Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #18 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
11 grudnia 2020

#News 1 ▪️ Kontrole PIP w 2021 r.

Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić 52 tys. kontroli w 2021 r. Kontrole będą prowadzone w trudnych warunkach wywołanych pandemią COVID-19, co może przyczynić się do wydłużenia czynności kontrolnych.

Działania kontrolne głównie będą obejmować:

 • weryfikację prawidłowości stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii,
 • działania prewencyjne w celu ochrony pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego,
 • sprawdzaniu działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia zatrudnionym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii COVID-19,
 • legalności zatrudnienia,
 • przestrzeganiu nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Jestem przekonany, że inspektorzy pracy i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy dołożą wszelkich starań, by w pełni zrealizować powierzone im zadania określone w zaprezentowanym planie działania na 2021 rok – cyt. Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński.

#News 2 ▪️ Interpretacja ZUS w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne części składki na ubezpieczenia grupowe

Kilka tygodni temu wpłynęło do ZUS zapytanie od przedsiębiorcy czy różnica w wysokości składki ubezpieczenia grupowego, którą pracodawca będzie opłacał za pracownika, stanowi przychód pracownika?

U wspomnianego pracodawcy w Regulaminie wynagradzania wprowadzono zapis:

“Pracodawca umożliwia pracownikom zakup świadczeń medycznych po cenach niższych niż detalicznych poprzez:

 1. Zawarcie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Współfinansowania przez pracodawcę kosztów usługi.

Wybór oraz ustalenia szczegółowych zasad finansowania świadczeń medycznych odbywa się w porozumieniu z pracownikami stanowiącym załącznik do regulaminu.”

Pracownik będzie więc współfinansował część składki (1zł), a pozostałą kwotę będzie finansował przedsiębiorca.

Odpowiedź ZUS jest następująca:

Finansowana przez przedsiębiorcę część opłaty za ww. usługę ubezpieczeniową nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych również wskazuje, że kwota ta nie będzie również podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Przedsiębiorca więc nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu stosunku pracy od finansowanej przez niego części składki na Grupowe Ubezpieczenia na Życie.

#News 3 ▪️ Można składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. i którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.

Płatnik może również zdecydować się opłacić składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas – zgodnie z projektowanymi przepisami – opłacone składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i płatnik opłaci składki po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (źródło: www.zus.pl).

Prace nadal są w toku a zbliża się termin płatności składek, więc apelujemy do właścicieli firm, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy nie, żeby złożyli wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc – cyt. Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

#News 4 ▪️ Praca zdalna podczas izolacji

W dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, określająca pracę zdalną podczas izolacji.

Zgodnie z art. 4ha ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2157):

 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8.
 2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Więcej o pracy zdalnej podczas izolacji przeczytasz w artykule:

#News 5 ▪️ Czy zostanie wydłużony okres uaktualnienia badań okresowych?

26 października wpłynął do sejmu poselski projekt klubu PiS ustawy o zmianie ustawy w sprawie COVID-19. Celem projektu jest wydłużenie okresu, jaki po zakończeniu pandemii będą mieli przedsiębiorcy na uaktualnienie badań okresowych swoich pracowników.

Posłowie chcą, aby art. 12a ust. 2 i ust. 3 ustawy brzmiał następująco:

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Chcą też dodać:

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wydłużony zostanie termin na wykonanie wstępnego badania lekarskiego przez osoby zatrudniane na stanowisku pracy innym niż administracyjno-biurowe do 180 dni.

Wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Art. 31m ust. 1 ustawy miałby brzmieć:

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Prace nad ustawą nadal trwają.

#News 6 ▪️ Zerowy PIT dla młodych rozszerzony

Została opublikowana ustawa zawierająca zmiany w PIT dla młodych, zapowiedziane przez Premiera w drugiej połowie września tego roku.

Tym razem ulgą zostały objęte również osoby poniżej 26 roku życia zatrudnione z tytułu:

 •  odbywania praktyki absolwenckiej,
 •  odbywania stażu uczniowskiego.

Zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Powyższe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. Nowe rozwiązanie ma więc zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.