Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Sytuacja dzieci przekraczających granicę Polsko – Ukraińską oraz legalizacja ich pobytu w Polsce

Aktualnie prawie milion osób przekroczyło granicę Polsko – Ukraińską. W większości są to matki z dziećmi. Ze względu na powyższe pojawia się mnóstwo pytań dotyczących tego w jaki sposób dziecko może przekroczyć granicę oraz jak zalegalizować jego pobyt.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
7 marca 2022

Autorką artykułu jest Adwokat Paulina Helińska wspierająca naszą akcję Kadry solidarne z Ukrainą #HRwspieraUA

Przekroczenie granicy z dzieckiem

Obecnie dzieci mogą przekroczyć granice Polsko – Ukraińską bez ważnego paszportu. Wystarczający jest akt urodzenia. W sytuacji, w której rodzic nie posiada nawet aktu urodzenia, dziecko może przekroczyć granicę bez żadnego dokumentu. 

Nie jest potrzebna zgodna drugiego z rodziców na przekroczenie granicy, jeśli dziecko przekracza granicę z przedstawicielem ustawowym. Jeśli dziecko przekracza granice z osobą obcą sugeruje się, aby posiadało przy sobie akt urodzenia oraz zgodę rodziców na przekroczenie granicy z tą konkretną osobą. 

W sytuacji w której dziecko po przekroczeniu granicy jest pozbawione opieki (na terytorium RP nie przebywa żaden z jego przedstawicieli ustawowych) powinno zostać wszczęte przez Sąd Rejonowy postępowanie opiekuńcze, którego celem jest wydanie zarządzenia tymczasowego opiekuńczego. 

Legalizacja pobytu dziecka – analiza przypadków

Dziecko wjechało do Polski na podstawie paszportu biometrycznego 
Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego, może swobodnie przebywać w Polsce przez 90 dni w ciągu 180 dni.

Dziecko nie posiada dokumentów, na podstawie których mogłoby legalnie przebywać na terytorium RP, co dalej?
Obywatele Ukrainy, którzy mają niekompletne lub nieważne dokumenty uprawniające do przejścia granicy albo nie mają ich w ogóle mogą na podstawie zgody Komendanta Głównego SG również przekroczyć granicę i przebywać w Polsce do 15 dni. 

W przypadku przekroczenia przez dziecko granicy na podstawie aktu urodzenia, w celu wydania paszportu należy skontaktować się z ambasadą/ konsulatem Ukraińskim, który udzieli informacji w jaki sposób w obecnej sytuacji będzie wyglądała procedura wydania paszportu. 

Ochrona czasowa lub ochrona międzynarodowa – możliwe rozwiązania do rozważenia

a) Ochrona czasowa 
W sytuacji w której dziecko przebywa na terytorium RP bez opieki:
Dla małoletniego bez opieki korzystającego z ochrony czasowej sąd właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego, na wniosek Szefa Urzędu, ustanawia opiekę. Do opieki tej stosuje się przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Opiekę ustanawia się, gdy małoletniemu, podczas pobytu na terytorium RP nie towarzyszy jego przedstawiciel ustawowy. Opieka ustaje z mocy prawa, gdy małoletni opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z upływem okresu, na jaki udzielona mu była ochrona czasowa, albo gdy władzę rodzicielską będzie mógł sprawować nad nim jego przedstawiciel ustawowy. Do czasu ustanowienia opieki przez sąd małoletniego bez opieki umieszcza się w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

b) Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
Cudzoziemiec, który składa wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, może złożyć ten wniosek także w imieniu następujących osób towarzyszących mu i zależnych od niego ze względów ekonomicznych, zdrowotnych lub ze względu na wiek: 

 • osoby pozostającej z wnioskodawcą w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim, 
 • małoletniego dziecka wnioskodawcy i małżonka, w tym także dziecka przysposobionego, niepozostającego w związku małżeńskim; 
 • małoletniego dziecka wnioskodawcy, w tym także dziecka przysposobionego, niepozostającego w związku małżeńskim; 
 • małoletniego dziecka małżonka, w tym także dziecka przysposobionego, niepozostającego w związku małżeńskim.

W sytuacji w której wniosek składany jest w imieniu małżonka i dziecka

Wnioskodawca powinien załączyć oświadczenie drugiego małżonka złożone w formie pisemnej o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku w jego imieniu lub w imieniu jego małoletniego dziecka.

Kto składa wniosek w przypadku dziecka pozostającego bez opieki?

W przypadku, gdy małoletni bez opieki zadeklarował organowi Straży Granicznej zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, organ, który przyjął deklarację występuje niezwłocznie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego bez opieki z wnioskiem o ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego, udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia oraz umieszczenie go w pieczy zastępczej. . Sąd ustanawia kuratora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

W imieniu małoletniego bez opieki wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa kurator albo przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej, jeżeli na podstawie indywidualnej oceny sytuacji małoletniego bez opieki organizacja ta uzna, że może on potrzebować takiej ochrony. 

Jeżeli małoletniemu bez opieki towarzyszy dorosły krewny w linii prostej drugiego stopnia lub w linii bocznej drugiego lub trzeciego stopnia, organ Straży Granicznej może wskazać powierzenie pełnienia funkcji rodziny zastępczej temu krewnemu, jeżeli wyrazi on na to zgodę. Organ Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w postaci roztoczenia pieczy nad małoletnim bez opieki przez krewnego, na czas prowadzenia postępowania o umieszczenie małoletniego bez opieki w pieczy zastępczej.

Organ Straży Granicznej doprowadza małoletniego bez opieki do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego. Małoletni bez opieki przebywa tam do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Co w sytuacji w której małoletni posiada rodzinę w innym kraju UE?

Jeśli cudzoziemiec jest osobą małoletnią i członek jego rodziny mieszka legalnie w innym kraju UE lub tam złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, będzie mógł do niego dołączyć. W takiej sytuacji powinien on złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców celem wszczęcia postępowania Dublin III. Wraz z takim wnioskiem należy złożyć dokumenty poświadczające więzi z członkiem rodziny, do którego chce dołączyć (np. akt urodzenia, akt małżeństwa). Następnie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców występuje do władz kraju, w którym mieszka członek jego rodziny, o akceptację wniosku.

Podsumowanie

Na dzień dzisiejszy wszystkie dzieci, które przekroczyły granicę Polsko – Ukraińską przebywają w Polsce legalnie. Co do dalszych działań zaleca się powstrzymanie się ze składaniem jakichkolwiek wniosków do czasu wprowadzenia specustawy. Regulacja ta ma wprowadzić specjalne rozwiązania również dla małoletnich pozbawionych opieki

_____________
Stan prawny na dzień 05.03.2022 r.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.