Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR-owe Koło Ratunkowe: Sankcje za nieterminową wypłatę wynagrodzenia

Jakie sankcje grożą pracodawcy w przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia? Sprawdź!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
1 sierpnia 2023

Pani Moniko, pracuję w małej firmie, w małej miejscowości. Zgodnie z regulaminem, wynagrodzenia powinny być płatne do 30-go dnia miesiąca. Nasza szefowa co miesiąc spóźnia się z wypłatami wynagrodzeń – często otrzymujemy przelewy nawet 10-go dnia miesiąca następującego. Rozkładamy ręce, bo wiemy, że to niekoniecznie jej wina, ale chciałybyśmy ją uświadomić, co może grozić za takie opóźnienia. Według niej wypłata do 10-go jest zgodna z przepisami.
Napisała do mnie Ania [imię zmienione] z Małopolski.

Gwarantowana kara grzywny

Z przepisu art. 22 Kodeksu pracy zawierającego definicję stosunku pracy wynika, iż obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem. Fakt podkreślenia w definicji stosunku pracy odpłatnego charakteru pracowniczych form zatrudnienia powoduje, że obowiązek wypłaty wynagrodzenia jest bez wątpienia obowiązkiem o charakterze absolutnie podstawowym.

Terminowa wypłata wynagrodzenia jest obowiązkiem pracodawcy, a uchybienie temu obowiązkowi stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny na mocy art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń (…) podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

HR-owe Koło Ratunkowe: Sankcje za złośliwe lub uporczywe naruszenia przeciwko prawom pracownika

Odsetki ustawowe dla pracownika

Co do zasady, od wszelkich należności jakie pracodawca ma obowiązek wypłacić, a nie robi tego w terminie, pracownikowi przysługują odsetki ustawowe. Stanowią one formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Ich wysokość ustalana jest zgodnie z zapisem art. 481 Kodeksu Cywilnego, a aktualną i historyczną stawkę można sprawdzić np. na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/odsetki/wysokosc-odsetek-ustawowych

Pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty odsetek za zwłokę, jeśli pracownik wystąpi o ich wypłatę.

Działania przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową

Kara grzywny przewidziana przepisami Kodeksu pracy to nie jedyna “kara” za niezgodne z prawem działania pracodawcy. Rozdział XXVIII Kodeksu karnego określa przestępstwa, które kwalifikuje się jako działania przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową.

Na mocy art. 281 Kodeksu karnego, osoba która wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, która będąc zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie wykonuje, podlega:

 • grzywnie, 
 • karze ograniczenia wolności albo 
 • pozbawienia wolności do lat 3.

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia

Ponadto mniej korzystne uregulowania dla pracownika zawarte w przepisach wewnątrzzakładowych, w tym dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia są z mocy prawa bezskuteczne. Z kolei przepisy o czasie pracy i wypłacie należności ze stosunku pracy należą do najczęściej naruszanych unormowań.

Pracownicy, których pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub nie wypłaca jej w terminie ustalonym w zakładzie pracy mają możliwość:

 • złożenia skargi do Państwowej Inspekcją Pracy lub 
 • wniesienie powództwa do sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Pracownik, któremu pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia ma prawo złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy skargę w tej sprawie. Skarga stanowi rozwiązanie pośrednie, które może poprzedzać skierowanie sprawy na drogę sądową. Skargę należy złożyć do właściwego miejscowo z punktu widzenia działalności pracodawcy Okręgowego Inspektoratu Pracy. W przypadku, gdyby skarga została wniesiona z naruszeniem przepisów o właściwości – wówczas obowiązkiem organów PIP jest przesłanie jej do właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej PIP.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.