Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #47 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
1 grudnia 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Wyrok TSUE w sprawie zaliczenia czasu szkolenia zawodowego do czasu pracy

28 października 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (sygnatura  C-909/19) uznał, że okres, w którym pracownik odbywa obowiązkowe, wymagane przez pracodawcę szkolenie zawodowe stanowi czas pracy (w świetle przepisów dyrektywy 2003/88). 

Trybunał orzekł, iż to, że szkolenie częściowo odbywa się poza zwykłymi godzinami pracy nie ma znaczenia, ponieważ dyrektywa 2003/88 nie rozróżnia czasu pracy w zależności od tego, czy mieści się on w ramach normalnych godzin pracy, czy nie. Podobnie bez znaczenia pozostaje miejsce, w którym odbywa się szkolenie (siedziba pracodawcy, bądź inne miejsce, np. siedziba firmy szkoleniowej), bowiem pracownik jest zobowiązany do fizycznej obecności w miejscu, które określi pracodawca.

Zdaniem TSUE kluczowym jest fakt, że szkolenie zawodowe jest inicjatywą pracodawcy, co skutkuje tym, iż pracownik podlega wtedy instrukcjom pracodawcy. Konsekwencją takiego ujęcia jest to, że czas takiego szkolenia powinien zostać zaliczony do czasu pracy pracownika, a pracodawca zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za ten okres.

Wyrok dostępny jest pod adresem: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248284&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1172530

#News 2 ▪️ Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie skracania odpoczynku tygodniowego

7 października 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi na dwa pytania w związku z możliwościami skracania odpoczynku tygodniowego.

Pytanie 1: Czy odpoczynek tygodniowy według art. 133 kodeksu pracy należy rozumieć jako odpowiednią liczbę godzin czasu wolnego gwarantowanego pracownikowi, czy dodatkowo powinien on jeszcze przypadać w dniu wolnym od pracy?

Stanowisko resortu:

Odpoczynek tygodniowy powinien być zapewniany z określoną częstotliwością, a jego minimalną, 35-godzinną długość, gwarantują przepisy.

Komentarz:

Odpowiedź ta niestety nie jest jednoznaczna. Nie precyzuje czy zapewnienie czasu wolnego w innym dniu niż niedziela wiąże się z koniecznością zagwarantowania dnia wolnego od pracy. Nie daje też odpowiedzi na pytanie w jaki sposób taki dzień wolny powinien być liczony.

Pytanie 2: Czy jest dopuszczalne, by pracownikowi polecać wykonywanie pracy w nadgodzinach w dniu lub dniach, w których powinien mieć zapewniony odpoczynek tygodniowy?

Stanowisko resortu:

Nadgodziny nie mogą być uzasadnieniem do skrócenia odpoczynku z 35 h do minimum 24 h, jeśli podstawą ich polecenia nie jest awaria lub akcja ratownicza.

Możliwość skrócenia dotyczy wyłącznie:

 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy (art. 133 par. 2 w zw. z art. 132 par. 2 k.p.).

W innych przypadkach skrócenie minimalnego, nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy, co grozi nałożeniem grzywny.

#News 3 ▪️ Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie nabycia przez inwestora akcji spółki pracowniczej

W uchwale z dnia 27 października 2021 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że „Porozumienie zawarte między inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, której akcjonariuszami są pracownicy, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce nie stanowi źródła prawa pracy jako nieoparte na ustawie (art. 9 § 1 k.p.)”

Uchwała ta stanowi więc rewolucyjną zmianę w orzecznictwie SN w zakresie porozumień zbiorowych.

Do tej pory SN przyjmował bowiem całkowicie przeciwne stanowisko w 2 uchwałach z 2001 r. (III ZP 25/00) oraz z 2006 r. (III PZP 2/06)

#News 4 ▪️ Stanowisko UODO w sprawie możliwych terminów żądania określonych danych od kandydata/pracownika

Proces zatrudniania składa się zwykle z 2 etapów. W pierwszym z nich podmiotem jest kandydat, w drugim (już po podpisaniu umowy) pracownik.

Kodeks pracy w art 221 § 4 precyzuje, że pracodawca może żądać podania danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 i § 3 tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania obowiązków wynikającego z przepisu prawa.

Zatem w świetle tego przepisu pracodawca ma możliwość przetwarzania danych osobowych takich jak: adres zameldowania, zamieszkania czy adres do korespondencji, dopiero po nawiązaniu z pracownikiem stosunku pracy. Żądanie podawania tych danych na etapie rekrutacji jest przedwczesne. Tłumaczenie pozyskiwania tych danych koniecznością wypełniania przez pracodawcę np. formularzy ZUS jest przedwczesne i nieuprawnione, ponieważ obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS zaistnieje dopiero w dniu nawiązania stosunku pracy.

#News 5 ▪️ Ułatwienia dla pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców

Sejm wprowadził nowelę ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ma ona swoje konsekwencje, które zmieniają ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Główną intencją zmian było usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz wiz.

Główne zmiany:

 • Praca na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie mogła być wykonywana przez okres do 24 miesięcy. Dotyczy obywateli 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina). Przestaje obowiązywać 12-miesięczny okres „rozliczeniowy”. Będzie zatem możliwe powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń.
 • Wpis oświadczenia do ewidencji uzależniony jest od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia, co zwiększa ochronę polskiego rynku pracy.
 • Wydłużeniu do 7 dni ulega okres na poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca. 
 • Przepisy umożliwiają łatwiejsze udzielania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Wnioski o udzielenie zezwoleń związanych pracą w tego rodzaju przedsiębiorstwach będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Decydować będzie resort właściwego ds. gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju), który w drodze rozporządzenia opublikuje listę podmiotów prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

Zmiany te bardziej szczegółowo omówione zostaną 8 grudnia podczas LIVE’a z dr Izabelą Florczak. Będzie to już 3 część spotkań z cyklu “Polski Ład” na naszym fanpage’u HR na szpilkach.

Zapraszamy do śledzenia naszych aktywności w social mediach!

#News 6 ▪️ Dobra sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, poinformowała, o dobrej sytuacji w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9%, co stanowi powrót do poziomów osiąganych przed wybuchem pandemii i kryzysem gospodarczym.

Na tej podstawie ZUS podjął decyzję o rezygnacji z pełnej dotacji do FUS z budżetu państwa. Do tej pory zdecydowano o zwolnieniu aż 19,5 mld zł. Sytuacja jest analizowana na bieżąco i możliwe są jeszcze kolejne korekty. 

Źródło: Zus.pl

#News 7 ▪️ PFR wysyła wezwania do podmiotów, które nie wprowadziły jeszcze PPE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty zatrudniające, tj.: pracodawca, nakładca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca, podmiot, w którym działa rada nadzorcza, są zobowiązane do utworzenia PPE i podpisania w tym celu umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK).

Podmioty, które do tej pory tego nie zrobiły od 18 listopada otrzymują wezwania przez Polski Fundusz Rozwoju do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to za pośrednictwem ZUS-owskiej platformy PUE, w której na profilach płatników składek (podmiotów zatrudniających), którzy nie podpisali umowy o zarządzanie PPK, zamieszczono wezwania z PFR. Podmiot zatrudniający powinien zawrzeć taką umowę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego wezwania i poinformować o tym PFR lub w przypadku nie zawarcia umowy poinformować o przyczynie.

Wezwanie zawiera link do formularza, do którego podmiot zatrudniający może zalogować się za pomocą NIP i TOKENU podanych w treści wezwania. Plik z pismem z PFR nie wymaga potwierdzenia odbioru. O zamieszczeniu wezwania na PUE ZUS podmioty zostają powiadomione mailem lub SMS-em.

#News 8 ▪️ Polski Ład opublikowany w Dzienniku Ustaw

15 listopada 2021 r.  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określaną jako Polski Ład. Całość opublikowano w Dzienniku Ustaw 23 listopada br. Nowe przepisy zaczną obowiązywać  w większości od stycznia 2022 roku.

Dziennik Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105).

#News 9 ▪️ Szybka łatka do Polskiego Ładu dotycząca ulg w pdof na składkę zdrowotną

Do Sejmu trafiła nowelizacja Polskiego Ładu dotycząca ulg dla osób powracających z zagranicy, dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale pozostają aktywne zawodowe).

Zmiana precyzuje, że zwolnienie od podatku części przychodów tych osób nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tych przychodów.

#News 10 ▪️ Zasiłek opiekuńczy również przy zamknięciu klasy i grupy przedszkolnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał nową interpretację przepisów o zasiłku opiekuńczym stwierdzając, że:

W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 rodzice będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do którego uczęszcza dziecko, ale także w przypadku zamknięcia klasy lub grupy przedszkolnej jeżeli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.

Oznacza to, że rodzice dzieci, które nie miały kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego gdy ich klasa lub grupa przedszkolna/żłobkowa zostaną zamknięte.

Zasiłek ma również przysługiwać rodzicom dzieci, które nie przebywały w szkole w czasie gdy przebywała tam osoba zakażona. Jak podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski ta zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy nie mogli korzystać z opieki placówki z powodu jej nagłego zamknięcia.

Zmiana jest podyktowana wytycznymi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i ma dotyczyć spraw niezakończonych oraz przyszłych.

Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/choroba-kwarantanna-lub-izolacja-dziecka-kiedy-przysluguje-zasilek-za-opieke-nad-dzieckiem/4298191

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.