Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Lista zmian po zniesieniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego – pobierz bezpłatnie

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzony został na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340). Trwał nieprzerwanie od 20 marca 2020 r., aż do 16 maja 2022 r., kiedy to został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Już pod koniec kwietnia Minister Zdrowia sygnalizował wielokrotnie, że w maju br. rząd zniesie stan epidemii i zastąpi go stanem zagrożenia epidemicznego. Jakie skutki dla pracowników i pracodawców wywoła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii? Na moim blogu udostępniam dziś listę zmian, które staną się faktem po zniesieniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Pobierz ją i sprawdź jakie procesy kadrowo-płacowe oraz te związane z kapitałem ludzkim w Twojej firmie powinieneś zweryfikować!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
18 maja 2022

Aktualizacja 16.06.2023: Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., Dziennik Ustaw 2023 poz. 1118, odwołany został stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z nim ograniczenia, nakazy i zakazy

Aktualizacja 27.12.2022: Stan zagrożenia epidemicznego (obowiązywania aktualnych ograniczeń i zakazów) przedłużony został do dnia 31 marca 2023 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. 2022 poz. 2736

Regulacje wprowadzone tzw. ustawą covidową takie jak wykonywanie pracy zdalnej na podstawie polecenia pracodawcy, czy też zawieszenie obowiązków dotyczących wykonywania okresowych badań kontrolnych dla pracowników zostają tym samym przedłużone.

Aktualizacja 31.10.2022: Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony został do dnia 31 grudnia 2022 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. 2022, poz. 2221

Aktualizacja: Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony został do dnia 31 października 2022 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi jednocześnie z uchyleniem rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w drodze odrębnego aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.).

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Czym różni się stan zagrożenia epidemicznego od stanu epidemii?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych.

Stan epidemii zaś rozumiany jest jako sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Jak słusznie punktuje Minister Zdrowia Adam Niedzielski, w praktyce różnica pomiędzy tymi stanami jest niewielka, zarówno w aspekcie prawnym, jak i praktycznym. Konkretne skutki prawne wywołałoby odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, bez wznowienia stanu epidemii.

Ograniczenia, zakazy i nakazy możliwe do wprowadzenia w stanie zagrożenia epidemicznego

Warto wiedzieć, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego wciąż pozostawia furtkę do zastosowania ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, ustanowić mogą konkretne ograniczenia, zakazy i nakazy wynikające z wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Na mocy art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mogą to być:

 • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
 • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów
 • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Mogą to być również obowiązki związane z poddaniem się kwarantannie, czy też wprowadzenie (zniesionego 28 marca br.) nakazu zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.Które rozwiązania Tarczy Antykryzysowej będziemy wspominać jako najbardziej oczekiwane przez biznes i jednocześnie najbardziej udane pod względem skutecznego wdrożenia przez rząd? 

Instytucja polecenia pracy zdalnej była jednym z pierwszych rozwiązań Tarczy Antykryzysowej wprowadzonych na czas pandemii. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy oczekiwali formalnego podejścia do takiego sposobu świadczenia pracy. 

Już dziś wiemy, że praca zdalna zagości na stałe w Kodeksie pracy. W sytuacji, gdyby stan epidemii nie został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego nie moglibyśmy korzystać z tego rozwiązania! Regulacja ta obowiązuje bowiem tymczasowo i może być stosowana tylko przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, a także przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Warto wiedzieć, że projektowana nowelizacja Kodeksu pracy zobowiąże pracodawcę do obligatoryjnego uwzględniania wniosków o pracę zdalną niektórych grup pracowników, o ile będzie to możliwe ze względu na organizację i rodzaj wykonywanej pracy. Wymienia się tutaj w szczególności kobiety w ciąży oraz rodziców dzieci w wieku do lat 4. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadza także zupełnie nową instytucję, tzw. okazjonalnej pracy zdalnej. Jej wymiar wynosił będzie do 24 dni w danym roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł wnioskować o takie uprawnienie w formie papierowej lub elektronicznej.

Powiedzmy sobie uczciwie – w dobie pracy hybrydowej, po zdobyciu kompetencji zarządczych związanych z koordynacją pracy pracowników zdalnych, powrót do pełnego trybu pracy biurowej nie wchodzi już w grę.

Jaka jest dziś główna rekomendacja praktyków i ekspertów HR? Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie kapitałem ludzkim w Twojej organizacji rozważ uregulowanie pracy zdalnej w przepisach wewnątrzzakładowych – czy to w porozumieniu z pracownikami, czy też w regulaminie. 

Wyróżnij się na wymagającym rynku pracy transparentnym podejściem do zarządzania pracą zdalną w Twojej organizacji!

Ustal zasady pokrywania kosztów związanych z home office. Mogą one objąć m.in. kwestie serwisowania udostępnionych pracownikom narzędzi, pomocy technicznej i szkoleń.

Warto wiedzieć, że z trybu pracy zdalnej najczęściej, bo aż w 75%-ach korzystają przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem – tak wynika z badań przeprowadzonych pod koniec 2022 roku przez CBOS. Z kolei badania dla dziennika „Rzeczpospolita” pokazują, że aż 63% badanych pracowników chciałoby już na stałe zachować możliwość pracy zdalnej, najchętniej przez jeden, dwa dni w tygodniu. Tylko 13% wyraziło chęć pracy wyłącznie w biurze.

Oferta pracy zdalnej jest benefitem czasów postpandemicznych! Większość instytucji prawnych przeminie wraz ze zniesieniem stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, ale praca zdalna zostanie z nami już zawsze.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.