Placówka oświatowa Eduwersum

Udokumentowanie stażu urlopowego pracownika

Prawidłowe dokumentowanie stażu urlopowego pracowników jest ważne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Czy świadectwo pracy jest jedynym dokumentem potwierdzającym staż pracy? Jakie konsekwencje poniesie pracownik, który nie dostarczy świadectwa pracy i dyplomów do działu kadr? Warto wiedzieć, jaki wpływ ma zatajenie dokumentów na uprawnienia urlopowe i wysokość wynagrodzenia!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
7 października 2022

Wpływ wykształcenia i doświadczenia zawodowego na wymiar urlopu

Pozyskanie przez pracodawcę informacji o wykształceniu i dotychczasowym doświadczeniu osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. Pracodawca ma prawo nie tylko pytać o te dane, ale również żądać udokumentowania tych informacji. Stan wiedzy pracodawcy w tym zakresie wpływa na jego decyzję dotyczącą podjęcia zatrudnienia z daną osobą.

Informacje dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie są szczególnie istotne z  punktu widzenia faktycznego zatrudnienia. Wpływają na ustalenie uprawnień przysługujących pracownikowi. Staż urlopowy pracownika jest ustalany w oparciu o dane dotyczące okresu zatrudnienia oraz wykształcenia pracownika. 

Czy świadectwo pracy jest jedynym dokumentem potwierdzającym staż pracy

Przepisy prawa pracy nie wymieniają konkretnych dokumentów, które mają potwierdzić wykształcenie i/lub kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia pracownika. Ustawodawca milczy co do tego, czy świadectwo pracy jest jedynym dokumentem potwierdzającym staż pracy. W niektórych przypadkach można spotkać się z tym, że pracownik dysponuje jedynie zaświadczeniem o zatrudnieniu. Natomiast to świadectwo lub dyplom, na mocy odrębnych przepisów, są dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

Na co zwrócić uwagę korzystając z prawa do odwołania pracownika z urlopu? Z czym wiąże się zastosowanie tej kodeksowej instytucji? Przeczytaj!

Czy pracodawca może żądać informacji, na podstawie których ustali staż urlopowy?

W praktyce przekazanie danych osobowych zatrudnianej osoby odbywa się poprzez:

 • wypełnienie oświadczenia
 • wypełnienie kwestionariusza
 • dostarczenie oryginałów dokumentów potwierdzających informacje wskazane przez pracownika.

Zwracamy uwagę! Żądanie danych dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest ograniczone warunkiem! Czy posiadanie przez pracodawcę wiedzy na temat wykształcenia i dotychczasowego zatrudnienia przyszłego pracownika jest niezbędne do wykonywania przez niego pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku?

Jeżeli pracodawca przeprowadza rekrutację na stanowisko, na którym wykonywane czynności pracy nie wymagają posiadania konkretnego wykształcenia czy doświadczenia, to nie ma prawa żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Fakt, iż udostępnienie danych następuje na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie, nie oznacza, że pracodawca nie może żądać ich udokumentowania.

Jeżeli pracownik nie potwierdzi posiadanego stażu pracy za pomocą odpowiednich dokumentów, pracodawca może nie uwzględnić nieudokumentowanych okresów zatrudnienia przy ustalaniu stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Urlop wypoczynkowy na godziny jest nielegalny! Sprawdź, dlaczego!

Konsekwencje niedostarczenia do pracodawcy świadectw pracy i dyplomów

Świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe potwierdzają zakończony poziom nauki. W zależności od tego, jaki jest stopień wykształcenia pracownika, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się określoną liczbę lat wynikającą z ukończenia danego stopnia nauki. Pracodawca ma prawo żądać przedłożenia ww. dokumentów, jednak brak odpowiednich narzędzi prawnych powoduje, że nie zmusi pracownika do ich dostarczenia.

W interesie pracownika leży wywiązanie się z obowiązku dostarczenia wszystkich dokumentów, których żąda pracodawca.

Jeśli pracownik nie przekaże pracodawcy, np. świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy obejmującego okres pracy w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o zatrudnienie, to w przypadku niezdolności do pracy przypadającej w pierwszym miesiącu pracy może narazić się na brak wypłaty wynagrodzenia chorobowego, jeśli nie udokumentuje 10-letniego stażu pracy.  

Należy pamiętać, że pracownik powinien przedłożyć przyszłemu  pracodawcy świadectwo lub świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia uzyskane w trakcie roku kalendarzowego, w którym podejmuje zatrudnienie u nowego pracodawcy. Nie ma obowiązku przedkładania pracodawcy świadectw pracy z innych lat.  

W praktyce okazuje się, że pracownicy nie przedkładają pracodawcy świadectw pracy z różnych przyczyn. Najczęstszym powodem jest chęć zatajenia dyscyplinarnego zwolnienia pracownika lub długotrwałej niezdolności do pracy, która miała miejsce w trakcie zatrudnienia. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może (ale nie musi) skutkować negatywnymi konsekwencjami w zakresie przysługiwania pracownikowi uprawnień związanych z wykonywaniem pracy, w tym wymiaru urlopu wypoczynkowego. 

Pracodawca może oprzeć swoją decyzję o przyznaniu pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze jedynie na podstawie danych wskazanych w kwestionariuszu osobowym i na kopiach dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i nauki. Może również uzależnić swoją decyzję od dostarczenia oryginałów wskazanych dokumentów.


Pobierz zestawienie “Wymiar urlopu – limity, okresy wliczane do stażu pracy” bezpłatnie z Narzędziownika!


Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.