Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #41 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
9 września 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Zmiana podstawy odpisu na zfśs w 2022 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy (z 27 sierpnia 2021 r.) o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, w której zmienia podstawę naliczania wysokości odpisów na ZFŚS.

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób.  W 2022 roku wysokość odpisów będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku. Podstawa odpisu na zfśs w 2022 r. wyniesie więc 4 434,58 zł

Oznacza to, że w przyszłym roku odpis podstawowy na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wzrośnie z 1 550,26 zł do kwoty 1 662,97 zł (37,5 proc. podstawy).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

#News 2 ▪️ Młodociani pracownicy dostaną większe wynagrodzenia

Od 1 września 2021 r. zmieniły się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło – 5 504,52 zł (M. P. z 2021 r. poz. 730). Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:

 • w pierwszym roku nauki – 275,23 zł,
 • w drugim roku nauki – 330,27 zł,
 • w trzecim roku nauki – 385,32 zł.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ww. okresie należy się wynagrodzenie w wysokości 220,18 zł.

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.

Więcej o zatrudnianiu młodocianych przeczytasz w e-booku na stronie www.monikasmulewicz.pl.

#News 3 ▪️ Łatwiejsze otrzymywanie zezwoleń o pracę dla cudzoziemców

Rząd chce jeszcze w III kw. przyjąć projekt ustawy o cudzoziemcach ułatwiający otrzymywanie zezwoleń na pracę. Resort spraw wewnętrznych ma zaproponować:

 • rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania,
 • rezygnację z wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca,
 • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
 • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

#News 4 ▪️ Niższa składka zdrowotna

Podwyżka składki zdrowotnej nie będzie tak wysoka, jak zapowiadano. Początkowe ustalenia Rządu co do składki zdrowotnej w wysokości 9% bez możliwości potrącenia podatku spotkały się z dość ostrą krytyką zarówno posłów jak i przedsiębiorców.

Rząd rozważał też podwyższanie składki w kolejnych latach do 3, 5, 7 i 9 proc. Ostatecznie składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub według skali miałaby wynieść 3 proc. w 2022 r. i 4,8 lub 4,9 proc. rok później.

Wysokość proponowanej składki zdrowotnej dla ryczałtowców to:

 • 300zł dla osób o przychodzie nie wyższym niż 60 tys. zł rocznie,
 • 500zł (kwota przychodu ma zostać jeszcze ustalona)
 • 900zł dla osób o najwyższych przychodach

W zmienionym projekcie Polskiego Ładu ma także znaleźć się propozycja wprowadzenia podatku przychodowego. Nie wiadomo jednak czy będzie on dobrowolny dla wszystkich i wyniesie 0,4 proc. przychodów z licznymi ulgami i odliczeniami, czy też 1 proc. dla przedsiębiorców z przychodami powyżej 50 mln euro i będzie obowiązkowy (rozmowy trwają). 

#News 5 ▪️ Bezrobocie w Polsce bez zmian

Jak wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. nie zmieniła się i wyniosła 5,8%.

W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 961,8 tys. osób bezrobotnych. Od lipca br. liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 13,1 tys. osób.

Sierpień był już szóstym miesiącem z kolei, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. To bardzo dobra wiadomość – skomentowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W sierpniu 2021 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 113,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (8,9%). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 9%.

Według opublikowanych 30 lipca br. przez Eurostat danych w czerwcu br. stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,6% wobec 7,1% w UE i 7,7% w strefie euro. Polska zajęła 3 miejsce, ex aequo z Maltą pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

#News 6 ▪️ Zmiana umowy o pracę ze stałej na umowę na czas określony przez nowego pracodawcę – orzeczenie Sądu Najwyższego

W sprawie chodziło o pracownika zatrudnionego na umowie o pracę na czas nieokreślony, którego firma została sprzedana. Nowy pracodawca przejął pracowników, zapewniając, że warunki zatrudnienia się nie zmienią.

Pracownik podpisał jednak z nowym szefem umowę o pracę na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (poprzednia nie została rozwiązana ani zmieniona). Po dwóch latach spółka zawarła z mężczyzną kolejną umowę – na 10 lat. Po tym czasie pracownik otrzymał wypowiedzenie z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Sugerowałoby to, że rozwiązaniu uległa pierwotna umowa na czas nieokreślony. Pozostał problem umowy na 10 lat. Stało się to podstawą pozwu, w którym pracownik zażądał stwierdzenia zawarcia umowy na czas nieokreślony i podważył wypowiedzenie.

Wyrok SN z dnia 14 kwietnia 2021 r., sygn. I NSNc 5/21 brzmi następująco:

Zmiana umowy o pracę ze stałej na taką na czas określony dokonana przez nowego pracodawcę po przejściu zakładu pracy i przejęciu załogi jest prawnie niedopuszczalna. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które  zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w  przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23(1) § 1 KP. Zgodnie z art. 23(1) § 1 KP pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

#News 7 ▪️ PIP sprawdza działania antykowidowe w urzędach

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolują prawidłowe stosowanie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w urzędach. Kontrole obejmą placówki administracji państwowej i samorządowej w całym kraju.

Inspektorzy pracy będą sprawdzać miedzy innymi, czy pracownicy mają zapewnione indywidualne środki ochrony w postaci maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek. Kontrolowane będzie także zapewnienie środków odkażających, płynów do dezynfekcji rąk, a także innych środków higienicznych.

Ważne jest także zapewnienie właściwego dystansu miedzy pracownikami urzędu oraz interesantami, którzy się w nim znajdują. 

Główny Inspektor Pracy zapowiada, że takie doraźne, szybkie i ukierunkowane kontrole będą prowadzone także w innych sektorach i branżach szczególnie tych gdzie ryzyko rozprzestrzeniania wirusa SARS-Cov2 jest największe.

Źródło: www.pip.gov.pl

#News 8 ▪️ Dofinansowanie za założenie nowej firmy w 2021 r.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło 5 504,52 zł. 6-krotność tej kwoty to 33 027,12 zł. Jest to kwota maksymalnej wartości dofinansowania, którą urząd pracy może przyznać za założenie nowej firmy w 2021 r.

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej wprowadzono pewne ułatwienia w zakresie aktywizacji bezrobotnych, w tym przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Są to:

 • zniesienie warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy dla ubiegających się środki na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej,
 • możliwość w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.