Placówka oświatowa Eduwersum

Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających Ukraińców

Rząd pracuje nad nowelizacją specustawy ukraińskiej. Główną intencją zmian jest doprecyzowanie przepisów obowiązującej ustawy, tak aby zwiększyć możliwości kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy i ochronić obywateli Ukrainy przed nadużyciami ze strony nieuczciwych pracodawców. Niestety, nie obędzie się bez dodatkowych obowiązków po stronie zatrudniających. Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
30 maja 2022

W powiadomieniu o zatrudnieniu podasz liczbę godzin pracy

Projektowana nowelizacja zakłada wprowadzenie nowego obowiązku związanego z powiadamianiem o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Ustawodawca rezygnuje z przyjętych na początku wojny uproszczeń w stosowanych procedurach. Pracodawcy będą musieli zadeklarować w powiadomieniach nie tylko wymiar czasu pracy, ale także stawkę wynagrodzenia.

Zmiana jest o tyle kłopotliwa, że pracodawca nie będzie mógł zmniejszyć takiemu pracownikowi wymiaru czasu pracy – nawet, jeśli tego dokona, wynagrodzenie będzie musiało odpowiadać temu wskazanemu w oświadczeniu o powierzeniu pracy. Może to mieć swoje konsekwencje również w momencie, gdy pracodawca będzie zmuszony do wprowadzenia w firmie przestoju – jak zauważył ustawodawca, nowy obowiązek pełnić ma funkcję prewencyjną przed doprowadzeniem przez pracodawcę do nagłego pogorszenia sytuacji ekonomicznej oraz pozycji zawodowej cudzoziemca.

(Zmiana art. 22 – przypis red.) ma na celu polepszenie ochrony praw cudzoziemców objętych ustawą, które wiążą się z wykonywaniem przez nich pracy na terytorium Polski oraz poprawy skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie. Obywatele Ukrainy, którzy migrują na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym, z uwagi na brak wiedzy o polskich przepisach prawa, nieznajomości języka polskiego oraz trudną sytuację materialną, są grupą w szczególności narażoną na możliwość wyzysku ze strony nieuczciwych pracodawców albo stania się ofiarą handlu ludźmi.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce – projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu. Przeczytaj!

Pracodawco, będziesz jeszcze bardziej transparentny!

W wyniku nowelizacji, pracodawcy zatrudniający obywateli Ukrainy, otrzymają kolejny, nowy obowiązek – będą musieli przedstawić liczbę osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia. Przesłanką tego działania ma być większa transparentność oraz ułatwienie działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z projektem nowelizacji specustawy ukraińskiej, w powiadomieniu o powierzeniu wykonywania pracy składanym w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy w powiatowym urzędzie pracy, pracodawca będzie zobowiązany podać:

6) miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia;
7) wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu;
8) liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Art. 1 pkt. 8 projektowanej nowelizacji specustawy ukraińskiej

Zawody uprzywilejowane w kolejce po wizy

W drodze rozporządzenia minister spraw zagranicznych będzie mógł określić zawody, rodzaje umów i rodzaje działalności, w przypadku których wnioski wizowe będą przyjmowane poza kolejnością, według procedury priorytetowego przyjmowania i rozpoznawania wniosków o wydanie wiz pracowniczych. Przedsiębiorcy liczą na to, że przyspieszy to zatrudnienie w sektorach najbardziej narażonych na braki kadrowe, czyli usługach medycznych, budowlanych, spedycyjnych.

Minister właściwy do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830), w przypadku których obowiązuje przyjmowanie wniosków o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5–6, poza kolejnością. Określając te zawody, minister właściwy do spraw zagranicznych może również wskazać państwa, w których wnioski o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5–6, są przyjmowane od obywateli tych państw poza kolejnością.

Art. 5 pkt. 1 projektowanej nowelizacji specustawy ukraińskiej

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Kodeksie pracy. Praca zdalna i kontrola badania trzeźwości pracowników coraz bliżej!

Małżonek obywatela Ukrainy z zastrzeżeniem dot. obywatelstwa

Korzystający z uprawnień wynikających ze specustawy małżonek obywatela Ukrainy, nie może być obywatelem innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ustawodawca uznał, że obywatele innych niż Polska państw członkowskich UE mają możliwość bezpiecznego i sprawnego repatriowania się do państwa, którego są obywatelem, dlatego nie podlegają pod pojęcie beneficjenta specustawy korzystającego z prawa do 18-miesięcznego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy, są uważani za cudzoziemców korzystających na terytorium Polski z ochrony czasowej.

Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Art. 1 pkt. 1 projektowanej nowelizacji specustawy ukraińskiej

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Aktualnie proces legislacyjny jest na etapie prac w Sejmie.

Zawarcie z cudzoziemcem umowy cywilnoprawnej na warunkach odpowiadających stosunkowi pracy, zwiększenie czasu pracy ponad wymiar wynikający z umowy o pracę bez zachowania prawa do wynagrodzenia, tytułu nadgodzin czy też zaniżanie wynagrodzenia poniżej minimalnego będą mogły podlegać ocenie w toku kontroli legalności zatrudnienia prowadzonej przez Straż Graniczną. Z dotychczasowych doświadczeń Straży Granicznej wynika wzrost liczby nadużyć ze strony pracodawców.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #88 Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków, obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia, przechowywanie danych osobowych kandydatów

Do Sejmu wpłynął projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 000 zł rocznie. Znamy już nowe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. Przełomowy wyrok NSA w sprawie okresu przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy oraz wyrok TSUE w sprawie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony. Sprawdź HR Detektywa, czyli monitoring nowości i zmian.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.