Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe Koło Ratunkowe: Obowiązki pracodawcy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

Przepisy prawa pracy nie obligują pracodawcy do finansowania pracownikom kursów lub szkoleń innych niż te z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy jednak pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje może liczyć na ustawowo regulowane wsparcie pracodawcy? Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
13 grudnia 2022

Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z art. 94 ust. 6 ustawy Kodeks pracy, jednym z obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownik, który w ten właśnie sposób podejmuje działania mające na celu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, może ubiegać się o:

 • urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni (w przypadku osoby przystępującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) lub nawet 21 dni (w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego); urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Na mocy art. 103(3) Kodeksu pracy, pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Użyte określenie “może” jednoznacznie wskazuje, że decyzja należy od pracodawcy.

Jeśli strony postanowią o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracodawca pokrywa koszty kształcenia, powinny zawrzeć pisemną umowę, z której będą wynikały wzajemne ich prawa i obowiązki dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych osoby zatrudnionej. Pracodawca może, ale nie musi zobowiązywać pracownika do podpisania wspomnianej umowy. Nie jest to konieczne, jeśli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Pracodawca każdorazowo może podjąć decyzję o ewentualnym dofinansowaniu danej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zasady, na jakich ma się odbywać podnoszenie kwalifikacji przez pracownika zależą od ustaleń poczynionych przez pracodawcę i pracownika. Należy jednak wziąć pod uwagę przepisy art. 18(3a) Kodeksu pracy, zgodnie z którym wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani w zatrudnieniu, co obejmuje dostęp do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kwestie związane z ich finansowaniem lub współfnansowaniem, a także możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń. Pracownik nie może być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. 

Obowiązek zwrotu dodatkowych świadczeń

Obowiązek zwrotu dodatkowych świadczeń przyznanych pracownikowi w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, tj. m.in. opłaty za kształcenie powstaje, gdy zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 103(5) Kodeksu pracy. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
 • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie dłuższym niż 3 lata,
 • który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę w wyniku mobbingu,
 • który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 Kodeksu pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracownika) lub art. 94(3) –  mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku wypowiedzenia dokonanego przez pracownika oraz jeśli nie upłynął jeszcze 3-letni okres od ukończenia podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych, pracownik będzie zobowiązany do zwrotu świadczeń dodatkowych, ale z zachowaniem proporcjonalności.

Pracownik nie ma obowiązku zwrotu pracodawcy wynagrodzenia otrzymanego za czas zwolnienia od pracy udzielonego na czas szkolenia.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.