Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #45 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
3 listopada 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Zmiany w zasiłku macierzyńskim

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne zmiany w zasiłkach i nie tylko. Od nowego roku zmiany czekają również przyszłe mamy. Nowe przepisy zabezpieczą kobiety w ciąży na wypadek śmierci pracodawcy. 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają od 2022 r. kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie to ustanie z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku. Jeśli umowa o pracę wygaśnie z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

#News 2 ▪️ Koniec czynnego żalu

Na mocy zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład, wprowadzone zostaną nowe obowiązki zarówno w kontekście korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_V7, jak i składania – wraz z jego korektą – czynnego żalu.

Nie będzie już trzeba załączać czynnego żalu do korekt jednolitego pliku kontrolnego. Z początkiem 2022 roku do korygowania zarówno deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej części JPK_V7 swoje zastosowanie będzie miał przekształcony art. 16a ust. 1 kodeksu karnego skarbowego.

Art. 16a KKS1: Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Na mocy zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład, istotna będzie szybkość złożenia korekty. Jej złożenie i zapłata ewentualnego podatku wystarczą, aby uniknąć kary.

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym mają obowiązywać już od 2022 roku.

#News 3 ▪️ Nowe uprawnienia PIP

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o inspekcji pracy, który wzmocni i usprawni działalność PIP oraz da jej nowe szersze uprawnienia.

Poniżej przedstawiamy nowe rewolucyjne propozycje zmian, które przyznają inspektorom uprawnienia do:

 • zmieniania decyzją administracyjną umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę,
 • systemowego zrównania sytuacji zatrudnionego na umowie o pracę i umowie cywilnoprawnej pod względem płaconych podatków i składek ZUS,
 • kontrolowania zakładów pracy bez wcześniejszego zawiadomienia,
 • prowadzenia czynności operacyjnych, które pozwolą m.in. na gromadzenie dowodów (np. podczas obserwacji placu budowy), które w późniejszym czasie będą podstawą do wydania decyzji administracyjnej dot. bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia osób przebywających na jej terenie,
 • szkolenia młodocianych do pracy odbywających się w warunkach szczególnie niebezpiecznych.

To nie jedyne zmiany dot. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W Sejmie jest również poselski projekt Lewicy, który pozwoli inspektorom pracy na przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa bez uprzedzenia.

Pisaliśmy o nim tutaj: Kontrole PIP bez uprzedzenia?

#News 4 ▪️ Ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma usprawnić postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy to:

 • Zniesienie wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania i posiadania źródła dochodu do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 • Zmiana podmiotu powierzającego pracę.
 • Wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do 24 miesięcy.

Zgodnie z proponowaną zmianą w art. 88z pkt 3 okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie przedłużony do 24 miesięcy.

Przewidywany termin wejścia w życie przepisów to 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1C05778362C81D96C125877A00441271

#News 5 ▪️ Nowy projekt MRiPS – „Stabilna praca – silna rodzina”

21 października ruszył projekt “Stabilna Praca – Silna Rodzina”. Jest on adresowany do publicznych służb zatrudnienia, które chcą wdrożyć nowe metody czy sposoby pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym.

Nabór wniosków potrwa do 12 listopada. Ogłoszenie projektów rekomendowanych do realizacji nastąpi do 10 grudnia 2021 r.

Szczególnie premiowane będą projekty pilotażowe, które będą zawierały rozwiązania skierowane do: 

 • osób wyłączonych z rynku pracy, ze względu na opiekę nad dziećmi, osobami zależnymi oraz seniorami,
 • kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim czy wychowawczym,
 • osób młodych do 30 roku życia, nieuczących się, niepracujących i nieszkolących się. 

Premiowane będą również projekty zawierające rozwiązania wspierające pracodawców w zatrudnianiu pracowników w formie pracy zdalnej, mieszkających na terenach zagrożonych marginalizacją lub w miastach średnich, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. 

Wskazane projekty mogą być realizowane przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi Instytucjami Rynku Pracy: Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, związkami zawodowymi, a także organizacjami zrzeszającymi pracodawców. 

– Projekt “Stabilna Praca – Silna Rodzina” adresowany jest do publicznych służb zatrudnienia, które chcą wdrożyć nowe metody czy sposoby pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

O programie pisaliśmy już wcześniej na blogu “Nowy projekt MRiPS – „Stabilna praca – silna rodzina”.

#News 6 ▪️ Krótsza przerwa pomiędzy pobieraniem zasiłku chorobowego

Zmiany, które wejdą w życie z początkiem 2022 roku dotkną praktycznie wszystkich, którzy wybiorą się na L4. Nowa ustawa zmienia przede wszystkim zasady obliczania zasiłku chorobowego. Obecnie bowiem kilka chorób w ciągu roku sumuje się do jednej puli, ale tylko pod warunkiem, że e-ZLA wystawione jest z tego samego powodu. Po zmianach w ustawie przyczyna choroby nie będzie już ważna.

Od nowego roku, po zmianach przepisów nie trzeba będzie również przeliczać ponownie podstawy wymiaru zasiłku, jeśli między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie minął miesiąc.  Przypomnę że do końca roku podstawę wymiaru zasiłku oblicza się na nowo, jeżeli przerwa w pobieraniu zasiłków wynosi co najmniej trzy miesiące kalendarzowe.

Skrócenie przerwy ma urealnić wysokość świadczeń do wysokości aktualnych zarobków.

Omówimy m.in.:

 • Strategię zmian w ZUS na lata 2021 – 2025
 • Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych na bazie wybranych zagadnień
 • Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.
 • Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 2021 i 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

#News 7 ▪️ Wyższy zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

W obecnym stanie prawnym miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku, a za okres pobytu w szpitalu –  od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Z dniem 1.01.2022 roku za sprawą modyfikacji art. 11 ust. 1 ustawy zasiłkowej i uchylenia ust. 1a i 1b tego przepisu (art. 4 pkt 4 lit. b ustawy zmieniającej) zasada ta zostanie uproszczona i zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu będzie wynosił 80% podstawy wymiaru zasiłku dla wszystkich uprawnionych. Nie będzie więc miało znaczenia, czy chorujemy w szpitalu czy w domu.

#News 8 ▪️ Prawo do zasiłku mimo spóźnienia

Dobre wieści dla osób, które spóźnią się z opłatą składki w terminie. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać istotna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Nie będą już musieli składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Co roku ZUS otrzymywał ponad 150 tys. takich wniosków. 

Ubezpieczenie to nie będzie już ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie – powiedział rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski.

Nowe przepisy umożliwią nabycie prawa do zasiłku osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 30,10 zł). Nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Jeżeli jednak  nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: zus.pl

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.