Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #12 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
30 października 2020

#News1 ▪️ Mija termin składania deklaracji w ramach Tarczy 5.0

Od 15 października przedsiębiorcy z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień. 

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. oraz wykazanie 75 proc. spadek przychodów w porównaniu z tym samym miesiącem kalendarzowym w 2019 r.

Deklaracje rozliczeniowe należy złożyć do 31 października 2020 r. Spóźnienie w tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Jeżeli przedsiębiorca opłacił już składki, ale spełnia warunki aby zostać zwolnionym z ich płacenia, nadal może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie ma zaległości na koncie. 

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. pod poz. 1639 i weszła w życie 15 października.

Więcej o Tarczy 5.0 przeczytasz w poprzednim wydaniu HR Detektywa.

#News2 ▪️ Spółki komandytowe objęte podatkiem CIT

Rząd odrzucił możliwość objęcia spółek komandytowych tzw. estońskim CIT i nałożył obowiązek płacenia podatku CIT

Ustawa o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT dotknie ok. 40 tys. działających w Polsce podmiotów.

Projektowane rozwiązania, mające na celu objęcie spółek komandytowych zakresem podmiotowym ustawy o CIT, ocenić należy jako niepokojące, a ich skutkiem może być wprowadzenie podwójnego opodatkowania tych spółek, podobnego jak np. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rzecznik MŚP

Objęcie CIT spółek komandytowych ma obowiązywać od maja 2021 roku.

Teraz ustawa trafi do Senatu, a po jego poprawkach wróci do Sejmu. Końcowym etapem procesu legislacyjnego jest oczywiście podpis prezydenta.

#News3 ▪️ Praca zdalna na stałe?

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przedłużenie możliwości korzystania przez pracowników z pracy zdalnej lub nawet wprowadza to rozwiązanie na stałe. Zagraniczne korporacje, takie jak Twitter czy Microsoft dają pracownikom prawo wyboru, mogą oni bowiem zostać przy pracy z domu.

Giganci technologiczni, tacy jak Google i Facebook zdecydowali o możliwości pracy zdalnej do końca 2021 roku. Facebook przekazał swoim pracownikom świadczenia w wysokości 1 tys. dolarów na pokrycie kosztów pracy z domu i opieki nad dziećmi.

W ślad za światowymi gigantami może pójść coraz więcej firm. Obecnie nakładane są coraz to nowsze wytyczne dotyczące dystansu społecznego, stąd praca zdalna okazuje się tu idealnym rozwiązaniem.

#News4 ▪️ Strajk kobiet i nieobecność w pracy

Konstytucja RP gwarantuje nam prawo do strajku pracowniczego, przez który należy rozumieć możliwość odstąpienia od wykonywania pracy.

Strajk to powstrzymanie się od pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego z pracodawcą, dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych.

Jednak Strajk Kobiet nie jest strajkiem pracowniczym a obywatelskimi (dotyczy konstytucyjnych praw i wolności). Nie stanowi on strajku w rozumieniu przepisów, nie daje samodzielnej podstawy do niestawienia i nieświadczenia pracy w tym dniu. 

Uczestniczki i uczestnicy takiego strajku powinni zatem usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy.

Pracownicy, którzy biorą udział w akcjach protestacyjnych mogą skorzystać z :

 • urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie lub urlopu bezpłatnego,
 • oddając krew w danym dniu w stacji krwiodawstwa,
 • opieki nad dzieckiem zdrowym,
 • decyzji pracodawcy, który może udzielić dnia wolnego. Od niego również zależy czy będzie to nieobecność usprawiedliwiona płatna czy nieodpłatna.

Niestawienie się do pracy w tym dniu bez odpowiedniego usprawiedliwienia może być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji służbowych.

#News5 ▪️ Odroczenie terminu wdrożenia PPK

22 października Koalicja Obywatelska złożyła Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o PPK. Politycy postulują o:

 • odroczenie terminu wdrożenia PPK w postaci opóźnienia terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK ( której zawarcie powoduje obowiązek naliczania wpłat do PPK) do sierpnia 2021 roku,
  • a w przypadku pracodawców którzy już zawarli umowy o prowadzenie PPK– wprowadzenie możliwości zawieszenia wpłat do PPK do końca 2022 roku.
 • w przypadku jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów zatrudniających od 1 osoby zatrudnionej rozpoczęcie stosowania przepisów ustawy o PPK od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Argumentami za zmianą ustawy są głównie skutki finansowe dla budżetu państwa m.in.:

 • obniżenie wynagrodzenia netto uczestników PPK o 2,25%,
 • wpłaty powitalne finansowane z Funduszu Pracy w 2021 roku mogą sięgnąć 400 mln zł.,
 • nadal nie wystarczająco ukształtowany system PPK ,
 • możliwe masowe zwolnienia urzędników czy zamrożenie wynagrodzeń nie sprzyjają wprowadzeniu PPK w administracji publicznej.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

#News6 ▪️ Praca zdalna na kwarantannie

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na takie zakażenie.

Stanowisko ZUS w sprawie pracy zdalnej w okresie kwarantanny z dnia 27.10.2020 r.

Okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. 

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych praca zdalna może zostać polecona, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. 

W przypadku, gdy pracownik nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu z pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Jak informuje ZUS, w ustawie uchwalonej przez Sejm dnia 22 października 2020 r. (ustawa w toku prac legislacyjnych) zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny.

#News7 ▪️Informacje dla sektora ochrony zdrowia

W dniu 20 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dziennik Ustaw 2020 poz. 1840). Dokonuje ono zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.2), w którym po §10 dodaje się §10a w następującym brzmieniu:

W okresie od dnia 20 października do dnia 31 grudnia 2020 r., w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1, jest zwolniony z obowiązku spełniania wymagań określonych w załączniku nr 3, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.

§1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. [Dz. U. 2020 poz. 1840]

Przypomnijmy, że wspomniany Załącznik nr 3 określa warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, zaś wprowadzone rozporządzeniem zmiany czasowo regulują wpływ epidemii na ilość personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wymaganego w ramach realizacji świadczeń w trybie hospitalizacji.

Z pełną treścią rozporządzenia zapoznasz się TUTAJ.

News przesłany przez Panią Annę – Dziękujemy!

#News8 ▪️Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracowników młodocianych

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych, szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przeszły na zdalne nauczanie.

 • W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
 • Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
 • W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikamizwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b czasowe ograniczenie funkcjonowania systemu oświaty w przypadku zagrożenia życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy młodocianego pracownika, który:
1) jest uczniem branżowej szkoły I stopnia i w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty realizuje zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszcza,
2) spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy w pozaszkolnym systemie kształcenia
– o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 zadania OHP ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Art. 15f ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

#News9 ▪️System interaktywnych
formularzy dot. legalizacji pobytu w Polsce

Urząd do Spraw Cudzoziemców udostępnił narzędzie, dzięki któremu za pomocą interaktywnych formularzy wypełniać można wnioski w zakresie legalizacji pobytu oraz ochrony międzynarodowej. Na pośrednictwem portalu można wypełnić online wnioski o:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Aby skorzystać z interaktywnych formularzy wniosków wystarczy:

 • Wybrać formularz,
 • Wypełnić go online,
 • Zapisać, wydrukować, sprawdź oraz podpisać,
 • Dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Formularze dostępne są na stronie https://cudzoziemcy.gov.pl/

#News10 ▪️ Chcę zostać HR Detektywem!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.