Placówka oświatowa Eduwersum

Sytuacja na Ukrainie – Informacje dla pracowników i pracodawców [Wpis aktualizowany]

Przegląd aktualnych wytycznych i stanowisk urzędowych w sprawach związanych z migracją do Polski obywateli Ukrainy. Wpis jest stale aktualizowany o napływające informacje, aby w jednym miejscu gromadzić całość wiedzy. Udostępnij zainteresowanym osobom!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
25 lutego 2022

Szybka ścieżka legalizacji pobytu i pracy – zapowiedź Ministerstwa Rodziny

Resort rodziny i polityki społecznej zapowiada maksymalnie uproszczenia w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy! Celem projektowanych rozwiązań jest swobodny dostęp do rynku pracy. Prace nad wdrożeniem specustawy dotyczącej zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce mają odbyć się już podczas najbliższego posiedzenia sejmu.

Procedury przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy w Polsce zostaną maksymalnie uproszczone. (…) Wsparcie, które przygotowujemy wspólnie z ZUS związane jest z zabezpieczeniem i przede wszystkim otwarciem rynku pracy. Obywatele Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, będą mieli swobodny dostęp do polskiego rynku pracy

Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa legalne zatrudnienie będzie dostępne dla osób, które otrzymają na granicy pieczątkę poświadczającą wjazd do Polski, zaś sama procedura legalizacji pracy będzie sprowadzała się do tego, że pracodawca będzie musiał poinformować urząd pracy, że zatrudnia taką osobę.

Punkty recepcyjne na granicy

Na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców poinformowano, że wszystkie osoby, które uciekają przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaną wpuszczone do Polski!

Jeśli po przyjeździe do Polski uchodźca chce skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, powinien udać się do jednego z wymienionych na stronie Urzędu punktów recepcyjnych. W punktach tych osoby potrzebujące otrzymają posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Lista punktów recepcyjnych dostępna jest TUTAJ >

Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Od dzisiaj, tj. od 25 lutego 2022 r. do odwołania infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców dostępna będzie wyłącznie w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy. Konsultanci udzielają informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu polskiej granicy oraz dalszego pobytu w kraju.

+48477217575 – Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 9:00-15:00
+48225238880 – Infolinia dla polskich obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie

W pozostałych sprawach Urząd do Spraw Cudzoziemców kieruje interesantów do kontaktu mailowego:

 • w sprawach dotyczących legalizacji pobytu: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl;
 • w sprawach dotyczących wpisów w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany: wykaz@udsc.gov.pl;
 • w sprawach dotyczących postępowań uchodźczych: dpu.udsc@udsc.gov.pl;
 • w sprawach dotyczących pomocy socjalnej, udzielanej cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej: dps@udsc.gov.pl.

Rozporządzenie Rady Ministrów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw 2022 r., poz. nr 462). Na mocy rozporządzenia wszystkie osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym zwolnione są z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego testu w kierunku Sars-Cov-2.

Obowiązków, o których mowa w ust. 2 oraz § 2a ust. 1, nie stosuje się do osób przekraczających odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dziennik Ustaw 2022 r., poz. nr 462

Rozporządzenie weszło w życie z dniem dzisiejszym, tj. 25.02.2022 r.

Uproszczone procedury graniczne – jak dostać się do Polski

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że każdy Obywatel Ukrainy, który będzie chciał przekroczyć polską granicę zostanie wpuszczony. Niezależnie od tego, czy okres pobytu w strefie Schengen czy Rzeczpospolitej będzie upływał, taka osoba będzie mogła pozostać. Podobnie jak osoba, której skończyła się wiza.

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.

Według wytycznych Urzędu do Spraw Cudzoziemców obywatele Ukrainy do Polski wjechać mogą na podstawie:

 • paszportu w ramach ruchu bezwizowego,
 • wizy krajowej lub wizy Schengen wydanej przez polski organ,
 • wizy lub dokumentu pobytowego wydanych przez inne państwo Schengen,
 • posiadanego zezwolenia na pobyt,
 • na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na polskim przejściu granicznym lub zgody komendanta Straży Granicznej.

Osoby, które nie posiadają żadnych dokumentów będą wpuszczane na mocy art. 32 ustawy o cudzoziemcach, czyli za zgodą komendanta placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, na okres do 15 dni. Po tym czasie zadecydują, czy zostaną w Polsce.

Sytuacja dzieci na przejściach granicznych

Otrzymujemy dużo pytań o to, czy i na jakiej podstawie wpuszczane są do Polski dzieci w sytuacjach, gdy nie ma z nimi rodziców lub prawnych opiekunów, jedynie rodzina. Dzięki sprawnej pomocy osób, które zadeklarowały pomoc w ramach akcji “Kadry solidarne z Ukrainą” #HRwspieraUA udało się ustalić i potwierdzić ze Strażą Graniczną oraz MSZ Polski, że dzieci powinny posiadać jakikolwiek dokument potwierdzający ich tożsamość: akt urodzenia, paszport lub nawet legitymację szkolną czy książeczkę zdrowia.

Na granicy osoby takie będą miały możliwość złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, poprowadzone będą w tym procesie przez strażników. Aktualnie wszystkie osoby z dziećmi są wpuszczane do Polski. Nie ma sytuacji, w których Polacy odsyłaliby dzieci. Natomiast najważniejsze, aby wszyscy mieli swoje dokumenty tożsamości.

Świadczenia medyczne dla obywateli Ukrainy – informacje NFZ

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą mogli korzystać ze świadczeń medycznych udzielonych w Polsce – za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. 

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej

Placówki medyczne udzielające świadczeń już teraz powinny działać wg poniższych zasad:

 • nie powinny odmawiać pomocy potrzebującym obywatelom UA
 • nie powinny odsyłać pacjentów do innego świadczeniodawcy
 • nie powinny domagać się od pacjentów zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinny wystawiać za nie faktur
 • powinny ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.