprawdź HR Detektywa, czyli monitoring nowości i zmian.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.