Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #28 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
5 marca 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

A także w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Limit godzin nadliczbowych średniotygodniowych i stanowisko MRPIT

Za pracę w godzinach nadliczbowych kodeks pracy uznaje pracę wykonywaną przez pracownika ponad obowiązujące go normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Co do zasady, w myśl art. 131 Kodeksu Pracy § 1. tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czy do limitu godzin nadliczbowych średniotygodniowych przewidzianego w art.131 KP wchodzą godziny nadliczbowe spowodowane akcją ratunkową i awarią?

O stanowisko w tej sprawie zwrócono się do resortu pracy.

Stanowisko MRPIT z 3 lutego 2021 r. brzmi następująco:

Art. 131 KP wskazuje ograniczenie średniotygodniowego czasu pracy pracownika, obejmującego zarówno godziny pracy wynikające z jego rozkładu czasu pracy, jak i wszystkie godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia dobowej, a także średniotygodniowej normy czasu pracy. Wspomniane ograniczenie do 48 godzin dotyczy zatem zarówno godzin nadliczbowych powstałych wskutek pracy spowodowanej szczególnymi potrzebami pracodawcy, jak i koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

#News 2 ▪️ Adres do doręczeń elektronicznych

Z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Jej celem jest zapewnienie możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie mógł być wykorzystany do oficjalnej korespondencji z organami administracji publicznej zarówno w relacji z innymi podmiotami publicznymi, jak i z podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi (na przykład: pomiędzy obywatelem a organem administracji, pomiędzy sądem a stronami postępowania, w tym między przedsiębiorcami a sądem).

Aby umożliwić komunikację podmiotów publicznych z osobami, którzy niechętnie podchodzą do cyfryzacji lub z niej nie korzystają, do zakresu projektu została włączona publiczna usługa hybrydowa. Dzięki temu, będzie możliwość odbioru korespondencji papierowej przy zachowaniu cyfryzacji korespondencji w podmiotach publicznych.

Stworzona zostanie „baza adresów elektronicznych”, w której będą gromadzone dane do e-korespondencji, tak aby urzędy miały do nich dostęp. Baza ta będzie rejestrem przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym adresy do doręczeń elektronicznych osób fizycznych lub podmiotów korzystających z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Będą do niego także wpisane adresy do doręczeń elektronicznych osób fizycznych lub podmiotów korzystających z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

#News 3 ▪️ ZUS rozszerzy swoje uprawnienia

1 lutego został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 stycznia 2021, w której został zawarty dość kontrowersyjny zapis. Zgodnie z projektem, ZUS przed wydaniem decyzji o przyznaniu zasiłku będzie miał prawo do pozyskiwania informacji o ubezpieczonym nie tylko od płatnika składek.

ZUS będzie mógł otrzymywać informacje od:

 • ubezpieczonych,
 • płatników składek,
 • organizacji społecznych,
 • innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu takich informacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pozyskiwać dane i informacje, o których mowa w ust. 1, od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”

Co oznacza taki zapis? A no to, że zapytani np. sąsiedzi czy rodzina, nie będą mogli odmówić udzielenia informacji o osobie przebywającej na zwolnieniu chorobowym.

Cel projektu jest jeden – weryfikacja, czy ktoś nie wyłudza świadczenia chorobowego. Autorzy dokumentu przekonują, że chodzi o zapewnienie ZUS dostępu do informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości zasiłku.

#News 4 ▪️ Tarcza branżowa przedłużona

26 lutego 2021 r. zostało przyjęte przez rząd i opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie.

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., albo za luty 2021 r. Nowe rozporządzenie przesunęło o miesiąc termin złożenia wniosku, czyli wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Zmienił się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 31 marca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

W myśl nowego rozporządzenia przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie trzykrotnie. Wniosek o to świadczenie mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Przedsiębiorców, którzy występują o zwolnienie z opłacania składek będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych – do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji o świadczeniu postojowym lub o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek znajduje się na stronie ZUS: www.zus.pl

#News 5 ▪️ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie przedłużony

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 marca br. na dotychczas obowiązujących zasadach (Dz. U. z 2021, poz. 369).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Tak jak do tej pory, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie rodzicom dzieci w wieku do lat 8 i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

#News 6 ▪️ Czy zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy zdalnej sprzętu stanowi przychód pracownika?

9 listopada 2020 r. wpłynął do Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Konkretnie chodzi o to, czy zwrot przez pracodawcę na rzecz pracowników z tytułu kosztów zakupu przez nich sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej podlegać będzie zwolnieniu (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT) oraz czy w związku z tym spółka jako płatnik będzie obowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu na podstawie art. 31 ustawy o PIT?

Spółka wprowadziła Regulamin w zakresie pracy zdalnej, w którym przewidziana została możliwość refundacji kosztów zakupionego przez pracowników sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków pracowniczych. Zakupiony przez pracownika sprzęt stanowi własność pracownika i pozostanie jego własnością po zakończeniu stosunku zatrudnienia. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 lutego, nr 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK, przypomniał, że na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest jednak zapewnienie pracownikowi narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy zdalnej.

Po stronie pracownika, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstanie z tego tytułu przychód.

W przypadku pracowników, którzy pracę zdalną wykonują w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego, otrzymany zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy sprzętu nie będzie skutkował powstaniem po ich stronie przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Równocześnie na pracodawcy jako płatniku nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika. W analizowanej sytuacji po stronie podatnika w ogóle nie pojawia się przychód, nie jest więc konieczne stosowanie przepisów o zwolnieniu z PIT wypłacanych ekwiwalentów.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.