Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #42 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
22 września 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku.

W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 3 010 zł brutto.
Zgodnie z rozporządzeniem, w 2022 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe o 7,5 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2021 r.


Na podniesieniu minimalnego wynagrodzenia najbardziej zyskają ci, którzy zarabiają w Polsce najmniej. Według informacji Rady Ministrów jest to ok. 2,4 mln Polaków. Jeżeli w 2022 roku w życie wejdą przepisy Polskiego Ładu w aktualnym, projektowanym stanie (w związku z planowaną podwyżką kwoty wolnej od podatku) pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie zyskają dodatkowo ponad 150zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. (Dz.U. 2021 R. POZ. 1690).

#News 2 ▪️ Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – mija termin składania wniosków

Do 30 września można składać wnioski o przyznanie środków w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19.

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – o łącznej wartości 25 mld zł – to program pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 6 lat.

Jak tłumaczy PFR, umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75 proc. faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie od listopada 2020 do kwietnia 2021. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75 proc. kwoty udzielonej pożyczki.

Wniosek można złożyć na stronie www.pfrsa.pl

#News 3 ▪️ Potwierdzenia dla świadczeniobiorców na PUE ZUS

Od początku sierpnia świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Taki dokument można przekazać do instytucji bądź pracodawcy, która tego oczekuje.

Elektroniczne potwierdzenia o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS mogą generować nie tylko ubezpieczeni i płatnicy składek (jak to było dotychczas) ale i świadczeniobiorcy. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące prawa do emerytury, renty, czy zasiłku, oraz kwota pobieranego świadczenia. Można również uzyskać potwierdzenie, że nie pobiera się świadczenia we wskazanym okresie.

Potwierdzenie nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Ma taką samą moc prawną, co zaświadczenia wystawiane na salach obsługi klientów. Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

Źródło: www.zus.pl

#News 4 ▪️ Pracodawcy bez dostępu do informacji o szczepieniach

Rząd nieoficjalnie zawiesił prace nad projektem, który miał uregulować kwestie weryfikacji zaświadczeń – zarówno u pracodawców, jak w innych miejscach, gdzie to będzie niezbędne. Na początku września do Sejmu miał trafić projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom pozyskanie informacji o tym, czy dany pracownik lub kandydat do pracy jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Tak się jednak nie stało. Pracodawcy nadal prawnie nie mogą pozyskiwać od pracowników informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19.

W oficjalnym porządku obrad posiedzenia Rady Ministrów w dniu 8 września projekt nie został uwzględniony.  Zdaniem prawników oznacza to, że w czwartej fali pandemii ciężar troski o zdrowie i życie pracowników spadnie na pracodawców. Przedsiębiorcy mieli nadzieję, że dzięki weryfikacji osób zaszczepionych mogłyby nadal funkcjonować miejsca użytku publicznego choćby tylko za zaszczepionych. Tak jednak się nie stanie, a to może skutkować ponownie całkowitym lockdownem.

#News 5 ▪️ Jesteś na L4 – nie myśl o pracy

Pomoc koleżankom z firmy będąc na zwolnieniu lekarskim może skutkować zabraniem zasiłku. W takiej sytuacji była księgowa, która przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. ZUS chciał pozbawić prawa do zasiłku chorobowego argumentując sprawę tym, że ubezpieczona pomimo przebywania na zwolnieniu lekarskim, wykonywała powierzone jej obowiązki.  Na dodatek nie tylko z domu, ale również bywała w siedzibie firmy. 

Sprawa trafiła do Sądu. Pracownica tłumaczyła się tym, że nie otrzymywała za swoje czynności jakiegokolwiek wynagrodzenia, a wykonywała je wyłącznie z dobrej woli, na prośbę przełożonego lub współpracowników. Z racji profilu działalności pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków, wnioskodawczyni zobowiązała się dobrowolnie udzielać wsparcia zastępującym ją pracownikom podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Ponadto zamierzała wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, wobec tego starała się na bieżąco, w ramach pomocy koleżeńskiej, również podczas niezdolności do pracy, czuwać nad sprawami, które pozostawały w zakresie jej obowiązków.

Kobieta wygrała w Sądzie Rejonowym i Okręgowym, ale Sąd Najwyższy uchylił wyrok i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. 

W uzasadnieniu wyroku SN czytamy, że przedmiotem ubezpieczenia chorobowego jest ryzyko braku zarobku wynikające z chorobowej niezdolności do pracy. Nadużywa zatem tego ubezpieczenia ten, kto korzysta z ubezpieczenia, a z drugiej strony wykonuje pracę zarobkową. Za pracę uważa się prace w potocznym tego słowa znaczeniu, czyli nawet, gdy nie jest podejmowana „w celu zarobkowym”. 

#News 6 ▪️ Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym

3 września 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niektóre zapisy wchodzą w życie w ciągu 14 dni od daty jej opublikowania, czyli 18 września 2021.

Według nowych przepisów rozszerzy się krąg osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Będą mu podlegały osoby współpracujące z przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi, korzystającymi z tzw. „ulgi na start” czyli podejmujących własną działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujących ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

#News 7 ▪️ Ulga w PIT za członkostwo w związkach zawodowych

Ministerstwo Finansów chce zachęcać do członkostwa w związkach zawodowych. Polski Ład wprowadzi do projektu ustawy zapis, który ma dać podstawy do nowej ulgi podatkowej.

Proponowane zmiany w ustawie o podatku PIT zakładają, że podatnik (np. pracownik) będzie mógł odliczyć od dochodu opłacone przez niego składki członkowskie z tytułu przynależności do związku zawodowego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu mają zachęcać Polaków do zakładania związków zawodowych i wstępowania do nich. Oczekuje się, że ulga będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa  obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego.

Odliczenie będzie miało charakter kwotowy, to jest odliczana będzie kwota faktycznie opłaconych składek, ale nie większa niż 300 zł w skali roku kalendarzowego.

Odliczenie ma być dokonywane w zeznaniu podatkowym, a wysokość wydatków potwierdzona dowodem wpłaty. 

#News 8 ▪️ Zmiany w przepisach dot. uzyskania Niebieskiej Karty UE

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają ułatwić zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami cudzoziemcy wnioskujący o Niebieską Kartę UE będą mogli:

 • przedstawić umowę o pracę lub wiążącą ofertę pracy na okres co najmniej sześciu miesięcy (a nie tak jak do tej pory 12 miesięcy), a także dowody potwierdzające wyższe kwalifikacje lub umiejętności zawodowe,
 • przenieść się do innego państwa członkowskiego po upływie początkowego okresu 12 miesięcy w państwie, które jako pierwsze przyznało im kartę (a nie tak jak ma to miejsce teraz po upływie 18 miesięcy),
 • zostanie obniżony próg oferowanego wynagrodzenia wymagany od wnioskodawców do co najmniej 100 proc. i nie więcej niż 160 proc. średniego rocznego wynagrodzenia brutto w państwie członkowskim, gdzie będzie zatrudniony cudzoziemiec (obecnie wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto wymaganego w celu udzielenia zezwolenia nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju członkowskim).

Powyższe regulacje musza zostać najpierw zatwierdzone przez Radę UE. Następnie kraje członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów.

#News 9 ▪️ Odsetki za zwłokę w opłacaniu składek ZUS

Nowe przepisy przewidują, że odsetek za zwłokę w opłacaniu składek ZUS nie będzie się uiszczać, jeśli ich wartość nie przekroczy 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do końca bieżącego roku odsetki za zwłokę nie będą więc naliczane, gdy ich wysokość nie przekroczy 28 zł., a od 1 stycznia 2022 r. – 30,10 zł

Ponadto, odsetki nie będą należne:

 • od nieopłaconych w terminie składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS, za okres od dnia, w którym składki stały się wymagalne, do dnia ich opłacenia;
 • od nieopłaconych w terminie składek, jeżeli ich nieopłacenie wynika z:
  • błędnego zawiadomienia przez ZUS o stanie rozliczeń,
  • zastosowania się płatnika składek w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, z uwzględnieniem art. 34 ust. 15 ustawy – Prawo przedsiębiorców,
  • zastosowania się płatnika składek do pisma ZUS w jego indywidualnej sprawie,
  • zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, która następnie uległa zmianie.

źródło: www.inforfk.pl

O nowych przepisach w systemie ubezpieczeń społecznych przeczytasz również na naszym blogu: Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustawach wchodzące w życie od 18 września 2021 roku.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.