Placówka oświatowa Eduwersum

Mobbing – od 7 września większa ochrona pracownika

Mobbing! Oj nie chciałabym stać się jego ofiarą. Mam nadzieję, że Ty również tego nie doświadczyłaś i znasz mobbing tylko z publikacji i opracowań.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
26 czerwca 2019

Co to jest mobbing?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jak się przed nim ochronić?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. W tym celu pracodawca powinien wdrożyć w firmie odpowiednie antymobbingowe praktyki. Mogą to być zarówno procedury jak i inne rozwiązania, które pomogą przeciwdziałać niepożądanym i szkodliwym praktykom.

Co prawda przepisy nie wskazują wprost obowiązku tworzenia takiego dokumentu, jednak praktyka w tym zakresie jest już bardzo powszechna. Firmy tworzą antymobbingowe zapisy w regulaminach pracy, niektóre opracowują specjalne dedykowane antymobbingowe procedury, a jeszcze inne powołują rzeczników ds. przeciwdziałania mobbingowi. To wszystko dla bezpieczeństwa i ochrony pracodawcy bowiem obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ma wymiar obowiązku starannego działania, a nie rezultatu.

Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 3 sierpnia 2011 r. (I PK 35/11) wskazał, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi polega na starannym działaniu.

Pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez:

 • szkolenie pracowników,
 • informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu,
 • czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska.

Jeśli w postępowaniu mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności. 

Przeciwdziałanie mobbingowi stanowi kontraktowy obowiązek pracodawcy. Stanowi to jedną ze szczególnych cech stosunku pracy, odmiennych w stosunku do zobowiązań prawa cywilnego, a mianowicie nakierowanie nie tylko na ochronę majątkowego interesu drugiej strony, ale także ochronę dóbr osobistych. Nie sposób oceniać odpowiedzialności pracodawcy przy użyciu kryteriów deliktowych (w tym oczekiwać wykazania jej przesłanek przez pracownika).

Stan prawny i uprawnienia pracownicze do 6 września?

W stanie prawnym obowiązującym do 6 września 2019 r., przesłanką wystąpienia przez pracownika z powództwem o odszkodowanie z tytułu mobbingu, mogło być uprzednie rozwiązanie z tej przyczyny stosunku pracy.

Tak więc pracownik, który doznał mobbingu nie mógł skutecznie ubiegać się o odszkodowanie w sytuacji, gdy jego umowa o pracę nadal trwała lub została rozwiązana przez pracodawcę.

Tylko w przypadku, gdy pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, mógł dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Takie stanowisko potwierdził również wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2009 r., sygn. akt I PK 147/08, zgodnie z którym taka regulacja instytucji mobbingu nie zapewniała jednakowej ochrony wszystkim pracownikom, wobec których stosowano praktyki mobbingowe. Sąd najwyższy zwrócił uwagę fakt, że pracodawca „mobbingujący” podwładnych, pozostaje praktycznie bezkarny, gdy nie rozwiązują oni stosunku pracy z powodu mobbingu.

Stan prawny i uprawnienia pracownicze od 7 września?

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP z 16 maja 2019 r., jest bardzo dobrym rozwiązaniem i wzmacnia ochronę pracowników przed niepożądanymi zachowaniami w pracy zarówno ze strony przełożonych jak i współpracowników.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 94(3) § 4 kodeksu pracy pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Od 7 września 2019 r. istnieje więc możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę.

Pracownik może teraz ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach:

 • w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę,
 • w przypadku wyrządzenia mu, w rezultacie stosowania mobbingu, szkody, niezależnie od tego, czy zatrudnienie trwa nadal czy też nie.
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.