Placówka oświatowa Eduwersum

PPE i PPK na liście płac – jak naliczyć i opodatkować wpłaty?

Choć PPE, w wielu przedsiębiorstwach, z powodzeniem funkcjonuje już od jakiegoś czasu, to PPK jest w 2019 roku sporym wyzwaniem dla największych pracodawców, którzy dopiero wdrażają programy emerytalne w swoich organizacjach. Jak naliczyć wpłaty na PPE i PPK na liście płac oraz kiedy opodatkować przychód, który powstaje po stronie pracownika?…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
25 listopada 2019

Choć PPE, w wielu przedsiębiorstwach, z powodzeniem funkcjonuje już od jakiegoś czasu, to PPK jest w 2019 roku sporym wyzwaniem dla największych pracodawców, którzy dopiero wdrażają programy emerytalne w swoich organizacjach. Jak naliczyć wpłaty na PPE i PPK na liście płac oraz kiedy opodatkować przychód, który powstaje po stronie pracownika? Na te pytania odpowiem w moim artykule.


Jak naliczyć podstawę, od której naliczamy PPE i PPK?

Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. podstawę naliczenia wpłat na PPK stanowi “wynagrodzenie” rozumiane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez zastosowania ograniczenia o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o SUS, czyli bez uwzględnienia limitu 30-krotności.

Art. 2 ust. 1 pkt. 40 Ustawy o PPK:

Wynagrodzenie – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.”

W sposób jeszcze bardziej przejrzysty ustawodawca opisał to w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. 2004 Nr 116 poz. 1207), która stanowiła fundamenty pod przepisy dot. PPK:

2 ust. 1 pkt. 15 Ustawy o PPE:

Wynagrodzenie – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 303), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy.”

Wysokość wpłat do PPK i PPE

Jednym z pierwszych pytań zadawanych przez pracodawców dokonujących wyboru pomiędzy PPE, a PPK jest czym różnią się oba systemy zabezpieczenia. Główną różnicę stanowi wysokość składek podstawowych, finansowanych zarówno ze środków pracownika, jak i pracodawcy. Dla przypomnienia podajemy je poniżej:

PPE

 • Pracownik: dobrowolność finansowania
 • Pracodawca: max 7%, nie mniej niż 3,5%, aby zwolnić zakład pracy z obowiązku przystąpienia do PPK

PPK

 • Pracownik: 2% wynagrodzenia
 • Pracodawca: 1,5% wynagrodzenia

Jak wyliczyć na liście płac wysokość wpłat podstawowych na PPK?

Zobaczmy na przykładzie:

Wynagrodzenie pracownika składa się z następujących elementów:

 • Wynagrodzenie zasadnicze pracownika: 2800,00 zł brutto
 • Premia sprzedażowa: 200,00 zł brutto
 • Abonament medyczny finansowany przez pracodawcę: 35,00 zł brutto
 • Wynagrodzenie chorobowe: 348,00 zł brutto

Razem wynagrodzenie brutto: 2800 + 200 + 35 + 348,00 = 3383,00 zł

Podstawa emerytalno-rentowa: 2800 + 200 + 35 = 3035 zł

Wpłata podstawowa pracodawcy na PPK w wysokości 1,5% „wynagrodzenia” wynosi: 3035,00 * 1,5% = 45,53 zł

Wpłata podstawowa pracownika na PPK w wysokości 2% „wynagrodzenia” wynosi: 3035,00 * 2% = 60,70 zł

Kiedy wpłata finansowana przez pracodawcę stanowi przychód dla pracownika?

Na gruncie przepisów podatkowych należy wskazać, że stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, przychodami (…) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pracodawca dokonuje wpłaty do PPK w tym samym miesiącu, w którym naliczył wpłatę
2250,00Brutto
219,60Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%
33,75Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%
55,13Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%
308,48Suma składek pracownika 13,71%
45,00Wpłata PPK pracownik 2%
1941,52Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego
250,00Koszty uzyskania przychodu
1725,00Podstawa opodatkowania (brutto + PPK pracodawcy – suma składek ZUS pracownika)
17% podatku
249,49Podatek naliczony
174,74Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%
150,47Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%
43,76Kwota wolna
99,00Zaliczka do US
1622,78Netto
219,60Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%
146,25Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%
37,58Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%
55,13Fundusz Pracy 2,45%
2,25FGŚP 0,1%
460,81Suma składek pracodawcy 20,48%
769,29Składki ZUS razem
33,75Wpłata PPK pracodawca 1,5%
2744,56Całkowity koszt wynagrodzenia

Wpłaty podstawowe i dodatkowe, dokonywane przez podmiot zatrudniający, finansowane z jego środków na rachunek Pracownika, czy to w pracowniczym planie kapitałowym czy też w pracowniczym programie emerytalnym, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Oznacza to, że przychód pracownika z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku z jego uczestnictwem w PPK powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat (sfinansowanych z jego środków) na rachunek pracownika w PPK lub odpowiednio w PPE.

Co do zasady, wpłaty na rachunek pracownika w PPK powinny być dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK).

Składki podstawowe finansowane przez pracodawcę (czy też podmiot zatrudniający) zwolnione są z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Kontrowersje i wątpliwości pracodawców

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Finansów, przychód ze stosunku pracy wynikający ze sfinansowania przez podmiot zatrudniający wpłat na PPK powstaje w momencie wpłaty środków na konto pracownika w instytucji finansowej. Kwestia ta jest niezwykle kontrowersyjna, gdyż przysparza pracodawcom problemów technicznych związanych z wykazaniem przychodu na listach płac we właściwym miesiącu. Powstaje również pytanie – co w momencie, gdy należy odprowadzić podatek od PPK w przypadku osoby, której stosunek pracy ustał w miesiącu poprzednim?

W związku z powyższymi wątpliwościami Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnienia, w którym potwierdziło swoje wcześniejsze stanowisko, iż samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego wpłaty na PPK nie wywołuje dla pracownika skutku w postaci powstania przychodu, stąd jeśli wpłata na konto pracownika w PPK zrealizowania zostanie do 15-go grudnia 2019 r. za miesiąc listopad, teoretycznie przychód powstanie w miesiącu grudniu 2019 r., nie zaś w listopadzie, kiedy to kwota wpłaty została naliczona.

Co zaś w sytuacji, gdy pracownik, któremu wpłata na PPK naliczona została w listopadzie, w grudniu nie jest już pracownikiem i nie osiąga przychodu ze stosunku pracy? Ministerstwo wyjaśnia, iż jeśli w danym miesiącu płatnik nie ma możliwości pobrania podatku od przychodu ze stosunku pracy w postaci wpłat na PPK, wartość tę należy wykazać w informacji PIT-11 za rok, w którym przychód powstał.

Odnosząc się do wyżej wymienionego stanowiska MF, eksperci podatkowi stoją na stanowisku, iż jeśli wpłata na konto pracownika w PPK zostanie przekazana przez pracodawcę w tym samym miesiącu, w którym została naliczona (czyli zrealizowana np. w tym samym dniu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy), ryzyko błędnego przypisania przychodu do miesiąca jego powstania nie występuje.

PPE w wysokości 7% “wynagrodzenia”
9000,00Brutto
0,00Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%
0,00Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%
220,50Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%
220,50Suma składek pracownika 2,45%
100,00Dobrowolna wpłata pracownika na PPE w wysokości 100 zł
8779,50Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego
250,00Koszty uzyskania przychodu
9409,50Podstawa opodatkowania (brutto + PPE pracodawcy – suma składek ZUS pracownika)
32% podatku
2931,20Podatek naliczony
790,16Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%
680,41Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%
0,00Kwota wolna
2251,00Zaliczka do US
5638,34Netto
0,00Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%
0,00Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%
150,30Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%
220,50Fundusz Pracy 2,45%
9,00FGŚP 0,1%
379,80Suma składek pracodawcy 4,22%
600,30Składki ZUS razem
630,00Wpłata PPE pracodawca 7%
10009,80Całkowity koszt wynagrodzenia
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.