Placówka oświatowa Eduwersum

Przyjąłeś uchodźców z Ukrainy? Sprawdź, co teraz zrobić!

Przyjąłeś pod swój dach Gości z Ukrainy uciekających przed wojną? Nie wiesz, co dalej? Sprawdź, jak im pomóc zalegalizować pobyt i pracę! Co i gdzie trzeba zgłosić? Wyjaśniamy!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
27 lutego 2022

Ustal status swoich Gości

Uchodźcy mogą posiadać trzy rodzaje dokumentów:

 • paszport biometryczny – pobyt legalny do 30. dnia po odwołaniu ostatniego ze stanów epidemii/zagrożenia epidemicznego, ale zalecamy możliwie szybkie złożenie wniosku o pobyt czasowy;
 • wizę – sytuacja jak wyżej;
 • zezwolenie na pobyt – sytuacja idealna.

Twoi Goście mogli również złożyć wniosek o udzielenie statusu uchodźcy, ale odradzamy to rozwiązanie osobom, które chcą podjąć pracę – praca nie jest możliwa przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury. Dopiero jeśli procedura przedłuża się i trwa powyżej pół roku, a przedłużenie nie wynika z winy cudzoziemca, może on uzyskać prawo do pracy.

Jeśli Twojego Gościa nie dotyczy żadna z powyższych sytuacji ustal, czy przekraczając granicę wystąpił do Komendanta Straży Granicznej o zgodę na wjazd. Jeśli nie – w pierwszym możliwym terminie udajcie się do najbliższej jednostki Straży Granicznej celem złożenia takiego wniosku.

Komendant wyda zgodę na pobyt przez 15 dni. W tym czasie trzeba złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Ustalcie plan działania

Ustalcie plan działania na najbliższe dni. Jeśli cudzoziemiec zamierza pracować i jest obywatelem Ukrainy – pracodawca może dla niego wystąpić o wpis oświadczenia o powierzenia wykonywania pracy. Wielu pracodawców jest gotowych zatrudniać cudzoziemców „od ręki”.

Wsparcie w poszukiwaniu pracy

Jeśli Twój Gość chce rozpocząć pracę – wspomóż go w całym procesie (pisanie CV, poszukiwanie ofert pracy, kontakt z pracodawcą). Wielu specjalistów kadrowo-płacowych zgłosiło deklaracje wsparcia w tym wymiarze na naszą skrzynkę wsparcie@hrnaszpilkach.pl. Jeśli potrzebujecie pomocy napiszcie do naszych Wolontariuszy!

Nie ulegajcie dezinformacji

Sytuacja jest dynamiczna, czekamy na nowe przepisy. Aktualna interpretacja przepisów jest bardzo pro-ukraińska. W razie wątpliwości konsultuj się z prawnikami (wielu działa pro bono bez opłat; wsparcia udzielają studenci na Wydziałach Prawa).


Жителі України в наших домівках – а що дальше?

Багато хто з вас надає інформацію, що вже під свій дах прийняв Гостей з України, які тікають від війни та запитує, що далі? Як їм допомогти? І куди можна звернутись за допомогою?

1. Насамперед потрібно встановити статус своїх гостей!

• наявність біометричного паспорта (легальний побит протягом періоду епідемії/епідемічної загрози, та 30 днів після її завершення. Але рекомендуємо у даному випадку звернутися до місцевого уряду закордонних справ (Urząd do Spraw Cudzoziemców) для отримання згоди тимчасового перебування;

 •наявність візи (вище наведена ситуація);

 • наявність дозвoлу  на проживання (ідеальна ситуація).

Твої гості також могли отримати статус біженця (!!ми не рекомендуємо це рішення людям, які хочуть працювати, оскільки згідно даного статусу особа не має змоги влаштувтись на роботу протягом даної процедури, яка триває  близько 6 місяців).  
Іноземець може претендувати на право на роботу тільки у тому випадку, якщо процедура триває довше ніж 6 місяців, і затримка не є виною іноземця.

Якщо твого гостя не зачепила жодна з вище перечислених категорій, необхідно переконатись  чи при перетині кордону іноземець зголосився до Прикордонної служби за згодою на в’їзд до Республіки Польща.  Якщо ні – в найкоротший термін зверніться до найближчого підрозділу Прикордонної служби з метою складення такого внеску.

Комендант видасть згоду на побит  терміном – 15 днів. Тим часом необхідно скласти  внесок на згоду тимчасового побиту.

2.Складіть план дій на найближчі кілька днів. Якщо іноземець має намір працювати і є резидентом України, роботодавець може підготувати документи на виготовлення згоди на працю іноземця на території Республіки Польща (Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). Багато роботодавців готові влаштувати іноземців «від руки».

3.Якщо ваш гість хоче розпочати працю – допоможіть йому у всьому процесі (написання резюме, спілкування з роботодавцем).

4.Без дезінформації. Ситуація є динамічною, чекаємо нових нормативних актів.  Нинішнє тлумачення регламенту є дуже проукраїнським.  У випадку сумніву – зверніться до юристів (більшість з них надають свої послуги безкоштовно; в наданні безкоштовних консультацій також беруть участь студенти юридичних факультетів).

Пам’ятайте, що ви також можете скористатися нашими HR-волонтерами. Для цього надішліть  нам електронного листа з описом необхідної допомоги, і  ми будемо працювати в  рамках кампанії #HRwspieraUA.

 Напишіть нам за адресою wsparcie@hrnaszpilkach.pl

Пс.  Наступні інструкції уже згодом, Izabela Floczak дякуємо за поради та підтримку


Ukrainian citizens in our homes – and what next?

Many of you write to us with information that you have taken under your roof people from Ukraine fleeing the war and ask what to do next. How to help them? What and where to report? Here’s the most important tips:

1. Set the status of your guests. They can have:

– biometric passport (stay legal until the 30th day after the last epidemic / epidemic threat is canceled, but we recommend that you submit an application for temporary residence as soon as possible);
– a visa (situation as above);
– a residence permit (ideal situation).

Your guests could also submit an application for refugee status (‼ ️ we advise against this solution to people who want to work – work is not possible for the first 6 months of the procedure. a foreigner, he may obtain the right to work).

If none of the above-mentioned situations applies to your Guest, determine whether, when crossing the border, he applied to the Commander of the Border Guard for permission to enter. If not – at the earliest possible date, go to the nearest Border Guard unit to submit such an application.

The commandant will issue a stay permit for 15 days. During this time, you must submit an application for a temporary residence permit.

2. Make an action plan for the next few days! If a foreigner intends to work and is a citizen of Ukraine – the employer may apply for the entry of a declaration of entrusting work for him. Many employers are ready to hire foreigners “on the spot”.

3. If your guest wants to start work – support him in the whole process (writing a CV, contacting the employer).

4. Don’t be misinformed. The situation is dynamic, we are waiting for new regulations. The current interpretation of the law is very pro-Ukrainian. If in doubt, consult lawyers (many work pro bono free of charge; support is provided by students at the Faculties of Law.

Also remember that you can also use the help of our HR pinhead volunteers. Just send an email with a description of the need for support, and we will take care of everything as part of the #HRwspieraUA campaign.

Write to us at: wsparcie@hrnaszpilkach.pl
Ps. Soon more instructions! Izabela Florczak, thank you for valuable advice and your support!


Autorką artykułu jest dr Izabela Florczak – doktor nauk prawnych, radca prawny i adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, Szef Działu Employment Immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.


Pamiętaj również, że możesz też skorzystać z pomocy naszych HR szpilkowych Wolontariuszy! Wystarczy przysłać e-mail z opisaniem potrzeby wsparcia, a my zajmiemy się wszystkim w ramach akcji #HRwspieraUA 
wsparcie@hrnaszpilkach.pl

Zobacz także aktualne informacje, wytyczne i stanowiska urzędowe w sprawach związanych z migracją do Polski obywateli Ukrainy >

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.