Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #54 – Wydanie Specjalne “Kadry solidarne z Ukrainą”

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Dziś Wydanie Specjalne "Kadry solidarne z Ukrainą".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
9 marca 2022

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube – Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje!

News 1 – Trwają prace nad specustawą o pomocy uchodźcom z Ukrainy

Wyczekiwana specustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy skierowana została do dalszych prac w Sejmie. Przypomnijmy – projektowane przepisy mają uregulować kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce – uchodźcy, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., będą mogli po potwierdzeniu tożsamości otrzymać numer PESEL, a ich dalszy pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Otrzymają nieograniczony dostęp do rynku pracy, opieki medycznej w ramach NFZ, a dzieci będą mogły kontynuować naukę w szkołach.

News 2 – Systemowa pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc w integracji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy jest teraz jedną z najbardziej oczekiwanych i potrzebnych form wsparcia. Uruchomiona została nowa instytucja, jaką jest Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Ten urząd pracy online czynny jest całą dobę, a w jego ramach, do dyspozycji zainteresowanych osób postawiony został portal internetowy oraz Infolinia. Udostępniono tam wszystkie niezbędne informacje dot. pomocy udzielanej przez 16 wojewódzkich, 340 powiatowych urzędów pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Na portalu dostępna jest również wyszukiwarka ofert pracy oraz informacje, porady i filmy o tym, jak poszukiwać pracy. “Zielona Linia” oferuje pomoc w zakresie ofert pracy, uprawnień na rynku pracy czy też procedur zatrudniania cudzoziemców.

 • Infolinia 19524 działa w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w języku polskim, rosyjskim i angielskim, a wkrótce również w języku ukraińskim
 •  www.zielonalinia.gov.pl

Więcej informacji uzyskasz na stronie rządowej.

News 3 – Główny Inspektorat Pracy deklaruje pomoc prawną

Państwowa Inspekcja Pracy informuje, iż  w każdym okręgowym inspektoracie pracy na terenie całej Polski świadczona jest pomoc prawna, w ramach ustawowych kompetencji PIP, w zakresie legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP. Wsparcie pracowników i osób poszukujących pracy po przyjeździe do Polski w formie porad udzielana jest bezpłatnie, także w języku ukraińskim.

Ponadto, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi udziela osobistych porad prawnych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przedmiotem porad jest uzyskanie informacji z zakresu prawa pracy bądź legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP.

Porady we wskazanych powyżej sprawach można uzyskać za pomocą środków komunikacji elektronicznej dlaukrainy@lodz.pip.gov.pl

News 4 – Straż Graniczna oraz MSWiA ostrzegają przed handlem ludźmi

Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA ostrzegają przed zagrożeniem handlem ludźmi w związku z sytuacją w Ukrainie.

Wzmożony ruch graniczny daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną.

Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Instytucje rządowe zwracają szczególną uwagę na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałanie postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi, przede wszystkim w grupie dzieci i kobiet mogących łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi należy prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

W ramach udzielania pomocy obywatelom Ukrainy zachęcamy do udostępniania materiałów przygotowanych przez SG i MSWiA.

News 5 – Sytuacja dzieci uciekających z Ukrainy i program dla szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie można pobrać ze strony MEiN.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem Adwokata – Pauliny Helińskiej na temat sytuacji dzieci przekraczających granicę Polsko – Ukraińską oraz legalizacja ich pobytu w Polsce.

News 6 – Pracodawcy a zatrudnienie obywateli Ukrainy – wsparcie w poszukiwaniu pracowników

W oczekiwaniu na specustawę, którą w trybie pilnym projektuje polski rząd, a która znacząco ułatwi procedurę legalizowania pobytu i pracy Uchodźców, pracodawcy już rozpoczynają poszukiwania pracowników na rynku pracy. Zgłoszenia zapotrzebowania na pracowników możemy dokonać poprzez strony rządowe oraz wiarygodne portale internetowe, które uruchomiły możliwość publikowania ogłoszeń przetłumaczonych na język ukraiński:

News 7 – Konflikty w miejscu pracy – pracodawco, zwróć uwagę na niepożądane zachowania!

Na naszą skrzynkę wsparcie@hrnaszpilkach.pl wpływają niepokojące informacje na temat pojawiających się w zakładach pracy niepożądanych zachowaniach względem pracowników narodowości rosyjskiej oraz białoruskiej. Jako pracodawcy zobligowani do respektowania polskiego porządku prawnego musimy zadbać o to, by wszelkie przejawy dyskryminacji i mobbingu były maksymalnie wyciszane, a zespoły, w atmosferze profesjonalizmu świadczyły pracę, nie narażając pracodawców na szkody lub ewentualne spory z pracownikami.

Rekomendujemy otwartą komunikację do pracowników, w której pracodawcy przypomną o obowiązujących w ich organizacji politykach antymobbingowych, antydyskryminacyjnych i innych, wewnątrzzakładowych regulacjach.

Jako przykład dobrej praktyki z jednej z firm, które zgłosiły się po pomoc na skrzynkę [email protected]l, warto stworzyć w swojej organizacji dedykowany adres e-mail, za pomocą którego, pracownicy będą mogli zgłaszać sygnały dot. niepożądanych zachowań w miejscu pracy, co umożliwi pracodawcy reagowanie w konkretnych obszarach.

News 8 – Preferencje podatkowe dla podmiotów realizujących pomoc humanitarną dla Ukrainy

Ministerstwo Finansów objęło nadzwyczajnym trybem prace nad preferencjami podatkowymi dla podmiotów, które niosą pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dziennik Ustaw 2022, poz. nr 531) wprowadzono zwolnienie z cła i VAT towarów przewożonych do Polski spoza UE:

0% VAT dla wszelkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. W tym zakresie zakres przedmiotowy preferencji jest otwarty.

Jak informuje resort finansów, trwają prace nad rozwiązaniami, które umożliwiają zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy przekazywane:

 • organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy),
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polsk i i Ukrainy.

Kosztem uzyskania przychodów będą również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a więc np. darmowej pomocy medycznej na rzecz organizacji pozarządowych. Skorzystają na tym przedsiębiorcy (lekarze, weterynarze), którzy w ramach swojej działalności chcą pomagać i oferować swoje usługi za darmo obywatelom Ukrainy.

News 9 – Prezydent podpisał ustawę – łatkę na Polski Ład

W dniu 8 marca 2022 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Przypomnijmy – zmiany w ustawie o PDOF mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Drugim zasadniczym celem nowelizacji jest uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Mechanizm ten odpowiada mechanizmowi wdrożonemu do systemu prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. 2022 r., poz. nr 28).  

News 10 – Projekt ustawy o obronie ojczyzny

28 lutego 2022 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o obronie Ojczyzny (druk nr 2052). Termin wejścia w życie projektowanej ustawy planowany jest na 1 lipca 2022 roku. W kontekście stosunku pracy projektowana ustawa przewiduje m.in.:

 • rozwiązanie stosunku pracy z osobą powołaną do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej tylko za zgodą pracownika (nie dotyczy umów o pracę na okres próbny lub na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz wypowiedzenia z winy pracownika, upadłości lub likwidacji zakładu pracy, zwolnień grupowych);
 • obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi odbywającemu szkolenie podstawowe lub specjalistyczne w czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej; w tym czasie pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, za wyjątkiem prawa do wynagrodzenia;
 • rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza, który odbywa obowiązkową zasadniczą służbę wojskową może nastąpić wyłącznie z winy pracownika, w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;
 • pracodawca zatrudniający pracownika – żołnierza rezerwy lub OT pełniącego służbę wojskową rotacyjnie uprawniony jest do otrzymania świadczenia pieniężnego (rekompensaty kosztów nieobejmującej wynagrodzenia) za dni, w których pracownik pełnił służbę wojskową;
 • pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania go do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, obowiązany jest zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik ten zgłosił się do zakładu pracy w celu podjęcia pracy. Niezachowanie ww. terminu spowoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło ono z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

News 11 – Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców

Minister Infrastruktury wydał obwieszczenie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców (numer druku M.P. 2022 poz. 293).

Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r.:

 • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
 • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
 • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
 • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
 • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.