Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #38 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
28 lipca 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Dotacja na wyposażenie stanowiska pracy

Państwowe Urzędy Pracy ruszyły z naborem wniosków o dotację na wyposażenie stanowiska pracy lub jego doposażenie. O dofinansowanie może ubiegać się:

 • osoba prowadząca działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole czy niepubliczna szkoła,
 • osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Powiatowa placówka może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w zawartej umowie, nieprzekraczającej 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie maksymalna kwota refundacji przygotowania miejsca pracy wynosi 30 tys. zł. 

Przedsiębiorca musi najpierw samodzielnie pokryć koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a następnie składa odpowiedni wniosek. Należy go złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. 

Szczegóły refundacji znajdziesz na: https://zielonalinia.gov.pl/-/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-32215

#News 2 ▪️ Podwyższenie wieku emerytalnego

Obecnie wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. W Krajowym Planie Odbudowy Rząd zapowiada podwyższenie wieku emerytalnego o kilka lat i planuje wprowadzić zachęty podatkowe do późniejszego odchodzenia na emeryturę. Wysokość podatku dochodowego zostałaby zmniejszona, a kwota, wynikająca z obniżki podatku, miałaby trafiać nie do budżetu państwa, lecz na Indywidualne Kontro Emerytalne danej osoby. 

Mają być również prowadzone działania aktywizujące osoby 50+, które mają na celu pomóc zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, która pozwoli im kontynuować pracę albo znaleźć zupełnie nowe zatrudnienie.

Założenia reformy mają być gotowe jeszcze w tym roku, a jej wejście w życiu zaplanowano na III kwartał 2022 roku. Krajowy Plan Odbudowy został oficjalnie przedstawiony KE oraz ratyfikowany przez Sejm.

#News 3 ▪️ Stopa bezrobocia w czerwcu 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny podał kolejne pozytywne dane z rynku pracy. Liczba bezrobotnych w czerwcu po raz pierwszy od miesięcy spadła poniżej miliona.

Stopa bezrobocia wyniosła 5,9% i była mniejsza o 0,2% w stosunku do ubiegłego miesiąca. Poziom bezrobocia w Polsce przed wybuchem pandemii tj. w marcu 2020 r. wynosił 5,4%. Jesteśmy więc według GUS coraz bliżej ówczesnego poziomu.

Najniższe bezrobocie jest w województwie wielkopolskim 3,5%, a najwyższe w warmińsko-mazurskim 9,2%.

Według Eurostatu w UE zajmujemy piąte miejsce na liście krajów o najniższym bezrobociu. Przed nami są Holandia i Czechy ( po 3,3%), oraz Malta i Niemcy (po 3,7%).

#News 4 ▪️ Walka z zatrudnianiem na czarno

Ministerstwo Finansów pragnie wspierać legalne zatrudnienie i walczyć z szarą strefą. Rozwiązaniem do zmniejszenia procederu płacenia pod stołem ma być abolicja dla pracownika i sankcje dla pracodawcy.

Aktualnie system podatkowy nie sprzyja pracownikom, którzy nie godzą się na pracę na czarno. W razie wykrycia tego procederu, to pracownik musi odprowadzić niezapłacony od swojej pensji podatek z odsetkami. Do tego odpowiada karnie za niezadeklarowanie podatku. Chcemy całkowicie odwrócić tę sytuację” – pisze Ministerstwo Finansów dla “Rzeczpospolitej”.

Urząd Skarbowy do walki z nielegalnym zatrudnieniem otrzyma dodatkowe narzędzia:

 • zwolnienie z PIT od uzyskanego dochodu dla pracownika, który przyzna się do pracy na czarno.  Nieodprowadzony PIT będzie musiał uregulować wraz z odsetkami za zwłokę pracodawca,
 • pracodawca zapłaci też podatek od minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, w którym zatrudniał pracownika na czarno,
 • dopłacony podatek i sankcja nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu ani w PIT, ani w CIT.

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego w szarej strefie pracuje 880 tys. ludzi, czyli około 5,4 proc. wszystkich zatrudnionych. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 281 kodeksu pracy kara za nielegalne zatrudnianie pracowników może wynieść od 1 do 30 tys. zł. Z kolei za niezgłoszenie pracownika do ZUS grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł (art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

#News 5 ▪️ Segregacja pracowników

Zaczynają się segregacje na pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Niektóre sytuacje zakrawają o dyskryminację np. wyjazdy integracyjne, przebywanie w pracowniczej kuchni, praca bez maseczki czy praca stacjonarna tylko dla zaszczepionych. Pracodawcy uważają, że ich decyzje spowodowane są troską o bezpieczeństwo pracowników.

Przedsiębiorcy apelują do Rządu o rozwiązania prawne pozwalające firmom kontrolować szczepienia pracowników. Póki co nie jest to jednak możliwe.

Szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest szczepieniem obowiązkowym. Od nikogo nie można więc wymagać, żeby się zaszczepił. Nie może tego też robić pracodawca. Co więcej, nie ma on nawet prawa pytać pracownika czy się zaszczepił albo czy zamierza się szczepić. Byłoby to de facto przetwarzanie danych wrażliwych związanych ze sferą prywatności i zdrowia pracownika, które nie jest możliwe bez konkretnej regulacji prawnej.

Zgodnie z art. 183a kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, awansowania, dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i warunków zatrudnienia.

#News 6 ▪️ Zmiany w zasiłku macierzyńskim

ZUS chce wprowadzenia do zasiłków macierzyńskich okresu wyczekiwania. Obecnie pracownica, która urodzi dziecko, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego niezależnie od tego, ile czasu przepracowała na etacie bezpośrednio przed porodem.

W przypadku, gdy ubezpieczona nie będzie miała wymaganego okresu pracy, to do upływu okresu wyczekiwania dostawałaby 1000 zł miesięcznie na rękę – tyle, ile obecnie wynosi świadczenie rodzicielskie przysługujące niepracującym rodzicom. Dopiero po okresie wyczekiwania nabywałaby dopiero prawo do zasiłku macierzyńskiego, którego wysokość zależy od zarobków.

Kobietom, które podpiszą umowę o pracę np. na dwa miesiące przed porodem, nie będzie przysługiwał zasiłek w wymiarze 12 miesięcy, będzie on pomniejszony o okres wyczekiwania. Jeżeli będzie trwał on 3 miesiące, to zasiłek będzie wypłacany tylko przez 9 miesięcy.

Wyszliśmy z takimi propozycjami i obecnie są one konsultowane m.in. z przedsiębiorcami. Ostateczny ich kształt będzie znany na koniec negocjacji. (…) Chcemy poznać zdanie osób prowadzących firmy, których de facto będą obejmowały proponowane zmiany – potwierdza DGP Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Wprowadzone zmiany mają zracjonalizować wydatki i zapobiegać nadużyciom. Okres wyczekiwania miałby zostać wprowadzony także w przypadku zasiłku opiekuńczego.

#News 7 ▪️ Kary za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do UODO

Zgodnie z RODO w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator danych bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu. A w sytuacji wysokiego ryzyka dla praw lub wolności osób fizycznych wynikających z naruszenia, administrator musi zawiadomić osobę, której dane dotyczą o zaistniałym incydencie.

Ponad 13 tys. zł kary musiała zapłacić Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, oraz niezawiadomieniu o incydencie osób, których dane dotyczą.

Sprawa dotyczyła kradzieży 96 teczek zawierających dane osobowe beneficjentów (m.in. imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, a w przypadku kilku osób również PESEL).  W toku postępowania ustalono, iż utracona dokumentacja nie podlegała odtworzeniu czyli Fundacja nie była w stanie zidentyfikować osób, których dane dotyczą. Fundacja tego incydentu nie zgłosiła, a dokonana przez nią analiza naruszenia dała ocenę jego wagi na poziomie niskim. Na jej podstawie Fundacja uznała, iż nie doszło do naruszenia skutkującego koniecznością zawiadomienia organu nadzorczego. Wobec braku zgłoszenia naruszenia do UODO oraz braku zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie, organ nadzorczy wszczął wobec Fundacji postępowanie administracyjne.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2118

#News 8 ▪️ Zmiany podatków i nowa składka zdrowotna

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronach resortu finansów, jak i Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu. Co się zmieni?:

 • PIT nie będą płacić osoby najmniej zarabiające i prawie 70% emerytów,
 • podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 tyś. do 30 tyś. zł,
 • podniesienie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 tyś. zł,
 • likwidacja odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, stawka składki zdrowotnej będzie nadal wynosić 9%,
 • dla przedsiębiorców rozliczających się w sposób liniowy składka minimalna będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia,
 • nie będzie minimalnej składki zdrowotnej na ryczałcie, w przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składka zdrowotna będzie wynosić 1/3 kwoty należnego podatku.

Przepisy trafiły do konsultacji i uzgodnień. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

#News 9 ▪️ Szkolenia/webinary

Czas wakacji jest czasem odpoczynku i relaksu. Dlatego też w tym okresie zawiesiliśmy szkolenia i webinary w Akademii.

Najbliższa Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego rozpocznie się 17 sierpnia. Kursem rozpoczynającym będzie kurs Place. Żeby tradycji stało się zadość również i ta edycja okraszona zostanie ofertą specjalną. Będzie to kurs Dokumentacja pracownicza, którą otrzyma każdy uczestnik pełnej, 9-miesięcznej Akademii zupełnie za darmo.

Oferta promocyjna jest ofertą limitowaną. Darmowego kursu ubywa z każdym dniem. Nie czekaj więc na ostatnią chwilę!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.