Placówka oświatowa Eduwersum

Za odmowę noszenia maseczki pracodawca może nałożyć karę porządkową – nowe orzecznictwo

Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał bardzo ciekawy wyrok w sprawie księgowej, która odmówiła noszenia maseczki w miejscu pracy, argumentując to stanem zdrowia. Pracownica wyraziła również sprzeciw wobec prośby pracodawcy dot. przedłożenia zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID, która to prośba według niej nosiła znamiona dyskryminacji. Pracodawca zastosował karę porządkową. Czy w ocenie sądu taka kara była adekwatna? Zapraszam do lektury artykułu!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
3 sierpnia 2022

Sprawa rozpatrywana przed Sądem dotyczyła księgowej, która w czasie pandemii odmówiła zastosowania się do zarządzenia pracodawcy, nakazującego pracownikom pracującym w biurze noszenia maseczek. Z nakazu zakrywania ust i nosa zwolnieni byli ci pracownicy, którzy okazali zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19.

Obowiązek dotyczył zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych oraz podczas spotkań, dotyczyło to także osób, które dobrowolnie okazały dowód zaszczepienia. Ponadto zakomunikowano, iż w przypadku biur/ pomieszczeń wieloosobowych, w których przebywa więcej niż jedna osoba, w dalszym ciągu obowiązuje zarządzenie zakrywania ust i nosa przez wszystkie osoby, które nie okazały takiego zaświadczenia. Komunikat zawierał również informację, iż każda osoba wchodząca na teren zakładu ma obowiązek zdezynfekowania dłoni dostępnymi środkami do odkażania. Zwrócono uwagę by osoby przebywające w szatniach, coffe roomach, czy stołówce skracały czas do niezbędnego minimum. Zarządzeniem ograniczono wszelkie bezpośrednie spotkania pracowników, powracając do spotkań online. Zakomunikowano również, iż niedostosowanie się do wytycznych Zarządu będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy. (…) wszyscy pracownicy zostali poinformowani, iż zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa w zajmowanych pomieszczeniach wieloosobowych następuje po okazaniu zaświadczenia o zaszczepieniu. Możliwe było także zwolnienie po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do noszenia maseczki. Jeżeli pracownik takiego zaświadczenia nie przedstawił, wówczas nie był zwolniony z noszenia maseczki.

Pracownica wielokrotnie odmawiała wypełnienia nałożonego na wszystkich pracowników obowiązku, publicznie podważała i krytykowała decyzje pracodawcy w tym zakresie argumentując, że żądanie przedłożenia zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 stanowi ze strony pracodawcy działanie dyskryminujące.

Pracodawca, w ramach uczciwej wobec wszystkich pracowników komunikacji, podczas osobistego spotkania, poinformował pracownicę, że po okazaniu zaświadczenia o szczepieniu, odstąpi od nakazu zasłaniania ust i nosa, jednak pracownica odmówiła, powołując się na fakt, że dane o szczepieniu są danymi wrażliwymi, co więcej, noszenie maseczki jest sprzeczne z jej poglądami. Nie pozwala jej również na to stan zdrowia, co jednak nie zostało przez nia potwierdzone żadnymi dokumentami.

Pracodawca, w ramach wypełnienia ciążącego na nim obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, który wynikał zarówno z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także na mocy art. 207 § 1 K.p.,  zdecydował się nałożyć na pracownicę karę porządkową, co w jej ocenie było karą nieadekwatną:

W dniu 29 października 2021 roku na powódkę została nałożona kara porządkową. W zawiadomieniu wskazano, iż kara zostaje udzielona za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, polegającym na uporczywym i bezpodstawnym odmawianiu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie zakładu pracy, co jest niezgodne z Zarządzeniem Prezesa Spółki. (…) Pracodawca wskazał, że powyższe zachowanie nie znajduje żadnego racjonalnego wytłumaczenia i stanowi uchybienie przepisom BHP jak również obowiązkom pracowniczym wyrażonym w kodeksie pracy (art. 100) oraz ww. aktach wewnętrznych obowiązujących w Spółce, do których przestrzegania powódka jako pracownik Spółki jest zobowiązana. Jest również wyrazem lekceważenia pracodawcy, jego poleceń i przejawem łamania obowiązujących w Spółce zasad współżycia społecznego. Wpływa destabilizująco na pracę całego zespołu.

Sąd potwierdził, że zgodnie z art. 108 § 1 pkt. 1 K.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może zastosować karę upomnienia, jednak kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika (art. 109 § 2 K.p.). O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

W ocenie Sądu powyższe wymogi zastosowania kary porządkowej zostały spełnione przez pracodawcę, a co za tym idzie, nałożona kara była zasadna.


Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2022 r., sygnatura akt IV P 363/21

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.