Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #19 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
18 grudnia 2020

#News1 ▪️ Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r.

ZUS ogłosił najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. Oczywiście są one wyższe niż w roku 2020 r.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla nowych firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, nie będzie niższa niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.).

Za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne będzie wynosić minimum:

 • 163,97 zł  (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 67,20 zł  (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 • 20,58 zł  (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dłużej niż 24 miesiące kalendarzowe, nie będzie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5259 zł).

Składka na ubezpieczenie społeczne dla tych firm wyniesie:

 • 615,93 zł zł  (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 252,43  zł  (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 • 77,31 zł  (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

Nowa składka zdrowotna obowiązująca w 2021 roku nie jest jeszcze znana. Jej wysokość poznamy pod koniec stycznia, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2020 r.

#News2 ▪️ Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie

Przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających ponad 9 osób, wyniosło w listopadzie dokładnie 5484,07 zł brutto

W skali roku (listopad 2020 r. do listopada 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,9%.

Dane GUS nie obejmują małych firm i zatrudnionych na umowy zlecenie czy o dzieło. Nie uwzględnia też budżetówki, a jak wiadomo te sektory zatrudnionych mocno zaniżają średnią.

W sektorze przedsiębiorstw odnotowano również spadek zatrudnienia o 1,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

„Źródło danych GUS”

#News3 ▪️ Tarcza 6.0 tzw. branżowa

Tarcza 6.0 czyli tzw. branżowa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowana w Dzienniku Ustaw (DZ. U. 2020 r. poz. 2255).

Pakiet pomocowy zawiera:

 • zwolnienia z ZUS za listopad,
 • świadczenia postojowe ok. 2 tys. zł miesięcznie,
 • tzw. małe dotacje czyli pożyczka bezzwrotna w wysokości 5 tys. zł,
 • dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł,
 • rekompensata dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, pod warunkiem, że płacone są za nich składki na ubezpieczenia społeczne.

Z tarczy skorzystać ma ok. 40 branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku lockdownu.

Przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw, natomiast regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji po upływie trzech dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Więcej przeczytasz tutaj:

#News4 ▪️ Kolejne nowe wzory formularzy PIT

Niecałe dwa miesiące temu Minister finansów zmienił wzory formularzy PIT w nowelizacji z 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940). Pisaliśmy o tym w HR Detektywie #13.

Od stycznia 2021 r. będą obowiązywać już nowe wzory formularzy PIT. Modyfikację tą wymusiły zmiany w przepisach czyli ustawy podatkowe lub tzw. covidowe, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Zmiana dotyczy zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE.

Nowe wzory formularzy PIT pozwolą odliczyć darowizny na przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa (rozszerzony katalog darowizn określa art. 52n ustawy PIT) za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego. 

W rozliczeniach podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP umieszczono sekcję dotyczącą ulgi za złe długi. Ulga na złe długi daje możliwość korekty podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela. W celu rozliczenia tej preferencji podatkowej stworzono także nowy załącznik PIT/WZ.

Dla potrzeb rozliczenia rocznego za 2020 r. konstrukcja niektórych ww. formularzy tj. PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37 oraz załączniki do tych zeznań tj. PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/O, PIT/IP i PIT/Z wymagają modyfikacji polegającej na uwzględnieniu zmian przepisów, które determinują sposób rozliczenia dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. – uzasadnienie projektu.

Jedną ze zmian, która wpłynęła na zmianę wzoru zeznań podatkowych, jest dodanie w “Informacjach Dodatkowych” check-box, informujących o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT.

Projekt przewiduje też nowy wzór PIT-11, ale będzie miał on zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2021 r. Zmiany dotyczą rozszerzenia PIT-0 dla młodych o przychody z tytułu praktyk absolwenckich i staży uczniowskich (Dz.U. 2020 poz. 2123).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

#News5 ▪️ Wyrok Sądu Najwyższego, odnoszący się do problematyki wypowiadania umów o pracę

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Niewłaściwie określona w dokumencie przyczyna uzasadniająca jego złożenie może mieć poważne konsekwencje.

Sprawa dotyczy pracownika zatrudnionego jako młodszy asystent rehabilitacji, który zostawił pacjentów-dzieci z poleceniem, by czekały na następnego konsultanta, bo spieszył się na zajęcia do kolejnej grupy. Kolejny asystent nie przyszedł i dzieci same opuściły szatnie. Pracodawca zażądał oświadczenia od pracownika, że następnym razem w takiej sytuacji zwróci się do przełożonego o pomoc. Pracownik odmówił twierdząc, że jest to przyznanie się do winy. Pracodawca zwolnił go z pracy, a za przyczynę podał utratę zaufania.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2016 r. (I PK 187/15) jest następujący:

Niewłaściwa organizacja pracy, uniemożliwiająca pracownikowi punktualne wykonywanie obowiązków, nie może uzasadniać utraty zaufania do pracownika i wypowiedzenia z tego względu umowy o pracę. Również odmowa złożenia oświadczenia, że pracownik będzie informował przełożonego o wykonywaniu czynności zgodnie z ustalonym przez przełożonego harmonogramem, nie może uzasadniać wypowiedzenia. Pracodawca nie może zrzucać odpowiedzialności za złą organizację pracy na pracownika.

#News6 ▪️ Zmiany w badaniach lekarskich pracowników

Przedwczoraj tj.16 grudnia weszła w życie ustawa z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wydłużyła czas na zrealizowanie obowiązku wykonania badań okresowych do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 2255).

Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w zakresie przeprowadzenia badań okresowych (wynikających m.in. z art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Dodano ust. 5, na podstawie którego w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1) w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 1(1) pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dotyczące przyjmowania do pracy osób, które nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim na podstawie tych przepisów), zostają wydłużone do 180 dni;

2) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie takie, również traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (dotychczas po upływie 30 dni), w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

#News7 ▪️ Ostatni HR Detektyw

To już ostatni HR Detektyw w tym roku.

Wszystkim czytelnikom życzymy:

Zdrowych i Wesołych Świąt. Niech w Waszych domach zagości mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.

Niech przez cały rok nie braknie zdrowia i miłości! Nowy Rok niech nam wszystkim przyniesie ulgę i nadzieję na lepszy czas.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.