Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #10 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na jubileuszowe, dziesiąte wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
16 października 2020

#News1 ▪️ Dodatkowe świadczenie postojowe

Sejm uchwalił kolejną nowelizację tzw. Tarczy antykryzysowej (zob. Dz.U. z 2020 r. poz. 1639). Nowe przepisy zmieniają m.in. zasady przyznawania świadczenia postojowego w związku z epidemią koronawirusa. Ustawa wprowadza trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej: świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Prawo do świadczenia postojowego będą mieć  przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

Zmiana wprowadza tzw. dodatkowe świadczenie postojowe, czyli zasiłek, który wypłacany będzie przez kolejne 3 miesiące tym przedsiębiorcom, którzy już w przeszłości 3-krotnie skorzystali ze świadczenia.

Dodatkowe świadczenie postojowe będą mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność w następujących obszarach:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Przedsiębiorcy uzyskają prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z ich działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Art.1 pkt 7 USTAWA z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (poz.1639).

Ze świadczenia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy wcześniej skorzystali już ze świadczenia postojowego – otrzymali co najmniej jedno świadczenie.

Wysokość świadczenia finansowana będzie na identycznych zasadach, jak w przypadku “standardowego” świadczenia postojowego. Wartość świadczenia wyniesie zatem 2080 zł, a w niektórych przypadkach 1300 zł.

Dodatkowe świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy, samo świadczenie oraz koszty jego obsługi są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#News2 ▪️ Tarcza 5.0 i zwolnienie ze składek ZUS

Tarcza 5.0, zwana Tarczą Turystyczną, skierowana jest do firm z branży turystycznej oraz firm ściśle z tą branżą powiązanych.

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek przedsiębiorca musi spełnić określone warunki:

 • być zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • być płatnikiem składek, u którego na dzień złożenia wniosku, jako przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiła działalność o wyżej wymienionych kodach, 
 • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który przedsiębiorca uzyskał w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
 • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

#News3 ▪️ COVID-19 jako choroba zawodowa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdza, że COVID-19 jest chorobą zakaźną, która może zostać uznana za chorobę zawodową. Jest to odpowiedź na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 30 marca 2020 r.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych “narażeniem zawodowym”.

Art. 2351 Kodeks pracy

Podstawą do uznania COVID-19 jako choroby zawodowej jest potwierdzenie, że do zakażenia doszło w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Dotyczy to lekarzy, pielęgniarek, ale również pracowników sklepów, nauczycieli czy pracownic przedszkoli, żłobków oraz urzędników, którzy z racji wykonywanych czynności służbowych narażeni są na zakażenie.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:
1) zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
2) świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
3) zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
4) jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
5) jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
6) renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
7) renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
8) renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
9) dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
10)dodatek pielęgnacyjny;
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Art.6 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2019.0.1205).

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205) zasiłek chorobowy z powodu niezdolność do pracy spowodowanej chorobą zawodową wynosi 100%.

News przesłany przez HR Detektywa – Panią Monikę.

#News4 ▪️ Odroczony powrót do stawek Vat 22% i 7%

8 października 2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID, która zawiera m.in. przepisy odraczające powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%.

Stawki VAT zostały podwyższone o 1 pkt proc. (z 22% na 23 % i z 7% na 8 %) w 2010 roku. 

Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w projekcie nowelizacji Ustawy budżetowej na rok 2020 oraz w projekcie Ustawy budżetowej na rok 2021, niższe dochody podatkowe, a także wydatki na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, doprowadzą do wzrostu deficytu i długu publicznego.

Wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa, oznacza to, że obniżenie stawek VAT nastąpi wówczas, gdy poprawi się kondycja finansów publicznych.

Powrót do stawek 22% i 7% miałby nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

 • stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa,
 • osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

#News5 ▪️ Ponowne przeliczenie podstaw zasiłkowych

Tarcza antykryzysowa mająca na celu ratowanie miejsc pracy umożliwiła pracodawcom m.in. obniżenie wymiaru czasu pracy zatrudnionym w firmach pracownikom. Efektem tego pobierane w tym czasie zasiłki chorobowe lub macierzyńskie były niższe niż przy pełnym wymiarze czasu pracy.

8 października 2020 r. została opublikowana podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy COVID-owej zgodnie z którą obniżona podstawa wymiaru świadczeń będzie podlegała ponownemu przeliczeniu.

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, o których mowa w art. 31zy13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, za okres przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych przepisów jest niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z art. 31zy13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń następuje na wniosek świadczeniobiorcy.

Art. 25 Ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Przyjęte zmiany regulują sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków zarówno pracowników, którzy dopiero nabędą prawo do tych świadczeń jak i pracowników, którym ZUS albo pracodawcy ustalili już podstawę wymiaru świadczeń na podstawie obniżonego wynagrodzenia.  
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych będzie następowało na wniosek świadczeniobiorcy.

Osoby, które były na zasiłkach chorobowych, czy na zasiłkach macierzyńskich, miały obniżony wymiar czasu pracy i pobierały obniżone wynagrodzenie, otrzymają też wyrównanie od tego momentu, w którym ten zasiłek pobierały. 

Stanisław Szwed, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Przeliczeń dokonuje się na wniosek świadczeniobiorcy. 

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747

Więcej na ten temat przeczytasz w moim artykule:

#News 6 ▪️ Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zmiany w świadczeniach dla rodziców

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługujących rodzicom adopcyjnym.

Na mocy nowelizacji nowe brzmienie otrzyma przepis Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik-ojciec wychowujący dziecko nabędzie prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Zmiany obejmą również prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego:

(…) w Kodeksie pracy dodano przepis mówiący o tym, że pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 20 tygodni, w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 31 tygodni, w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 33 tygodni, w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 35 tygodni, w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci i 37 tygodni, w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2020 r.

#News 7 ▪️ Obowiązki pracownika i pracodawcy w związku objęciem terytorium Polski “żółtą strefą”

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758) cały obszar Polski objęty został tzw. strefą żółtą. Na mocy przywołanego rozporządzenia po stronie stron stosunku pracy powstają konkrente obowiązki. Przypominamy je poniżej:

 • Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym
  przez telefon
  (art. 4 rozporządzenia) – pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny jest (do czasu wydania decyzji przez Inspektora Sanitarnego) oświadczenie pracownika złożone pracodawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia izolacji;
 • Obowiązek zapewnienia pracownikom środków higienicznych (art. 7 rozporządzenia). Zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym (niezależnie od podstawy zatrudnienia) rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, zaś odległość między stanowiskami pracy wynosić ma co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.
 • Obowiązek zakrywania na terenie zakładu pracy ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (art. 27 rozporządzenia).

#News8 ▪️ Chcę zostać HR Detektywem!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.