Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR-owe Koło Ratunkowe: Zaliczka na poczet delegacji

Polecenie pracownikowi wyjazdu służbowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy rodzi konieczności pokrycia kosztów związanych z podróżą służbową. Z niniejszego artykułu dowiesz się jak wypłacić zaliczkę na delagację zagraniczną bez narażenia się na konsekwencje. Dowiesz się również jakie są warunki wypłacania należności z tytułu podróży krajowej. Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
29 listopada 2022

W myśl § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Tym samym zaliczka przy podróżach krajowych stanowi świadczenie nieobowiązkowe.

Przepisy rozporządzenia nie doprecyzowują w jaki sposób ma być złożony wniosek przez pracownika, w związku z czym uznaje się, że może to być wniosek pisemny lub ustny.

Kiedy mamy do czynienia z delegacją?

Przepisy ustawy Kodeks pracy, a dokładnie art. 77(5), wskazują, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Aby mówić o podróży służbowej należy spełnić trzy przesłanki wskazane w przepisie:

 • pracownik musi wykonywać zadanie służbowe 
 • zasadnie służbowe musi być wykonywane na polecenie pracodawcy
 • wykonywanie zlecenia odbywa się poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.

Jeśli pracownik udaje się w podróż służbową powinien otrzymać od pracodawcy pisemne polecenie wyjazdu. Przepisy nie wskazują, aby polecenie pracodawcy miało formę pisemną. Jednak każda podróż służbowa powinna zostać odpowiednio udokumentowana i rozliczona.

Z pisemnego polecenia wyjazdu w ramach podróży służbowej powinno wynikać m.in. 

 • jaki jest cel danego wyjazdu, 
 • gdzie rozpoczyna się, a gdzie kończy podróż służbowa, 
 • czas trwania podróży służbowej, 
 • środek transportu oraz 
 • informacja o zaliczce na poczet kosztów podróży. 

Pracownik może zwrócić się z pisemną prośbą do pracodawcy o możliwość zaliczenia niewykorzystanej kwoty zaliczki na poczet kolejnej podróży służbowej. Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na zaliczenie zaliczki w sposób zaproponowany przez pracodawcę pracownik powinien dokonać zwrotu zaliczki na rachunek wskazany przez pracodawcę.

Zaliczka na delegację zagraniczną

Pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową może otrzymać zaliczkę w formie bezgotówkowej, czyli przelewem na konto bankowe, zarówno w walucie obcej lub w złotówkach. Jeśli zaliczka wypłacana wypłacana jest w polskiej walucie, odbywa się to za zgodą pracownika. Pracownik powinien posiadać walutowy rachunek bankowy, jeśli ma otrzymać przelew zaliczki w walucie obcej.

Jeśli wypłata zaliczki na poczet podróży służbowej za granicę jest rozliczana w złotówkach to jej wysokość usta się w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia wypłaty zaliczki. Walutę polską należy przeliczyć po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej (np. dzień poniesienia kosztu). Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

Ani w przypadku podróży krajowych, ani w przypadku podróży zagranicznych przepisy nie określają terminu wypłaty zaliczki. Nie ma przeszkód żeby zaliczka została przekazana przelewem na jego konto prywatne.

Jeśli zaliczka wypłacana jest w innej walucie niż opłacone wydatki podczas podróży służbowej najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie “wspólnego mianownika”, którym może być np. waluta polska. W takim przypadku pracodawca przelicza zaliczkę z waluty obcej na złotówki i dokonuje ostatecznego rozliczenia w polskiej walucie. 

W zaliczce na poczet kosztów podróży służbowej należy uwzględnić wartość diet.

Uwaga! Dieta przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia od 1 stycznia 2023 roku ma wynieść 45 zł za dobę podróży. Obecnie dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wynosi 38 zł. Natomiast od 29 listopada 2022 wzrasta wysokość diet za dobę zagranicznej podróży służbowej. 

Z przepisów rozporządzenia wyraźnie wynika, że wypłata w złotówkach może nastąpić wyłącznie za zgodą pracownika. W przypadku rozliczenia końcowego pracodawca może dokonać wypłaty w złotówkach bez konieczności uzyskania zgody pracownika. Ustawodawca nie przewidział takiej konieczności w przepisach rozporządzenia.

HR-owe Koło Ratunkowe: Premia za frekwencję

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż temu zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika.

W przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, wskazującej na zasady rozliczania diety niż to wynika z przepisów ogólnych, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.