Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #70 Nowa kilometrówka, badania profilaktyczne, zmiana czasu, symbole religijne w miejscu pracy, czyli realia pracy w Polsce

Koszty życia rosną, a na krótszy tydzień pracy nie mamy co liczyć. Musimy na siebie zarabiać! Taki przekaz płynie wartkim strumieniem od rządu. Zapraszam Cię na nowego HR Detektywa, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach! Posłuchaj!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
26 października 2022

HR detektywa możesz odsłuchać w formie podcastu.

Zobacz HR Detektywa na YouTube bez konieczności rejestracji:

NEWS 1 – Rząd dostosowuje kilometrówkę do realiów cen i kosztów życia!

Ze względu na presję społeczną oraz wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. aktualnymi cenami paliwa Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się podwyższyć obecnie obowiązujące, maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych, które określone w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.). Powiedzmy sobie wprost – obecne stawki, nieaktualizowane od 2007 roku, nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych. Proponowana przez resort infrastruktury zmiana ma zapewnić pracownikom bardziej zbliżoną do rzeczywistości rekompensatę.

Wątpliwości pracowników i pracodawców budzi fakt, że projekt zmian nie bierze pod uwagę coraz bardziej popularnych samochodów elektrycznych. Czy tak nowoczesny resort, jakim jest Ministerstwo Infrastruktury nie widzi potrzeby zwrotu kosztów dla tego typu pojazdów? To pytanie HR Detektywi pozostawili bez odpowiedzi…

Dodam tylko, że stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego pojemności silnika powyżej 900 cm3 ma wynosić 1,038 zł / km. Według autorów projektu nowelizacji rozporządzenie miałoby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Spodziewamy się, że presja społeczna i rosnące koszty utrzymania sprawią, że przepis stanie się faktem jeszcze w tym roku. Po więcej szczegółów oraz analizę proponowanych stawek zapraszam Cię na mój blog:

Nowe stawki kilometrówki. Sprawdź co się zmieni!

NEWS 2 – Ministerstwo Zdrowia walczy o podniesienie jakości badań profilaktycznych 

Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Autorzy projektu widzą dużą potrzebę podniesienia jakości przeprowadzanych w Polsce  badań profilaktycznych. Od 1996 r. na stanowiskach pracy pojawiły się  nowe czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, dla których nie określono standardu badania lekarskiego. Obowiązujące dziś wskazówki metodyczne utraciły aktualność i nie przystają do potrzeb zdrowotnych pracowników, a tym bardziej do zagrożeń związanych chociażby z tempem życia czy czynnikami środowiskowymi.

Opracowano nowy załącznik do projektu rozporządzenia dotyczący zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych pracowników, uwzględniający optymalizację wykonywania dodatkowych konsultacji lekarskich oraz włączenie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób wpływających na możliwość wykonywania pracy i długotrwałego utrzymywania aktywności zawodowej.

Jeśli chodzi o zakres zmian, to zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wiemy, że Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia m.in. częstotliwość badań okresowych, tryb przechowywania orzeczeń lekarskich, zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a także wzory tych dokumentów czy też zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej. O pracach nad tym projektem HR Detektywi na pewno będą Cię informować!

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,
2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w niniejszej ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie,
3) zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a także wzory tych dokumentów,
4) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,
5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie.

Art. 229 § 8 Kodeksu pracy

NEWS 3 – Zmiana czasu z letniego na zimowy! Jak rozliczyć czas pracy?

W nocy z 29 na 30 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. O godzinie 3 nad ranem przestawimy wskazówki zegarów na godzinę 2-gą. Jedni zyskają na tym dodatkową godzinę snu, inni zaś, jedną nadgodzinę! Pracownicy zatrudnieni na nocnej zmianie, z soboty na niedzielę, będą pracowali o godzinę dłużej. Pamiętaj o tym przy rozliczaniu czasu pracy za październik! Zmiana czasu z letniego na zimowy ma wpływ na czas pracy pracownika, a co za tym idzie, na wysokość jego wynagrodzenia.

W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik wykonuje pracę na zmianie nocnej zgodnie z planem, np. od 22:00 w sobotę (29.10) do 6:00 rano w niedzielę (30.10), nastąpi przekroczenie dobowej normy czasu pracy, za które co do zasady, należy pracownikowi wypłacić normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% lub 100%. Wysokość dodatku uzależniona jest od przedziału czasowego w jakim ustalona jest pora nocna obowiązująca u danego pracodawcy oraz od tego czy nastąpiło przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy.

Pracę w godzinach nadliczbowych można również zrekompensować poprzez oddanie czasu wolnego od pracy. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje dodatek, a jedynie normalne wynagrodzenie.

Dodatkowo należy pamiętać, że ustalając wysokość dodatku za pracę w porze nocnej należy wypłacić dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą, dodatkową godzinę pracy wynikającą ze zmiany czasu z letniego na zimowy.

Zmiana czasu letniego na zimowy

NEWS 4 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiada się w sprawie zakazu noszenia symboli religijnych w miejscu pracy

Zob.: Wyrok TSUE z dnia 13.10.2022 w sprawie C-344/20 | S.C.R.L.

Na kanwie bardzo ciekawego przypadku TSUE orzekł, że obowiązujące u pracodawców wewnętrzne regulacje zakazujące wyrażania przekonań religijnych poprzez ubiór nie stanowią przejawu dyskryminacji. Obowiązujący u pracodawcy regulamin pracy, zgodnie z którym wyrażanie poprzez ubiór czy też noszenie widocznych symboli religijnych, duchowych lub światopoglądowych swoich przekonań jest zakazane, nie stanowi przejawu dyskryminacji bezpośredniej. Aby było to możliwe TSUE stawia jednak warunek – pracodawca nie może dokonywać rozróżnień względem ogółu pracowników. Zakaz musi być ogólny i musi dotyczyć wszystkich pracowników, bez wyjątku. 

Nie dokonujemy zatem rozróżnień, a wszyscy pracownicy dostosowują się do jednakowych zasad.

NEWS 5 – Czterodniowy tydzień pracy oderwany od rzeczywistości 

Wiceminister Artur Soboń zapytany przez dziennikarzy o możliwość wprowadzenia w Polsce czterodniowego tygodnia pracy odparł stanowczo:

To jest przykład idealnego oderwania od rzeczywistości. Polska gospodarka potrzebuje dzisiaj podniesienia produktywności, podniesienia innowacyjności, podniesienia wydajności.

Artur Soboń, Wiceminister Finansów

Przypomnę, że postulaty skrócenia tygodnia pracy co rusz pojawiają się w przestrzeni publicznej. Nie tak dawno informowałam na moim blogu, że grupa posłów Lewicy skierowała do Sejmu projekt w sprawie ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że według autorów projektu, obniżenie wymiaru etatu nie wiązałoby się z obniżeniem wynagrodzeń! 

Wiceminister Soboń uciął ten wątek jednym zdaniem, argumentując, że aktualnie nie jest to temat do żadnych dyskusji.

35-godzinny tydzień pracy. Projekt ustawy w Sejmie

NEWS 6 – Scenariusze dotyczące redukcji zatrudnienia “właśnie piszą się w firmach”

Ostrzega ekspert Konfederacji Lewiatan – Pan Grzegorz Baczewski. Skala niepewności rośnie. Szczególnie w branżach związanych z energetyką. Krytyczny wręcz wzrost cen energii sprawia, że w pierwszej kolejności zmniejsza się podaż – ludzie ograniczają wydatki i oglądają każdą złotówkę z dwóch stron. Też masz takie spostrzeżenia? Wraz ze spadkiem zapotrzebowania spada produkcja, a za nią konieczność zabezpieczenia zasobów ludzkich tę produkcję realizujących…

W Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu zapytań o szkolenia związane z szeroko pojętą restrukturyzacją. Problemów i ich rozwiązań jest wiele, ja natomiast powtarzam jak mantrę – restrukturyzujmy z ludzką twarzą. Zwolnienia grupowe to ostateczność – pamiętaj, że ludzie, których dzisiaj zwolnisz, jutro nie wrócą do firmy. 

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.