Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #34 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
12 maja 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Zwolnienie z ZUS i postojowe z Tarczy 9.0

Od 4 maja do 30 czerwca można składać wnioski (Wniosek RDZ-B7) o zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 r.

Zmieni się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 30 czerwca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Na podstawie Tarczy 9.0 można również składać wnioski o świadczenie postojowe (Wniosek RSP-DD7). Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Aby otrzymać pomoc przedsiębiorca musi prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na 31 marca 2021 r. Przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40 proc. od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Podst. prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 

#News 2 ▪️ Obowiązek podania kodu zawodu do ZUS

Od 16 maja pracodawcy mają obowiązek informować ZUS o tym, na jakim konkretnym stanowisku zatrudniają pracowników. Każde zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń będzie zawierać 6-cyfrowy kod zawodu.

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła istotną zmianę w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

„Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawierać będzie w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.”

Wraz ze zmianą pojawią się również nowe druki ZUS ZUA i ZUS ZZA.

 • W druku ZUA kod wykonywanego zawodu będzie umieszczany w bloku X w polu nr 01
 • W druku ZZA kod wykonywanego zawodu będzie umieszczany w bloku V pole nr 02.

Program Płatnik oraz aplikacja ePłatnik począwszy od 16 maja 2021 r. będą dostosowane do nowych wzorów dokumentów.

Zgodnie z uzasadnieniem ZUS, wykonywany zawód ma służyć badaniom statystycznym, analizie przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Jest to niewątpliwie kolejny krok do zwiększenia liczby danych przekazywanych do ZUS.

Pozyskiwanie tej informacji pozwoli m.in. oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach. (…) Pragnę uspokoić przedsiębiorców, że dane będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych – tłumaczy prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

#News 3 ▪️ Zmiana w nadawaniu PESEL cudzoziemcom

1 maja 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki nadaniu numeru PESEL cudzoziemcom będzie możliwe  wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, a co za tym idzie możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych, powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510).

#News 4 ▪️ Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę – stanowisko MRPiT

W dobie koronawirusa oraz pracy zdalnej pracodawca coraz częściej zmuszony jest do rozwiązywania umów o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy traktować na równi z oświadczeniem złożonym w tradycyjnej formie pisemnej.

Art.  781. §  1. Kodeks cywilny – Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§  2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Rodzi się więc pytanie jak przechowywać dokumentację elektroniczną prowadząc dokumentację papierową?

Stanowisko MRPiT w sprawie przechowywania dokumentacji elektronicznej, gdy pracodawca prowadzi dokumentację w postaci papierowej:

Jeżeli, zgodnie ze swoim wyborem, pracodawca prowadzi np. całość dokumentacji pracownika w postaci papierowej, to w przypadku np. wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę dokonanego w formie elektronicznej w rozumieniu Kodeksu cywilnego dokument zawierający oświadczenie woli pracodawcy w tym zakresie, po przekształceniu jego postaci na papierową, powinien zostać dołączony do pozostałej dokumentacji papierowej i w takiej postaci być przechowywany. (…) Przepisy nie zobowiązują pracodawcy do dalszego, równoległego przechowywania tego dokumentu w postaci pierwotnej, tj. elektronicznej.”

Pracodawca ma więc możliwość dołączania dokumentów elektronicznych do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej poprzez zmianę ich postaci na papierową.

Art. 948 § 3 Kodeks pracy określa sposób zmiany postaci prowadzonej dokumentacji z elektronicznej na papierową – przez sporządzenie wydruku konkretnego dokumentu i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

#News 5 ▪️ Urlop rodzicielski na innych zasadach

Do 2 sierpnia przyszłego roku Polska musi dostosować przepisy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Ma ona na celu wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny.

W przypadku naszego kraju nowa regulacja wymusza zmiany uprawnień ojców w zakresie korzystania z urlopów rodzicielskich, m.in.:

 • nadanie ojcom indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze czterech miesięcy, będzie ono już niezależne od prawa kobiety,
 • zablokowanie dwóch miesięcy jako nietransferowanych, co oznacza, że dwa miesiące urlopu rodzicielskiego zostaną zablokowane wyłącznie dla ojca. Jeśli tata dziecka z nich nie skorzysta, przepadną i nie będzie można przekazać ich matce.

Zapis ten promuje partnerski model rodziny i ma pozwolić matkom wrócić na rynek pracy. Bardzo często bowiem dzieje się tak, że po urodzeniu dziecka kobiety już zaprzestają aktywności zawodowej. W dłuższej perspektywie nowa regulacja ma więc się przyczynić do zmniejszenia luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz wyrównania szans obu płci na rynku pracy.

Wdrożenia unijnego prawa w Polsce będzie pilnować powołana w styczniu przez Fundację Share The Care Rada Programowa, w skład której wchodzą ekonomiści, prawnicy, psycholodzy i socjolodzy, politycy, przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Obecnie urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni (na jedno dziecko) przysługuje obojgu rodzicom i jest współdzielony na ojca i matkę. Jeśli matka dziecka nie pracuje, taki urlop przepada.

#News 6 ▪️ Płaca minimalna w 2022 r.

Wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku może wynieść co najmniej 2903,70 zł lub nawet 2984,70 zł. Byłaby to minimalna podwyżka wynikająca z przepisów. 

Jeśli wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2021 r. wyniesie mniej niż 5600zł wówczas podwyżka wyniesie 103,70zł. Jeśli przeciętne wynagrodzenie przewyższy kwotę 5600zł, to wzrost płacy minimalnej wyniesie 184,70zł.

Stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców będzie wynosić analogicznie 19,00 zł lub 19,50 zł.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2021 r. GUS opublikuje 12 maja. Ostateczną kwotę najniższego krajowego wynagrodzenia w 2022 roku poznamy przed 15 września 2021 r.

#News 7 ▪️ Emerytury stażowe

Obecnie wiek emerytalny w naszym kraju wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Staż pracy wpływa na wysokość emerytury oraz prawo do pobierania emerytury minimalnej. Staż ubezpieczeniowy dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn – 25 lat.

Związki zawodowe w dalszym ciągu domagają się emerytur stażowych, a przewodniczący Solidarności zapowiedział przygotowanie obywatelskiego projektu w tej sprawie.

Zgodnie z naszym statutem dbamy o prawa pracowników, dbamy o prawa tych, którzy ciężko pracują całe swoje życie zawodowe i chcą godnie przejść na emeryturę i odpoczywać w kwiecie wieku. (…) Musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Zaczynamy inicjatywę obywatelską w sprawie emerytur stażowych, z których kobiety mogłyby korzystać po 35 latach stażu ubezpieczeniowego, a mężczyźni po 40 latach, bez względu na wiek. (…) Osobami uprawnionymi do tzw. emerytury stażowej będą te, które zgromadzą kapitał minimalny uprawniający do otrzymania co najmniej emerytury minimalnej – tak, aby państwo nie musiało dokładać do emerytury minimalnej – powiedział szef solidarności Piotr Duda.

Emerytury stażowe mają polegać na tym, że emerytura będzie przysługiwała:

 • kobietom po 35 latach pracy bez względu na wiek,
 • mężczyznom po 40 latach pracy bez względu na wiek

Wprowadzenie emerytur stażowych było jednym z elementów umów programowych, jakie związek zawarł w kampanii wyborczej w 2015 i 2020 r. z prezydentem Andrzejem Dudą.

Prezydent Andrzej Duda na pierwszym posiedzeniu Rady ds. Społecznych, w skład której wchodzi między innymi prezes ZUS Gertruda Uścińska zapowiedział prace nad projektem.

Chciałbym, żebyśmy emerytury stażowe zrealizowali jak najlepiej, jak najrozsądniej. (…) Pracujemy nad tym od jakiegoś czasu z panią prezes ZUS, a wypracowanie tego rozwiązania mam nadzieje będzie dziełem tej kadencji – dodał prezydent Andrzej Duda.

#News 8 ▪️ Kontrole trzeźwości w pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

To bardzo ważna i długo wyczekiwana zmiana. Pracodawcy wreszcie otrzymają podstawę prawną do przeprowadzania prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników pod kątem spożywania alkoholu czy przyjmowania środków odurzających. Będą w końcu mogli odmówić pracownikowi wykonywania obowiązków pracowniczych.

Dotychczas pracodawcy z uwagi na niejasności prawne, stanowisko PUODO oraz orzecznictwo SN nie mieli realnej możliwości kontroli swoich pracowników. Nie mogli nie dopuścić pracownika do wykonywania czynności służbowych, nawet jeśli podejrzewali, że pił wcześniej alkohol lub był pod wpływem innych środków odurzających.

Projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada stworzenie podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach, a także określeniu zasad przeprowadzania takich kontroli. W projekcie znalazła się również regulacja dotycząca stosowania wobec pracowników kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej w przypadku stawienia się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywanie takiego środka w czasie pracy.

Oczekuje się minimalizacji liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania, znajdując się w stanie po użyciu substancji, czy środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną. Powyższe powinno zatem wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo pracowników, innych osób, a także ochronę mienia pracodawcy– wyjaśniła wiceminister Iwona Michałek.

#News 9 ▪️ Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt zmian w zakresie pracy zdalnej.

Projekt ustawy precyzuje pracę zdalną jako pracę polegającą na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Według projektu praca zdalna:

 • będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy jak i pracownika,
 • pojawi się obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej (np. w regulaminie),
 • uregulowane zostaną obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną (dostarczenia materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną),
 • będą też zapisy dotyczące kontroli pracowników i zasady bhp w czasie pracy zdalnej.

Projektowane regulacje zastąpią aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące telepracy, które zostaną uchylone.

#News 10 ▪️ Hot news

A na koniec wisienka na torcie. W czerwcu ruszamy z nowym projektem, nowymi szkoleniami i NOWĄ AKADEMIĄ.

AKADEMIA HR Zarządzania Zasobami Ludzkimi – 10 czerwca 2021 r.

Podczas Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dowiesz się jak właściwie wykorzystać potencjał ludzki w Twojej organizacji. Nauczysz się zarządzać zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, szkoleń i rozwoju oraz systemów motywowania pracowników. Opanujesz przeprowadzanie okresowych ocen pracowniczych. Nauczysz się tworzyć ścieżki kariery pracowników i zarządzać talentami. Poznasz też procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy.

Akademia kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi – kod zawodu 242390.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.