Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #29 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
12 marca 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Wsparcie miejsc pracy z Tarczy 8.0

28 lutego br. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19Tarcza 8.0.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Tarczy 8.0 wynosi miesięcznie 2000 zł  do wynagrodzenia jednego pracownika w przeliczeniu na pełen etat. W przypadku niepełnego etatu dofinansowanie jest proporcjonalne.

Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca:

 • który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
 • którego przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku,
 • który do końca 3. kwartału 2019 roku terminowo uregulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,
 • który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wsparcie można otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku i jest przekazywane w miesięcznych transzach.

Ważne! Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz tych, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek uzyskali więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać do 31 marca 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

#News 2 ▪️ Zwrot subwencji z tarczy finansowej PFR coraz bliżej

W trzeciej dekadzie kwietnia ma rozpocząć się procedura częściowego lub nawet całkowitego zwrotu dotacji z Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.

Subwencję co do zasady należy zacząć spłacać od 13. miesiąca, liczonego od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu jej udzielenia.

Zgodnie z „Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR dla MSP” z 13 maja 2020 r. zwrot subwencji z tarczy finansowej PFR wynosi 100 proc., jeśli w ciągu 12 miesięcy od dnia jej przyznania doszło do:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcia procesu likwidacji firmy/otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

W przypadku jeżeli mikroprzedsiębiorca utrzyma średnie zatrudnienie (z wyłączeniem właściciela) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej na poziomie wyższym niż 100 proc. , będzie musiał zwrócić tylko 25 proc. otrzymanej kwoty subwencji.

To, czy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić więcej, zależy już od utrzymania stanu zatrudnienia. Jeśli jednak poziom ten mieści się między 50 a 100 proc., zwrotowi podlega dodatkowo do 50 proc. subwencji, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia. W przypadku redukcji zatrudnienia większej niż 50 proc. dodatkowa kwota zwrotu będzie wynosiła 50 proc. czyli w sumie 75 proc. (25 plus 50 proc.).

Pierwsze umorzenia mają nastąpić po 29 kwietnia 2021 r. Wtedy też przedsiębiorcy otrzymają elektroniczne formularze z kwotą umorzenia.

#News 3 ▪️ Komisja Europejska będzie walczyć z nierównością płac

Jest już projekt odpowiedniej dyrektywy, przygotowany przez Komisję Europejską odnośnie jawności wynagrodzeń. Chodzi głównie o to, aby zlikwidować dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn. Nowe rozwiązania dotyczą zarówno rekrutacji, jak i warunków zatrudnienia. 

Według projektu, pracodawcy będą zobowiązani do publikacji raportów z wysokości wynagrodzeń na danym stanowisku. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników,  miałyby aktualizować je każdego roku. Mniejsi musieliby to zrobić na żądanie pracownika, który chciałby przekonać się czy zarabia mniej czy tyle samo co jego współpracownicy, a jeśli firmy tego nie zrobią, mogą zostać ukarane grzywną. W przypadku, gdy wyniki raportu wykażą różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynoszącą co najmniej 5 proc. i gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powodów takiego stanu rzeczy, będzie on zmuszony przeprowadzić specjalną ocenę wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników.

“Aby zapewnić równe wynagrodzenie, potrzebna jest przejrzystość” – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Planuje ona również rozszerzyć prawo unijne m.in. o obowiązek informowania o wysokości wynagrodzenia osób ubiegających się o pracę. Ma to na celu zdobycie rzeczywistych danych o poziomie wynagrodzeń pracowników różnej płci, wykonujących taką samą pracę. Pracodawcy nie będą mogli też pytać osób ubiegających się o pracę o wysokość ich wcześniejszego wynagrodzenia.

Projekt trafi teraz do oceny Parlamentu Europejskiego oraz reprezentantów unijnych rządów w Radzie UE. Jeśli zyska akceptację, nowe reguły zaczną obowiązywać za trzy-cztery lata, a rządy poszczególnych krajów członkowskich będą musiały dostosować krajowe prawo do nowych wymogów.

#News 4 ▪️ Najniższa stopa bezrobocia w UE

Według najnowszych danych urzędu statystycznego Unii Europejskiej – Eurostatu, aktualna (styczniowa) stopa bezrobocia w Polsce znajdowała się na rekordowo niskim poziomie, tj. 3,1% (tj. 531 tys. bezrobotnych) wobec 3,2% (tj. 542 tys. bezrobotnych) w grudniu 2020 roku. Polska zajęła tym samym pierwsze miejsce w UE pod względem najniższego bezrobocia w Europie.

Zaraz za Polską znalazły się Czechy z 3,2% stopą bezrobocia. Najwyższy odsetek bezrobotnych odnotowany został w Grecji, Hiszpanii oraz na Litwie.

Stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,1 proc.

Ponadto, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podało, że stopa bezrobocia w lutym 2021 roku w Polsce wyniosła 6,6%. Oznacza to kolejny, nieznaczny wzrost liczby osób bez pracy w dobie koronawirusa.

Dla porównania, 19 lat temu w 2002 r. stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła poziom 20%.

#News 5 ▪️ Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadza nowe wzory deklaracji składanych przez płatników podatku PIT, tj. PIT-4R i PIT-8AR, które dotyczą podatków pobranych w 2021 r.

W nowym formularzu PIT– 4R zmianie uległa część D.2., w której płatnik zaznacza informację o przesunięciu terminu przekazania zaliczki na podatek. Ta sama zmiana w pojawiła się w części D formularza PIT–8AR , gdzie płatnik może zaznaczyć każdy miesiąc, w którym skorzystał z przesunięcia terminu płatności zryczałtowanego podatku dochodowego.

Nowe formularze będą mieć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r. Resort finansów wskazuje, że zmiany mogą mieć wpływ w sumie na ok. 1 mln podmiotów (płatników) zobowiązanych do składania tego rodzaju deklaracji.

Zmiany we wzorach ww. deklaracji pozwolą płatnikom wskazać miesiąc (miesiące) roku 2021, w których skorzystali oni z przesunięcia terminu przekazania pobranego podatku. Obecnie, z takiej prolongaty, niektórzy płatnicy już korzystają w stosunku do zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku pobranych w styczniu 2021 r.

„Dostosowanie wzorów formularzy PIT-4R i PIT-8AR polega na uwzględnieniu zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie prolongaty przekazania przez płatników podatku PIT zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników w styczniu 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.” 

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia deklaracje zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

#News 6 ▪️ Zmiany w ubezpieczeniach społecznych

1 kwietnia 2021 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, usprawnienie funkcjonowania ZUS-u w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek. Na etapie stosowania obowiązujących przepisów pojawiły się również rozbieżności interpretacyjne, które projekt eliminuje.

Co się zmieni? Zmiany to m.in.:

 • ujednolicenie zasady objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej,
 • od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywać bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń długoterminowych,
 • skrócenie okresów, w których płatnik może sporządzać korekty informacji ZUS IWA do jednego roku. ZUS otrzymuje prawo do skontrolowania płatnika i sporządzenia korekt informacji ZUS IWA za pięć lat do tyłu ,
 • dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu będą mogły również podlegać osoby współpracujące z osobami fizycznymi,
 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasiłek  opiekuńczy nie będą przysługiwały osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, osobom współpracującym z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia, jeśli w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekracza kwotę 6,60 zł, do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do tych świadczeń przedawni się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia,
 • zasiłek chorobowy ma przysługiwać wyłącznie przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • ujednolicenie przepisów w zakresie częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową,
 • nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni,
 • przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek nie tylko – jak obecnie – ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, ale także w skutek śmierci pracodawcy.  

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Uwaga: Teraz możesz obejrzeć HR detektywa również w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.