Placówka oświatowa Eduwersum

Jak i kiedy dokonać zaokrąglenia w kalkulacji wynagrodzeń?

Kwoty należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wypłacanych pracownikom, podnosimy do pełnych groszy, gdy końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, a obniżać, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza. To kanon przejęty z ubezpieczeń społecznych.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
21 października 2018

Prawo pracy niestety nie reguluje zasad zaokrąglania wynagrodzenia za pracę i świadczeń związanych z pracą.

W wielu jednak przypadkach ich obliczanie zgodnie z przepisami prowadzi do wyników sięgających kilku miejsc po przecinku.

W praktyce do świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy stosuje się przez analogię zasady wynikające z przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych. Zakładają one, że zaokrąglenia w górę, do pełnego grosza lub złotówki, dokonuje się wtedy, gdy wynik jest równy lub wyższy od odpowiednio 0,5 lub 50 groszy, a pozostałe wyniki działań zaokrągla się w dół.

Problem pojawia się przy tzw. obliczeniach wieloetapowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, większość część z nich trzeba zaokrąglać po każdym działaniu matematycznym, a część dopiero na koniec obliczeń.

Decydujące znaczenie ma tutaj konstrukcja przepisów, czyli to, w jaki sposób ustawodawca określił kolejność działań oraz czy oddzielił od siebie kolejne obliczenia matematyczne.

Przyjrzyjmy się więc dzisiaj pierwszemu z nich, czyli przepisom dotyczącym ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik chorował

Zgodnie z § 11 pkt. 1 w/w rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art.92 k.p. (za czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą, tzw. wynagrodzenie chorobowe), miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Taki sposób naliczania stosuje się również w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie, w którym pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w ustawie zasiłkowej – § 12 pkt. 2. 

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z powodu innego niż choroba

W poprzedniej sekcji omówiony został sposób obliczenia wynagrodzenia za część miesiąca w przypadku choroby pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce.   Czas teraz na inne przyczyny niż choroba, które mogą spowodować nieprzepracowanie pełnego miesiąca. Tu sposób obliczenia wynagrodzenia za czas przepracowany wygląda inaczej niż w przypadku zwolnień lekarskich czy innych okoliczności, za które pracownik otrzymuje świadczenia chorobowe (zasiłki). Może to być urlop wypoczynkowy, bezpłatny, wychowawczy, inne zwolnienie od pracy (np. tzw. „urlop” okolicznościowy), zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, wezwanie do sądu. Może to być również sytuacja podjęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca.  Część to absencje, za które wypłaca się wynagrodzenie (np. urlopowe), ale są wśród nich także takie, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny czy wezwanie do sądu). 

I tak, aby obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany należy zastosować paragraf 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 289 ze zm.).  

Zgodnie z jego zapisem, konieczne jest ustalenie stawki godzinowej. W związku z tym stałe elementy wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu (czas nominalny) a następnie pomnożyć ją przez liczbę godzin nieobecności w pracy. Następnie, podobnie jak to miało miejsce w przypadku choroby, otrzymaną wartość odejmujemy od pełnego wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc pracy.  

Z analizy tych przepisów wynika, że (w przeciwieństwie do norm rozporządzenia urlopowego oraz pozostałych przepisów aktu regulującego sposób ustalania wynagrodzenia w okresach niewykonywania pracy) ustawodawca nie zdecydował się na rozdzielenie kolejnych działań matematycznych, np. przez przeniesienie ich do kolejnego wiersza lub choćby oddzielenie przecinkami. Przeciwnie, posłużył się łącznikiem „i”, co jednoznacznie wskazuje na to, że te działania matematyczne trzeba wykonywać łącznie.

Może się jednak zdarzyć, że zbyt wczesne lub zbyt późne zaokrąglenie wyniku spowoduje wypłatę pensji odrobinę niższej niż należna podwładnemu zgodnie z przepisem.

Przykład 1

Pracownika zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez pracy przebywał na urlopie bezpłatnym przez` 56 godzin.

Obliczenie potrącenia z zaokrąglaniem po każdym działaniu

4 700 : 168 = 27,98 zł
27,98 zł * 56 = 1 566,88 zł

Obliczenie potrącenia bez zaokrąglania po każdym działaniu

4 700 : 168 * 56 = 1 566,67 zł

Przykład 2

Pracownika zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim przez` 8 dni.

Obliczenie potrącenia z zaokrąglaniem po każdym działaniu

4 700 : 30 = 156,67 zł
156,67 zł * 8 = 1 253,36 zł

Obliczenie potrącenia bez zaokrąglania po każdym działaniu

4 700 : 30 * 8 = 1 253,33 zł

Różnica w obu przypadkach przy zastosowaniu drugiego obliczenia (wykonanie działania ciągle i zaokrąglenie na koniec) jest korzystniejsze dla pracownika.

Może się jednak zdarzyć, że zbyt wczesne zaokrąglenie wyniku spowoduje wypłatę pensji odrobinę wyższej niż należna zgodnie z przepisem.

Warto zatem stosować literalne brzmienie przepisów, by uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Choć nie sądzę, aby po 3 czy 11 groszy ktokolwiek udał się do sądu.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.