Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Konkurs HR & PAYROLL MASTER 2024 – Pytania konkursowe

Sprawdź pytania, które zadaliśmy Uczestnikom drugiej edycji HR & PAYROLL MASTER 2024, czyli ogólnopolskiego konkursu wiedzy o kadrach, płacach i HR.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
4 lipca 2024

Pytania i odpowiedzi do pierwszego etapu

 1. W jakim terminie pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o jego warunkach zatrudnienia? W terminie 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy.
 2. Czy istnieje możliwość podpisania umowy o pracę podpisem kwalifikowanym przez pracodawcę? Tak, ponieważ strony stosunku pracy mogą dokonać takiej czynności także w formie elektronicznej.
 3. Kiedy pracodawca może żądać podania numeru PESEL? Przy zawarciu umowy o pracę
 4. Czy należy uzasadnić dlaczego umowa o pracę na czas określony nie będzie przedłużana? Pracodawca nie ma obowiązku uzasadniać z jakiego powodu nie chce zawrzeć z pracownikiem kolejnej umowy.
 5. Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy? Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika.
 6. Czy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek poinformowania pracodawcy o zmianie miejsca zamieszkania? Tak, ponieważ pracownik musi uzgodnić miejsce wykonywania pracy zdalnej z pracodawcą.
 7. Czy pracownik może odpracować wyjście prywatne w formie pracy zdalnej? Tak, pracownik może odpracować czas prywatnego wyjścia z pracy podczas pracy zdalnej.
 8. Czy wprowadzenie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania wymaga konsultacji z przedstawicielami pracowników jeśli spółce nie ma związków zawodowych? Nie, nie wymaga konsultacji z przedstawicielami pracowników, jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe.
 9. Czy czas dojazdu na miejsce podróży służbowej jest wliczany do czasu pracy pracownika? Tak, czas dojazdu na miejsce podróży służbowej jest wliczany do czasu pracy, w zakresie w jakim pokrywa się z harmonogramowymi godzinami pracy pracownika.
 10. Kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie jeżeli ustalony termin wypłaty przypada w dniu, który jest dla pracownika, zgodnie z jego grafikiem, dniem wolnym od pracy? Pracodawca wypłaca wynagrodzenie w obowiązującym w zakładzie pracy terminie.
 11. Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa z tytułu likwidacji stanowiska? Jeżeli pracodawcę obejmują przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 12. Czy okres niezdolności do pracy w okresie wyczekiwania jest wliczony do rocznego limitu 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego? Nie, nie jest wliczany ani do okresu zasiłkowego ani do limitu wynagrodzenia chorobowego.
 13. Czy dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika? Tak, powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika.
 14. Czy dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej należy przechowywać w aktach osobowych? Dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej należy przechowywać w aktach osobowych.
 15. Czy pracodawca musi poinformować wszystkich pracowników o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu? Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wolnych stanowiskach pracy.
 16. Czy szkolenia dotyczące mobbingu w pracy są obowiązkowe? Pracodawca może zorganizować szkolenia dla pracowników poświęcone zagadnieniom mobbingu.
 17. Czy do złożenia wniosku o urlop szkoleniowy wymagane jest zawarcie umowy szkoleniowej z pracodawcą? Urlop szkoleniowy nie jest zależny od zawarcia umowy szkoleniowej.
 18. Jaka kara przysługuje za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy? Kara nagany.
 19. Jaka rekompensata przysługuje pracownikowi za pracę przez 2 godziny w wolną sobotę? Pracownikowi przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy (cały).
 20. Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy? Gdy rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy.
 21. Ile maksymalnie nadgodzin może wykonać pracownik w tygodnia? Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 22. Kiedy może być stosowany system równoważnego czasu pracy? Zawsze jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją.
 23. Czy pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy? Tak, musi prowadzić ewidencję czasu pracy.
 24. Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia list obecności? Przepisy nie zobowiązują pracodawcy do prowadzenia list obecności.
 25. W jakim celu pracownik może skorzystać z urlopu opiekuńczego? W celu zapewnienia osobistej opieki osobie będącej członkiem rodziny.
 26. W jakim wymiarze przysługuje zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej? 2 dni
 27. W jaki sposób pracodawca może zmienić stanowisko pracownika? Poprzez porozumienie zmieniające warunki umowy lub wypowiedzenie zmieniające.
 28. Czy strony zawartej umowy o pracę mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy? Tak.
 29. Czy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy na jego wniosek? Tak.
 30. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o wykorzystaniu zwolnienia od pracy z art. 188 Kodeksu pracy? Tak, należy zamieścić taką informację w świadectwie pracy.

Pytania i odpowiedzi do drugiego etapu

 1. Czy działalność gospodarczą, z której były opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe wliczamy do 10-letniego okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu? Nie, nie zostanie zaliczona do 10-letniego okresu, który powinien być okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.
 2. Pracownik wykonuje pracę w nocy. O której godzinie pracownik może przyjść ponownie do pracy bez generowania nadgodzin w sytuacji gdy wykonuje pracę od 22:00-6:00? Odpowiedź: O 22:00.
 3. Oblicz przysługujący pracownicy urlop wypoczynkowy. Pracownica legitymuje się 7 miesięcznym stażem pracy. Wykonywała pracę od 21.01.2024-15.02.2024. Ze świadectwa pracy wynika, że wykorzystała 10 dni urlopu wypoczynkowego. Zostaje zatrudniona od 16.02.2024 u nowego pracodawcy do 31.12.2024. Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy?
  Odpowiedź: 10 dni. Pracownica legitymuje się 7 miesięcznym stażem a zatem wymiar urlopu wypoczynkowego w 2024 wynosi 20 dni pod warunkiem przepracowania całego roku kalendarzowego. Pracownica wykorzystała urlop wypoczynkowy u pierwszego pracodawcy w wymiarze przewyższającym wymiar przysługującego jej urlopu u pracodawcy, tj. 10 dni, mimo że przysługiwał jej urlop wypoczynkowy w wymiarze 4 dni. W związku z faktem, że pracownica ma być zatrudniona u kolejnego pracodawcy do 31.12.2024 pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych, tj., 20 dni – 10 dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego = 10 dni urlopu wypoczynkowego.
 4. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 3800 zł brutto. W maju 2024 r. pracownik chorował 4 dni. Za czas choroby przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru. Oblicz stawkę dzienną świadczenia i łączną wysokość wynagrodzenia za czas choroby. 
  Odpowiedź: 97,61 / 390,44 zł
  Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego:
  3800 zł – 13,71% = 520,98 zł
  3800 zł – 520,98 zł = 3279,02 zł
  Podstawa wymiaru jest niższa niż wymagana minimalna: 4242 – 13,71% = 3 660,42. Wynagrodzenie musi być wyliczone z podstawy minimalnej.
  Stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80%: 3 660,42 zł : 30 = 122,01 zł; 122,01 x 80% = 97,61 zł
  Kwota wynagrodzenia chorobowego za okres 4 dni niezdolności do pracy: 97,61 zł x 4 dni = 390,44 zł
 5. Ustal wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Umowa z pracownikiem rozwiązała się z dniem 31 marca 2024 r. Wynagrodzenie pracownika z umowy o pracę wynosi 5600 zł brutto. W lutym 2024 r. otrzymał premię roczną wysokości 4560 zł. Liczba dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego: 14, w tym 7 dni to urlop zaległy z 2023 r. Wymiar czasu pracy: pełen etat. Obowiązują norma dobowa: 8 godzin. Współczynnik urlopowy 2024 r. : 20,92, w 2023 r. – 20,83. Odpowiedź: 4001,76 zł.
  Podstawa ekwiwalentu: 5600 + (4560 : 2) zł = 5 980: 20,92 = 285,85 zł
  285,85 : 8 godzin = 35,73 zł
  35,73 x 112 godziny = 4001,76 zł
 6. W jakiej części akt osobowych przechowuje się wniosek pracownika dotyczący ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej? Nie przechowuje się.
 7. Czy po okresie próbnym trwającym 2 miesiące można zawrzeć umowę na czas dłuższy niż 12 miesięcy? Odpowiedź: Tak.
 8. Jaki jest okres przechowywania akt osobowych pracownika zatrudnionego od 27.11.2018 r. na czas określony w celu zastępstwa? W dniu 06.01.2019 r. została rozwiązana umowa na zastępstwo. Zakład nie złożył ZUS OSW i ZUS RIA. Dokumentację pracownika należy przechowywać przez 50 lat.
 9. Pracownik podjął pierwszą pracę od 15 grudnia 2023 r. na czas określony. Pracownik ten legitymuje się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od 20 maja 2023 r. Na początku stycznia 2024 r. pracownik przedstawił pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności. Kiedy pracownik nabędzie prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego? W dniu 15 grudnia 2024.
 10. Matka dziecka, która prowadzi działalność gospodarczą i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu do 16.09.2023 r. pobierała zasiłek macierzyński za 20 tygodni odpowiadających okresowi urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie odpowiadające okresowi urlopu rodzicielskiego. Czy ojciec dziecka, który jest pracownikiem będzie mógł wykorzystać urlop rodzicielski? Tak, w wymiarze 9 tygodni.
 11. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę 6 miesięcy temu po raz pierwszy został ojcem. Postanowił wykorzystać część przysługującego mu urlopu ojcowskiego. Wniosek o jego udzielenie złożył na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Od jakiej daty pracownikowi będzie przysługiwała szczególna ochrona przed zwolnieniem z pracy? Na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
 12. Za elastyczną organizację pracy uważa się: Pracę w systemie skróconego tygodnia pracy.
 13. Pracownik został zatrudniony u pracodawcy w dniu 14 lutego 2024. W dniu 14 maja 2024 złożył do pracodawcy wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy pracodawca musi zaakceptować wniosek pracownika? Odpowiedź: Nie.
 14. Jaki maksymalny limit godzin nadliczbowych powinien zostać ustalony w zakładzie pracy? Odpowiedź: 376.
 15. Pracownik uczestniczący w legalnej akcji protestacyjnej zachowuje prawo: do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
 16. Proszę obliczyć wynagrodzenie za czas 7 dni (56 godzin) urlopu wykorzystanego w maju 20xx r. pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe, obowiązująca w maju stawka za wykonaną jednostkę wynosi 9,20 zł. Pracownik ma także prawo do miesięcznej zmiennej premii wydajnościowej. W poprzednich miesiącach otrzymał następujące wynagrodzenie:
MiesiącStawka akordowaLiczba jednostekWynagrodzenie akordowePremia wydajnościowaLiczba przepracowanych godzin
Luty8,75 zł5154 506,25468,96160
Marzec8,75 zł5324 665,00675,50168
Kwiecień9,20 zł5274 848,40568,40160 

Odpowiedź: 1 858,08 zł. Ponieważ stawka jednostkowa wynagrodzenia akordowego w maju jest inna niż w lutym i marcu, wynagrodzenia wypłacone w tych miesiącach należy przeliczyć wg aktualnie obowiązującej stawki (pracownik ma otrzymać wynagrodzenie takie jakie otrzymałby gdyby pracował). Przeliczenie wynagrodzenia:
Luty: 515 * 9,20 zł = 4 738,00
Marzec: 532 * 9,20 zł = 4 894,40
Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego: (4738 + 4894,40 + 4848,40) + (468,96 + 675,50 + 568,40) = 14 480,80 + 1 712,86 = 16 193,66
16 193,66 / 488 godzin = 33,18
33,18 * 56 godzin = 1 858,08

17. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5 890 zł brutto. W kwietniu 2024 r. przez cały miesiąc (30 dni) przebywał na zwolnieniu lekarskim, za które otrzymał zasiłek chorobowy w łącznej wysokości 4 065,98 zł brutto. W zakładzie pracy znajduje się zajęcie komornicze z wynagrodzenia i innych wierzytelności z tytułu należności alimentacyjnych. Proszę wysokość potrącenia dla komornika. Odpowiedź: 2 439,59
Obliczenie potrącenia z zasiłku:  4 065,98 * 60% = 2 439,59 zł 
Obliczenie zasiłku netto:
Podstawa opodatkowania: 4 065,98 => 4 066,00  zł 
Zaliczka na podatek: 4 066,00 * 12% = 487,92 => 488,00 zł
Zasiłek netto: 4 065,98 – 488 = 3 577,98
Potrącenie komornicze: 2439,59
Do wypłaty: 1 138,39  > 681,98 (Kwota wolna od potrącenia z zasiłku przy zajęciach alimentacyjnych) – można dokonać pełnego potrącenia.

18. Pracownik w wieku 24 lata jest wynagradzany stawką 7200 zł. Złożył oświadczenie PIT-2 – 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu. Nie jest uczestnikiem PPK. W dniach 5-22 stycznia 2024 r. (18 dni) korzystał ze zwolnienia na opiekę nad chorym dzieckiem, za które przysługuje mu zasiłek opiekuńczy w wysokości 2 982,24 zł brutto. Wynagrodzenie za czas przepracowany wyniosło 2 880 zł. Proszę obliczyć wynagrodzenie netto do wypłaty. Odpowiedź: 5 185,73 zł. Obliczenie wynagrodzenia netto: 

  Wynagrodzenie zasadnicze
  2 880,00
  Zasiłek opiekuńczy
  2 982,24
  Przychód razem2 880,00 + 2 982,245 365,20
  Podstawa składek społ.2 880,00 2 880,00
  Składka emerytalna (9,76%)2 880 * 9,76%281,09
  Składka rentowa (1,5%)2 880 * 1,5%43,20
  Składka chorobowa (2,45%)2 880 * 2,45%70,56
  Suma składek społecznych
  394,85
  Podstawa ub. zdrowotnego2 880 – 394,852 485,15
  Składka zdrowotna2 485,15 * 9%223,66
  Podstawa opodatkowania2 982,24 => 2 982,002 982,00
  Zaliczka na podatek doch.2 982 * 12% – 300  (zaokrąglone)58,00
  Netto5 365,20 – 394,85 – 223,66 – 58 5 185,73
  Uwaga! Żadna z odpowiedzi podanych w quizie nie była prawidłowa. Z uwagi na nieprecyzyjne wskazania w konkursie, decyzją Jury zadanie to było niewliczane do puli punktów i ogólnej klasyfikacji.

  19. Spółka zawarła umowę zlecenie ze zleceniobiorcą-studentem w wieku 28 lat. Umowę zawarto na okres 01.02 – 29.02.2024 r. Wynagrodzenie zleceniobiorcy ustalono na kwotę łączną 3 200 zł. Przed wypłatą wynagrodzenia zleceniobiorca poinformował, że wykonanie zlecenia zajęło mu 110 godzin. Oświadczył, że nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia (nie jest nigdzie zatrudniony), nie wnosi o objęcie go ubezpieczeniem chorobowym, nie złożył PIT-2. Proszę obliczyć wynagrodzenie netto do wypłaty dla zleceniobiorcy. Odpowiedź: 2 311,11 zł. Weryfikacja stawki godzinowej: 3200 : 110 = 29,09  > 27,70 

  Wynagrodzenie zasadnicze
  3 200,00
  Podstawa składek społ.
  3 200,00
  Składka emerytalna (9,76%)3 200 * 9,76%312,32
  Składka rentowa (1,5%)3 200 * 1,5%48,00
  Składka chorobowa (2,45%)Nie wnosi0,00
  Suma składek społecznych:
  360,32
  Podstawa ub. zdrowotnego3 200 – 360,322 839,69
  Składka zdrowotna2 839,69 * 9%255,57
  KUP2 839,69 * 20%567,94
  Podstawa opodatkowania3 200 – 360,32 – 567,94  (zaokrąglone)2 272,00
  Zaliczka na podatek doch.2 272 * 12%  (zaokrąglone)273,00
  Netto3 200 – 789,70 – 447,33 – 273,002 311,11

  20. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 12 000 zł brutto, z czego 9 000 to cześć będąca honorarium z prawami autorskimi. Złożył oświadczenie PIT-2, w którym wskazał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, podstawowe koszty uzyskania przychodu. Proszę obliczyć wynagrodzenie netto do wypłaty dla pracownika. Odpowiedź: 8 975,87 zł

  Wynagrodzenie zasadnicze (przychód)
  12 000,00 
  Cześć autorska
  9 000,00
  Podstawa składek społ.
  9 000,0012 000,00
  Składka emerytalna (9,76%)
  878,401 171,20
  Składka rentowa (1,5%)
  135,00180,00
  Składka chorobowa (2,45%)
  220,50294,00
  Suma składek społecznych
  1 223,901 645,20
  Podstawa ub. zdrowotnego12 000 – 1 645,20
  10 354,80
  Składka zdrowotna (9%)

  931,93
  KUP 50%(9 000 – 1 223,90)  * 50%3 883,05250,00
  KUP razem

  4 133,05
  Podstawa opodatkowania12 000 – 1 645,20 – 4 133,05
  6 222,00
  Zaliczka na podatek6 222 * 12% – 300 
  447,00
  Netto12 000 – 1 645,20 – 931,93 – 447,00
  8 975,87

  21. Z własnym pracownikiem zawarta została umowa o dzieło. W lipcu dochód z umowy o pracę przekroczy 120 000 zł. Rozliczając zaliczkę na podatek dochodowy: z umowy o dzieło zawsze potrąca się 12% chyba, że pracownik złożył wniosek o pobieranie 32%.

  22. Pracownik po przepracowaniu 5h w dniu, kiedy miał zaplanowane 10h pracy w systemie równoważnym, uległ wypadkowi przy pracy. Po konsultacji lekarskiej otrzymał zwolnienie lekarskie na 21 dni obejmujące także ten dzień. Jak należy rozliczyć taki dzień: wypłacić wynagrodzenie za 5h pracy i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego za cały dzień.

  23. W 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy (W5) w godzinach nadliczbowych łącznie przez 10h. Jak należy zrekompensować czas pracy w nadgodzinach: pracodawca powinien udzielić pracownikowi dnia wolnego w terminie z nim uzgodnionym w ramach okresu rozliczeniowego (8 godzin), a za 4 pozostałe godziny udzielić czasu wolnego (1:1 lub 1.5) lub wypłacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50% 

  24. Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. We wtorek, na polecenie pracodawcy,  pracownik uczestniczył w całodniowym szkoleniu aktualizującym jego wiedzę merytoryczną. Oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia, pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia (nadgodziny, godziny nocne, zmienną premię regulaminową). Wynagrodzenie wypłacane jest 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Do podstawy wynagrodzenia za udział w 8h szkoleniu należy przyjąć zmienne składniki wynagrodzenia należne za dany miesiąc.

  25. W jednym z miesięcy przyjmowanym do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych przez 3 dni. Przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego wynagrodzenie stałe za ten miesiąc należy: uwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych bez uzupełnienia.

  26. We wrześniu 2024 r. pracownik korzystający z ulgi Rodzina 4+ przekroczy limit przychodów zwolnionych z opodatkowania do wysokości 85 528 zł. Jak należy naliczyć podatek w miesiącu przekroczenia limitu: 12% od nadwyżki powyżej 85 528 zł pomniejszonej o KUP i składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika.

  27. Pracownikowi pomyłkowo wypłacono premię uznaniową. Uzgodniono z nim, że zwróci nadpłaconą kwotę przelewem na konto pracodawcy. W jakiej wysokości pracownik powinien dokonać zwrotu? W kwocie tzw. netto powiększonej o kwotę zaliczki na podatek dochodowy.

  28. Student studiów niestacjonarnych z wizą studencką D-09 może być zatrudniony: Tylko po odpowiedniej legalizacji pracy.

  29. Obywatelka Rosji, małżonka obywatela polskiego, przebywająca aktualnie na podstawie ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ może być zatrudniona: Tylko po odpowiedniej legalizacji pracy.

  30. Jeden z dziadków pana Juana Pablo, obywatela Argentyny, był obywatelem polskim, który uciekł z PRL w 1968 r. Pan Juan Pablo, niezadowolony z wyniku wyborów w Argentynie postanawia szukać lepszego kraju dla siebie i niedawno dowiedział się o Karcie Polaka. Czy może się o taką kartę ubiegać w celu przyjazdu do Polski i osiedlenia się tutaj? Odpowiedź: Tak.

  Autor publikacji:
  Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

  Założycielka i CEO

  Akademia Mistrzostwa Płacowego

  • Start: 20.08.2024
  • 4 miesiące / pakiet kursów
  2500 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

  • Start: 20.08.2024
  • 6 miesięcy
  3997 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Mistrzostwa Kadrowego

  • Start: 20.08.2024
  • 3 miesiące
  2750 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Prawa Pracy dla wymagających

  • Start: 19.02.2025
  • 3 miesiące
  3500 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

  • Start: 6.11.2024
  • 6 miesięcy
  8000 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

  • Start: 22.01.2025
  • 6 miesięcy
  4200 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

  • Start: 6.11.2024
  • 3 miesiące
  4000 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Inspektora Ochrony Danych

  • Start: 26.09.2024
  • 4 miesiące
  4305 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź
  Newsletter

  Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

  Polityka prywatności
  Dziękujemy!

  Nasze ostatnie wpisy na blogu

  Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

  Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

  Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

  Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

  Akademia Mistrzostwa Płacowego

  • Start: 20.08.2024
  • 4 miesiące / pakiet kursów
  2500 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

  • Start: 20.08.2024
  • 6 miesięcy
  3997 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Mistrzostwa Kadrowego

  • Start: 20.08.2024
  • 3 miesiące
  2750 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Prawa Pracy dla wymagających

  • Start: 19.02.2025
  • 3 miesiące
  3500 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

  • Start: 6.11.2024
  • 6 miesięcy
  8000 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

  • Start: 22.01.2025
  • 6 miesięcy
  4200 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

  • Start: 6.11.2024
  • 3 miesiące
  4000 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  Akademia Inspektora Ochrony Danych

  • Start: 26.09.2024
  • 4 miesiące
  4305 PLN

  Możliwość płatności w transzach

  Sprawdź

  To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

  • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
  • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
  • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
  • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

  Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.