Placówka oświatowa Eduwersum

Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
9 marca 2021

Pracownicy etatowi mają ustawowo zagwarantowaną minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. W roku 2021 wynosi ono 2800 zł brutto.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu, jego wysokość ustalana jest proporcjonalnie do wielkości etatu danego pracownika. W określonych sytuacjach, gdy pracownik nie uzyska w danym miesiącu płacy minimalnej, przysługuje mu wyrównanie do tej kwoty.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.

 Art. 7 ust.1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

W jaki sposób dokonuje się wyrównania

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy.

Z kolei pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Jest to różnica między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy.

Art.8 ust.1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Do wyrównania należy obliczyć przeciętne wynagrodzenie, uwzględniając wszystkie jego składniki.

Kiedy nie przysługuje wyrównanie wynagrodzenia?

W miesiącu, w którym pracownik chorował jego wynagrodzenie ulega obniżeniu za każdy dzień choroby o 1/30.

Jeśli wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu było niższe od minimalnego tylko z powodu choroby, zatrudniający nie ma obowiązku wyrównania go do minimalnego.

W art. 92 § 1 Kodeksu pracy wskazano, że pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającego odpowiednio: dla osoby poniżej 50 roku życia łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a dla osoby od 50 rok życia łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Minimalnego wynagrodzenia nie musi otrzymywać również pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie jest wówczas naliczone proporcjonalnie, np. przy zatrudnieniu na 1/4 etatu, pracownik nie może otrzymać mniej niż 700zł (2800/4=700).

Obowiązku wyrównania wynagrodzenia nie ma również pracodawca względem pracownika, który rozpoczyna pracę w trakcie miesiąca. Pracownik wówczas powinien otrzymać pensję wyłącznie za czas, w którym faktycznie pracował.

Wynagrodzenie minimalne miesięczne nie dotyczy zleceniobiorców (ich obowiązuje za to minimalna stawka godzinowa 18,30 zł w 2021 r.) ani pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (dla nich stawki są określone w odrębnych przepisach).

Jakie składniki uwzględniane są przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika?

Dokonując rozliczenia wynagrodzenia, należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia stosunku pracy, które są włączane do tzw. wynagrodzeń osobowych.

Są to przede wszystkim:

 • podstawowe wynagrodzenie (godzinowe, prowizyjne lub miesięczne),
 • dodatki funkcyjne,
 • nagrody i premie zarówno uznaniowe, jak i regulaminowe,
 • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy,
 • ewentualnie odszkodowanie za zmniejszenie okresu wypowiedzenia,
 • dodatki wyrównawcze ze względu na wypadek przy pracy czy chorobę zawodową pracownika.

Suma składników powinna dać kwotę brutto wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Jeżeli wyliczenia nie dają tej kwoty, to pracownikowi należy się tzw. wyrównanie do płacy minimalnej. 

Jakie składniki nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika?

Do wynagrodzenia minimalnego nie wchodzi:

 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (normalne plus dodatki, względnie zastępujący je ryczałt),
 • dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (również w formie ryczałtu),
 • dodatek za staż pracy.

Ponadto do wynagrodzenia minimalnego nie wchodzą należności i świadczenia, które w ogóle nie są kwalifikowane jako „wynagrodzenia”. W załączniku do sprawozdania GUS są to pozycje wymienione jako wyłączenia. 

Do wyłączeń zalicza się m.in.:

 • świadczenia z zfśs i świadczenia urlopowe,
 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
 • wynagrodzenia z dodatkowych umów zleceń,
 • świadczenia z zakresu bhp,
 • wartości polis na życie,
 • świadczenia pozapłacowe, np. pakiety medyczne,
 • odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.