Placówka oświatowa Eduwersum

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie w kwocie 300 złotych

Po pewnych zawirowaniach, niezwiązanych bezpośrednio z meritum, przyjęto ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy (zwaną także specustawą). Jako jedną z form wsparcia przewiduje się w niej możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 złotych na osobę, przeznaczonego na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania. Czytając dalej dowiesz się kto może uzyskać świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek, a także jakie są warunki rozliczenia się z otrzymanej pomocy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
22 marca 2022

Autorem artykułu jest Adwokat Łukasz Łukaszewski >

Kto może otrzymać świadczenie w wysokości 300 złotych?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym przepisy regulujące zasady otrzymywania świadczeń, dotyczą jedynie obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, a przyjazd ten nastąpił w związku z działaniami wojennymi oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przyjechali do Polski z tej samej przyczyny (stan prawny na dzień publikacji artykułu 22.03.2022 r.).

WAŻNE! Nie każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski będzie objęty postanowieniami specustawy. Pomocą w ramach specustawy nie będą objęci obywatele Ukrainy nieposiadający Karty Polaka, którzy przyjadą do Polski np. przez Słowację.

Przepisy ustawy dotyczą wyłącznie osób, które przybyły do Polski najwcześniej w dniu 24.02.2022 r. oznacza to, że obywatele Ukrainy, którzy już byli w Polsce przed tą datą, nie są objęci postanowieniami tej ustawy, nie mogą zatem otrzymać zasiłku w wysokości 300,00 złotych.

Z pomocy przewidzianej przepisami specustawy, nie skorzystają także obywatele Ukrainy, którzy posiadają:
a) zezwolenie na pobyt stały,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
c) zezwolenie na pobyt czasowy,
d) status uchodźcy,
e) ochronę uzupełniającą,
f) zgodę na pobyt tolerowany.

Przeszkodą dla skorzystania z pomocy w ramach specustawy, jest również złożenie w Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowanie zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W tych dwóch wypadkach możliwe jest jednak cofnięcie wniosku i następcze skorzystanie z przepisów specustawy.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest także posiadanie numeru PESEL. Jeżeli obywatel Ukrainy chce złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 złotych powinien najpierw złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

Jak napisać wniosek o przyznanie świadczenia w wysokości 300,00 złotych dla obywateli Ukrainy?

Przepisy specustawy nie wprowadziły wzoru wniosku. Wystarczające będzie zachowanie formy pisemnej.

W treści wniosku należy wskazać:
1) imię (imiona) i nazwisko
2) datę urodzenia
3) obywatelstwo
4) płeć
5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8) adres pobytu
9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada
10) numer PESEL.

W imieniu małoletnich (dzieci) wniosek mogą złożyć ich rodzice lecz także, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Na co można przeznaczyć otrzymane świadczenie?

Zgodnie z przepisami ustawy, zasiłek wypłacany jest z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania takich jak: zakup odzieży, artykułów spożywczych lub higienicznych, czy pokrycie kosztów mieszkaniowych. Brak jest jednak regulacji określającej sposób rozliczenia się beneficjenta z otrzymanego zasiłku. Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 złotych na osobę, oznacza to że w wypadku rodzin wysokość łącznie otrzymanego świadczenia może być większa.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.