Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #22 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
22 stycznia 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

#News 1 ▪️ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony do 31 stycznia

Z powodu wysokiej liczby zakażeń SARS-CoV-2, która wciąż utrzymuje się w Polsce, rząd zdecydował się na przedłużenie wypłat dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Uważnie analizowaliśmy sytuację pod kątem powrotu do szkół uczniów klas 1-3, a także biorąc pod uwagę testy nauczycieli na obecność COVID-19. Doszliśmy do wniosku, że w niektórych szkołach, nadal może zaistnieć potrzeba wykorzystania tego zasiłku. Chcemy, by rodzice mieli wybór i byli spokojni. Stąd decyzja o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca stycznia – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. O jego wypłatę mogą ubiegać się też rodzice w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek nie przysługuje tym rodzicom, z których jeden jest np. bezrobotny, lub też korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, uprawnione osoby muszą złożyć u swojego płatnika składek do ZUS (czyli pracodawcy lub zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Rozporządzenie zostało opublikowane w dzienniku ustaw i weszło w życie 18 stycznia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 107).

#News 2 ▪️ Przesunięcie terminu zawierania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK dla jednostek sektora finansów publicznych

Kilka miesięcy temu w HR Detektywie pisaliśmy o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o PPK.

Politycy postulowali o:

 • odroczenie terminu wdrożenia PPK w postaci opóźnienia terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK ( której zawarcie powoduje obowiązek naliczania wpłat do PPK) do sierpnia 2021 roku,
  • a w przypadku pracodawców którzy już zawarli umowy o prowadzenie PPK– wprowadzenie możliwości zawieszenia wpłat do PPK do końca 2022 roku.
 • w przypadku jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów zatrudniających od 1 osoby zatrudnionej rozpoczęcie stosowania przepisów ustawy o PPK od dnia 1 stycznia 2022 roku.

8 stycznia br. wpłynęło do Sejmu stanowisko Rządu w tej sprawie.

Rząd jednak negatywnie zaopiniował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Nadal więc obowiązują następujące terminy:

 • do 26 marca 2021 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
 • do 10 kwietnia 2021 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. 

#News 3 ▪️ Pomoc w ramach tarczy branżowej powiększy się o kolejne kody PKD

Zgodnie z zapowiedziami rządu pomoc z tarczy 6.0 zostanie przedłużona o dwa miesiące – grudzień i styczeń. Dodane również zostaną kolejne kody PKD. Pomoc z tarczy branżowej będą mogły teraz uzyskać także przedsiębiorcy oferujący miejsca noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (pokoje i domki dla turystów), czyli te z PKD 55.20.Z.

Rząd ogłosi w przyszłym tygodniu listę dodatkowych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z których firmy będą mogły zostać objęte tarczą branżową i tarczą finansową 2.0 – zapewnił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin.

O tarczy branżowej pisaliśmy w artykule – Tarcza 6.0 tzw. tarcza branżowa.

#News 4 ▪️ 100 proc. wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie w przypadku choroby zakaźnej lub kwarantanny czy izolacji

Do Sejmu trafił projekt ustawy klubu parlamentarnego Lewicy, który chce, by osoby mające chorobę zakaźną oraz przebywające na kwarantannie czy w izolacji domowej otrzymywały za czas zwolnienia 100% wynagrodzenia.

Obecnie 100% wynagrodzenia za czas choroby, jeśli zachorują po zetknięciu z COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych otrzymują osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym, w jednostkach pomocy społecznej i wykonują zadania członka ochotniczej straży pożarnej .

Według projektu ustawy 100 % wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim przysługiwałoby w przypadku:

 • choroby zakaźnej trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a do 14 dni u pracownika, który ukończył 50. rok życia,
 • okresu poddawania się kwarantannie, izolacji lub innym przewidzianym w prawie formom odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającego łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a do 14 dni u pracownika, który ukończył 50. rok życia.

Posłowie twierdza, że projekt ustawy wzmocni motywację do poddawania się diagnostyce chorób zakaźnych i rygorom związanych z kwarantanną i izolacją. Kolejnym argumentem jest, że podczas choroby zakaźnej jednego domownika, choroba dosięga również pozostałych członków gospodarstwa domowego, co wyłącza ich z aktywności ekonomicznej.

#News 5 ▪️ Interpretacja ZUS dotycząca wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia funkcji zastępcy Prezesa Zarządu

Sprawa dotyczy Głównej Księgowej, która została powołana na mocy uchwały Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni. Z pracownicą nie zawarto odrębnej umowy o pracę, był to stosunek organizacyjny. W związku z pełnieniem nowej funkcji Rada Nadzorcza przyznała pracownicy dodatek funkcyjny.

Przedsiębiorca wystosował do ZUS wniosek wraz z zapytaniem:

Czy za przyznany dodatek funkcyjny istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne?

Interpretacja ZUS brzmi następująco:

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę.

Pełnienie funkcji członka zarządu wyłącznie na podstawie aktu powołania nie będzie skutkowało obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. W rezultacie jeśli funkcja członka zarządu pełniona jest wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego, to wynagrodzenie pobierane z tego tytułu nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

#News 6 ▪️ Krajowy Fundusz Szkoleniowy nadal pomaga w kształceniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 259 406 000 zł. 

Priorytetami KFS w 2021 roku będzie wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • osób po 45 roku życia;
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Można otrzymać środki w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

#News 7 ▪️ Kursy/webinary

Jest to opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel. Podczas szkoleń nie zabraknie dziesiątek przykładów, ćwiczeń i ciekawych quizów.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN, dlatego Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Decydując się na udział w Akademii możesz korzystać z dofinansowania z wspomnianego wcześniej KFS.

Uwaga: Teraz możesz obejrzeć HR detektywa również w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.