Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe Koło Ratunkowe: Odsetki od zasiłku

Pracodawca jest płatnikiem zasiłków. Dział HR wypłacił pracownikowi zasiłek z opóźnieniem. Dowiedz się, jakie są warunki do wypłaty odsetek od nieterminowej wypłaty zasiłków.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
16 kwietnia 2024

Firma jest płatnikiem zasiłków. Zgodnie z regulaminem wypłaca wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca. Jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim w związku z opieką nad chorą żoną od 1 do 9 lutego. Niestety, pracownik naliczający wynagrodzenia przeoczył złożony przez pracownika 11 lutego wniosek ZUS Z-15 i zasiłek opiekuńczy został pracownikowi wypłacony dopiero 2 kwietnia. Czy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odsetki w związku z opóźnieniem w wypłacie zasiłku? 

Kiedy firma może wypłacać zasiłki chorobowe?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć do przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z jej zapisami zasiłki wypłacają płatnicy składek jeżeli zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych. Stan zgłoszeń jest weryfikowany na dzień 30 listopada poprzedniego roku, a do grona ubezpieczonych wliczamy wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego z jakiego tytułu nastąpiło to zgłoszenie i jaki jest charakter ubezpieczenia (obowiązkowe – pracownicy, czy dobrowolne – inni ubezpieczeni).  

Kiedy pracodawca musi wypłacić zasiłek chorobowy?

Ustawa określa także terminy, w jakich powinna nastąpić wypłata świadczeń zasiłkowych.

Płatnicy składek uprawnieni do wypłaty zasiłków powinni je wypłacać w takich terminach, w jakich wypłacają wynagrodzenia i dochody osobom przez siebie zatrudnionym.

Stosuje się tu takie same zasady jak przy wypłacie wynagrodzeń. Jeśli zatem dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wypłata powinna nastąpić w ostatnim dniu roboczy poprzedzającym ten termin.  

Jeżeli płatnikiem zasiłku jest bezpośrednio ZUS, to wypłaca je na bieżąco po ustaleniu uprawnień.  Zasiłki wypłaca się jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.  

Wszystko co musisz wiedzieć o wypadku przy pracy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdarzenie uznane zostało za wypadek przy pracy, a pracownik otrzymał prawo do zasiłku wypadkowego? Kompleksowe omówienie!

Płatnik zasiłku spóźnia się z wypłatą? Sprawdź konsekwencje!

W razie niedotrzymania terminu przez płatnika zasiłku świadczeniobiorcy należą się odsetki od nieterminowej wypłaty. Obowiązek wypłaty odsetek wynika wprost z art. 64 § 2 ustawy zasiłkowej. Odsetki obliczane są według zasad opisanych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.  Ustalenie należnych do wypłaty odsetek oblicza się przez pomnożenie kwoty opóźnionego świadczenia przez liczbę dni opóźnienia i przez roczną stopę procentową odsetek oraz przez podzielenie tego iloczynu przez 365. 

Odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, przewidzianego w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń – do dnia wypłaty świadczeń.

Jeżeli świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej za pośrednictwem poczty lub na rachunek bankowy, za dzień wypłaty świadczeń uważa się dzień przekazania należności na pocztę lub do banku. Nie jest potrzebny wniosek ubezpieczonego o taką wypłatę. 

Wypłata odsetek od nieterminowej wypłaty zasiłku. Czy potrzebny jest dodatkowy wniosek?

Odsetki wypłaca się z urzędu łącznie z wypłatą opóźnionego zasiłku, nie jest potrzebny wniosek ubezpieczonego o taką wypłatę. Jeżeli odsetki nie zostałyby wypłacone łączenie ze świadczeniem wtedy należy je wypłacić nie później niż w następnym terminie płatności świadczenia (w przypadku świadczeń okresowych czy długotrwałych, np. zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne), lub niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni w przypadku świadczeń jednorazowych (np. zasiłek za krótkotrwałe jednorazowe zwolnienie lekarskie).  

Jeżeli nastąpiło zaniżenie kwoty zasiłku, co może się zdarzyć np. na skutek nieprawidłowego ustalenia jego podstawy czy wysokości (wypłata 80% podstawy zamiast 100%), odsetki przysługują jedynie od kwoty wyrównania.  

Obowiązek wypłaty odsetek nie powstanie jeżeli opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które płatnik zasiłku, zarówno pracodawca jak i ZUS,  nie ponosi odpowiedzialności.   

Jak prawidłowo wykazać okresy nieskładkowe w świadectwie pracy? Sprawdź odpowiedź eksperta!

Dział HR wypłacił pracownikowi zasiłek zbyt późno. Co robić?

W sytuacji opisanej na wstępie pracodawca powinien był wypłacić pracownikowi zasiłek opiekuńczy do dnia 10 marca, razem z wynagrodzeniem za luty. Odpowiedzialność za opóźnienie ponosi w tym przypadku płatnik – pracownik złożył Z-15 od razu po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, a brak wypłaty został spowodowany opieszałością pracownika płac. Dlatego pracownikowi będą się należały odsetki liczone od dnia 11 marca do dnia ich wypłaty. 

W razie odmowy wypłaty odsetek przez pracodawcę – płatnika zasiłku pracownik może wystąpić do ZUS z wnioskiem o ustalenie uprawnień do tych odsetek. ZUS jest pierwszą instancją, która rozstrzyga ewentualny spór o odsetki w drodze decyzji. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.