Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #8 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektyw".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
2 października 2020

#News1 ▪️ Projekt budżetu na 2021 r.

28 września 2020 r., po konsultacjach z Radą Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 r.

(…) Budżet został przygotowany tak, aby łagodzić skutki pandemii i zwiększyć w kolejnym roku PKB o 4 proc.

Minister finansów Tadeusz Kościński

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji dot. budżetu na 2021 rok ogłosił pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i zapowiedział walkę z rajami podatkowymi:

 • podniesienie możliwości rozliczania się na podatku CIT w wysokości 9% dla firm osiągających przychody do 2 mln euro,
 • zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu przez 8-krotne podniesienie limitu przychodów do 2 mln euro,
 • objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych mających swoją siedzibę w Polsce,
 • estoński CIT do obrotów sięgających 100 milionów złotych, który wejdzie w życie od początku 2021 roku. Zgodnie z projektem małe i średnie spółki, których roczne przychody nie przekraczają 100 milionów złotych i których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, będą mogły skorzystać z przesunięcia poboru podatku w postaci ryczałtu. Firmy zapłacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysku, a więc same będą decydować o tym, kiedy wystąpi u nich obowiązek rozliczeń z fiskusem.

Wierzymy, że to przełoży się na szybszy wzrost gospodarczy i na szybsze wyjście z kryzysu gospodarczego po koronawirusie.

Premier Mateusz Morawiecki

Nowe rozwiązania mają wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2021 r.

#News2 ▪️ Obniżenie stawek podatkowych

Rozliczanie podatkowe w formie ryczałtu wymaga wybrania jego właściwej stawki. Jest ona uzależniona od typu prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 28 września przewiduje także zmniejszenie wysokości niektórych stawek ryczałtu. I tak, według stawki:

 • 17% (zamiast dotychczasowej 20%) opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów,
 • 15% (zamiast dotychczasowej 17%) opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, w tym np. usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 • 8,5% i 12,5% (w przypadku przychodów przekraczających 100 tys. zł.) będą opodatkowane przychody z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • 8,5% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu,
 • stawki 5,5%, 3% lub 2% pozostają bez zmian.

Od 2021 r. ryczałt od przychodów będą mogli płacić również wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej.

#News3 ▪️ Powództwa wytaczane przez PIP – uchwała Sądu Najwyższego

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem państwowym, sprawującym nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem obowiązującego prawa pracy.

W ramach postępowania kontrolnego inspektor pracy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, której wyniki mogą stanowić podstawę do wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Czy inspektor PIP może występować z powództwem ponad ustalenie istnienia stosunku pracy?

Inspektorowi pracy na podstawie art. 631 k.p.c. nie przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz obywatela powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2020 r.; sygnatura akt III PZP 1/20

Z uchwały Sądu Najwyższego wynika, iż inspektor pracy może wytaczać w imieniu zatrudnionych jedynie sprawy o istnienie stosunku pracy, ale już nie powództwa o ustalenie jego treści, tj. wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia, sposobu zakończenia umowy o pracę, itp. Roszczenia dot. szczegółowych zapisów umowy o pracę regulujących warunki jej świadczenia podlegają pod procedurę cywilną, w której stronami są podmioty prywatne.

#News4 ▪️ 1% podatku dla potrzebujących

Jak podaje Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, w 2020 roku blisko 15 mln osób przekazało 1% należnego podatku wynikającego z rozliczenia za 2019 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego. W 2020 r. organizacje otrzymały łącznie środki w wysokości 907 mln zł. Jest to najwyższy wynik do tej pory.

Najwyższe kwoty otrzymały:

 • Fundacja Dzieciom “Zdążyć z pomocą”
 • Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Słoneczko”

W układzie poszczególnych izb administracji skarbowej największe kwoty przekazane zostały w Warszawie, Katowicach i Poznaniu. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 61 zł.

#News5 ▪️ Dodatek za pracę w porze nocnej w czasie przestoju – stanowisko MRPiPS

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 81 § 1 Kodeks pracy

Na powyższą podstawę prawną powołuje się Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wypłaty dodatku nocnego w okresie przestoju wydanym dla DGP. Zgodnie z przytoczonym powyżej fragmentem Kodeksu pracy, a także odnoszącym się do niego orzecznictwem Sądu Najwyższego, w zakres wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, wchodzi wynagrodzenie podstawowe (tzw. zasadnicze) oraz ewentualny dodatek funkcyjny (w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje prawo do takiego składnika wynagrodzenia).

Inne (dodatkowe) składniki wynagrodzenia, w tym m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, nie wynikają z osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką godzinową lub miesięczną. Innymi słowy, nie są one bezpośrednią zapłatą za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku i wymagane do jej wykonywania kwalifikacje, lecz przysługują pracownikowi po spełnieniu dodatkowych, wobec przesłanek uzyskania wynagrodzenia zasadniczego, warunków. Tytułem do nich są np.: określone dodatkowe wyniki pracy, zwiększona odpowiedzialność, przepracowanie określonego okresu w danym zakładzie, praca w godzinach nadliczbowych, a także praca w porze nocnej, itd.

Wyrok Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 1985 r., I PRN 28/85, OSNCP z 1986 r. nr 1‒2, poz. 19; uchwala składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1986 r., III PZP 42/86, OSNCP z 1987 r. nr 8, poz. 10 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2011 r., II PK 3/11, OSNAPiUS z 2012 r. nr 15‒16, poz. 191, str. 639

Reasumując, według resortu pracy, dodatek za pracę w porze nocnej nie przysługuje za czas, w trakcie którego proces pracy został zakłócony przestojem, praca więc nie była przez pracownika wykonywana.

#News6 ▪️ Nadgodziny w pracy zdalnej

W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1511 § 4 Kodeks pracy

Resort pracy, w stanowisku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ryczałtu za nadgodziny przy pracy zdalnej wydanym dla DGP wykazuje, że w stosunku do pracy zdalnej istnieje możliwość wprowadzenia ryczałtu zarówno za korzystanie z prywatnego sprzętu czy zużycie mediów, ale również za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Ryczałt taki można wprowadzić w przypadku pracowników, których godziny pracy są niemożliwe do skontrolowania. Co więcej, resort wyraża opinię, iż zarówno treść przepisu art. 151(1) § 4 Kodeksu pracy, jak i odnoszące się do niego orzecznictwo Sądu Najwyższego umożliwia zastosowanie ww. składnika wynagrodzenia nie tylko w przypadku pracowników, których praca wykonywana jest stale poza zakładem pracy. Resort nie wyklucza możliwości wypłacania ryczałtu za nadgodziny pracownikom, którym pracodawca powierzył wykonywanie pracy zdalnej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wszystko wskazuje na to, że ryczałt za nadgodziny zostanie uwzględniony w zmianach do Kodeksu pracy, nad którymi aktualnie pracuje Rada Dialogu Społecznego.

#News 7 ▪️ PIT zero dla osób na stażu i praktykach

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada rozszerzenie katalogu przychodów, do których zastosować można będzie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych.

“Dołożymy (…) zerowy PIT dla stażystów, osób, które chcą rozpocząć pracę w formie stażu, by zwiększyć ich motywację finansową do pracy w administracji publicznej”.

Premier Mateusz Morawiecki

Przypomnijmy, iż od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą pracownicy i zleceniobiorcy do 26 roku życia, mieszczący się w pierwszym przedziale skali podatkowej, zwolnieni są z opłacania zaliczek na podatek. Według zapowiedzi objęte zerowym PIT dla młodych mają zostać również umowy stażowe o praktyki absolwenckie.

#News8 ▪️ Chcę zostać HR Detektywem!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres hrdetektywi@monikasmulewicz.pl Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

#News9 ▪️ Szkolenia

13-go października rozpoczynamy jubileuszową, X edycję Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, czyli opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN, dlatego Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach MEN, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.