Placówka oświatowa Eduwersum

Vademecum pracodawcy. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy na terytorium Polski

Pracodawco, planujesz zatrudnienie obcokrajowca? Najnowszy artykuł z serii "Vademecum pracodawcy" autorstwa Moniki Piątek to esencja wiedzy o oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Odkryj, jakie dane musisz zgromadzić i jakie kroki podjąć, by legalizacja zatrudnienia była zgodna z polskim prawem. Dowiedz się więcej o wymaganych informacjach, od danych osobowych pracownika po szczegóły oferowanej pracy. Poznaj szczegółowe wymogi art. 88z i unikaj błędów proceduralnych. Przeczytaj i zatrudniaj legalnie!

Autor publikacji:
Monika Piątek

Ekspertka i praktyk zatrudniania cudzoziemców, specjalistka polityki migracyjnej, Absolwentka Eduwersum® Collegium Rozwoju HR. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jan Pawła II i Uniwersytet Warszawskiego. Obecnie studentka studiów MBA na kierunku zarządzanie.

Data publikacji:
3 listopada 2023

W kolejnej części materiału dotyczącego legalnej pracy cudzoziemca na terytorium RP zapoznamy się z dokumentami, które musi uzyskać pracodawca, aby mógł legalnie zatrudnić cudzoziemca. Tym razem zwrócimy uwagę na dokumenty legalizujące pracę, a dokładnie na oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy na terytorium RP. Czym jest ten dokument? Co należy w nim zawrzeć? Jakie warunki należy spełnić, aby móc złożyć to oświadczenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

To pracodawca, nie pracownik, składa oświadczenie do Powiatowego Urzędu Pracy ze względu na siedzibę pracodawcy.

Aby złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

 • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy,
 • okres zatrudnienia cudzoziemca nie przekroczy 24 miesięcy,
 • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie dotyczą prac sezonowych (na które trzeba uzyskać zezwolenie),
 • dzień rozpoczęcia pracy nastąpi nie później niż za 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia,
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Więcej o wynagradzaniu cudzoziemców przeczytasz tutaj:

Według art. 88z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pracodawca musi zawrzeć:

1) Informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 

 • nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 
 • adres stałego pobytu albo adres siedziby, 
 • numer telefonu oraz numer faksu, 
 • numery identyfikacyjne NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, 
 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, 
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą cudzoziemca, 
 • oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań), 
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi zasad powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

2) Informacje dotyczące cudzoziemca: 

 • imię (imiona) i nazwisko, 
 • płeć, 
 • datę urodzenia, 
 • obywatelstwo, 
 • nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu podróży, 
 • numer wizy lub karty pobytu oraz okres ważności tego dokumentu, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • dane dotyczące podstawy prawnej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewidywanego sposobu wykorzystania oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń.

3) Dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi: 

 • nazwę zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD, w której powierza pracę cudzoziemcowi, 
 • stanowisko lub rodzaj pracy, 
 • miejsce wykonywania pracy, 
 • okres pracy oznaczony datami, 
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, 
 • najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec, określone stawką godzinową lub miesięczną, 
 • wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu.

4) Dane dotyczące pracodawcy użytkownika, jeżeli oświadczenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego: 

 • nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 
 • adres stałego pobytu albo siedziby.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może zostać złożone osobiście w urzędzie pracy, listownie oraz online, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Kto może świadczyć pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu?

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować cudzoziemcy z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Mołdawii i Gruzji. Warto pamiętać, że z tej grupy została wykluczona Federacja Rosyjska. Dla cudzoziemców z Rosji, a także z innych krajów wymagane będzie uzyskanie zezwolenia na pracę, ale o tym dokumencie będzie można przeczytać w następnym artykule.


Więcej informacji na temat zatrudniania cudzoziemców znajdziesz w najnowszym wydaniu Magazynu HR na Szpilkach®:

Autor publikacji:
Monika Piątek

Ekspertka i praktyk zatrudniania cudzoziemców, specjalistka polityki migracyjnej, Absolwentka Eduwersum® Collegium Rozwoju HR. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jan Pawła II i Uniwersytet Warszawskiego. Obecnie studentka studiów MBA na kierunku zarządzanie.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.