Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #35 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
26 maja 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News ▪️ Top news!

Mam ogromny zaszczyt ogłosić, że Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Moniki Smulewicz pozytywnie przeszła audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i otrzymała Certyfikat ISO 90001.

Naszą misją jest szerzenie wiedzy, rozwój kompetencji oraz  integracja i profesjonalizacja środowiska zawodowego pasjonatów kadr i płac. Z entuzjazmem i zaangażowaniem dajemy wsparcie i narzędzia do rozwoju zawodowego oraz osobistego.  Działamy w każdym zakątku kraju bez barier społecznych i terytorialnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wspierając równe szanse w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego i sukcesu osobistego.

Teraz nadszedł czas dumy i radości, że nasze starania zostały nagrodzone!

Certyfikat ISO to potwierdzenie wysokiej jakości usług i produktów. Certyfikat według ISO 9001 jest najbardziej uznanym standardem zarządzania przedsiębiorstwem i potwierdza, że usługi szkoleniowe i doradcze świadczone przez naszą firmę pozostają zgodne z odpowiednimi normami  i spełniają wysokie standardy jakości. 

#News 1 ▪️ Prowadzenie działalności gospodarczej wliczone do stażu pracy

Obecne przepisy nie pozwalają zaliczać okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy. Osoby, które przez lata prowadziły działalność i zdecydowały się na zatrudnienie na umowę o pracę nie mają prawa do wyższego wymiaru urlopu.

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy w sprawie zaliczenia okresu prowadzenia działalności do stażu pracy.

Według projektu pracodawca będzie zobowiązany do wliczania poprzednio zakończonych okresów:

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub
 • współpracy przy wykonywaniu tej działalności

do okresów, od których zależą świadczenia bądź uprawnienia pracownika.

Do stażu pracy wliczone byłyby tylko te okresy, za które zostały opłacane składki na ubezpieczenia społeczne.

Posłowie zaproponowali, aby do Kodeksu Pracy dodać art. 11(4):

Pracodawca jest obowiązany wliczać do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończone okresy prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Przepis ten miałby zastosowanie także do stosunków pracy nawiązanych przed dniem jej wejścia w życie.

Według aktualnej propozycji nowelizacja miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

#News 2 ▪️ Czy umowa zlecenie przejdzie do historii?

15 maja Rząd przedstawił nowy program o nazwie “Nowy ład”, w którym zapowiedział likwidację umów cywilnoprawnych. Ma powstać zupełnie nowa forma zatrudnienia.

Będziemy dążyć do tego, aby zostały zniesione umowy śmieciowe, od razu będą oskładkowane. Dążymy do tego, aby w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy. W ten sposób, w kieszeni kilkunastu milionów Polaków pozostanie dodatkowo ok. 18 mld zł. – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

Pełne oskładkowanie zleceń spowoduje zmniejszenie wynagrodzeń, a sama umowa w niewielkim stopniu będzie się różniła od umowy o pracę. 

Wprowadzenie nowego modelu kontraktu pracy będzie polegało na zapewnieniu zleceniobiorcom prawa do urlopu wypoczynkowego i ochrony związanej z macierzyństwem.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

#News 3 ▪️ Większa elastyczność pracy dla rodziców

Kolejnym założeniem nowego program Rządowego “Nowy Ład” jest większa elastyczność pracy dla rodziców.

Pracownicy będący młodymi rodzicami będą mieli prawo do:

 • świadczenia pracy w formie telepracy bądź pracy zdalnej,
 • obniżenia wymiaru czasu pracy lub
 • przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy.

Powyższe formy uelastycznienia pracy będą uzależnione od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonane w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem.

#News 4 ▪️ Wzrost wynagrodzeń w kwietniu

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w kwietniu br. wzrosło o 9,9% w stosunku do roku poprzedniego, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,9%.

W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w kwietniu 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano spadek o 2,1%.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5805,72 zł brutto.

Wzrost płac może być efektem powrotu do przedkryzysowego trendu w poziomie przeciętnego wynagrodzenia, wypłatami w poprzednim miesiącu premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych czy motywacyjnych.

Wyraźne ożywienie widać również na rynku pracy.

W marcu w polskim internecie opublikowano prawie 285 tys. ofert pracy. W porównaniu z poprzednim rokiem, to wzrost o 21%.

Na rynku widać zapotrzebowanie na: specjalistów ds. handlu i sprzedaży, ekspertów IT, pracowników obsługi klienta, kierowców, kurierów, pracowników branży budowlanej oraz pracowników fizycznych.

Znane serwisy internetowe potwierdzają coraz więcej ofert pracy z możliwością pracy zdalnej. Ten element stał się dodatkowym atutem, który przyciąga potencjalnych pracowników.

Jeśli mowa o wynagrodzeniach, to nie można zapomnieć, że większe wynagrodzenie wiąże się z większym zobowiązaniem wobec komornika (jeśli takie jest).

Każdy pracodawca musi być świadomy swoich obowiązków. Jednym z nich jest współpraca z komornikiem, który dokonuje zajęcia części wynagrodzenia pracownika. Czy jesteś pewny, że udzielane przez Ciebie informacje są zgodne z prawem?

#News 5 ▪️ Zapomniane zawody na wagę złota

Powraca moda na umiejętności rzemieślnicze. Przedstawiciele tzw. zawodów ginących są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Okazuje się, że osoby posiadające “fach w ręku” mogą liczyć też na dobre zarobki.

Ludwisarz, piwowar, zdun, dekarz, cieśla, stolarz czy brukarz to zawody, które wymagają wielkiej wprawy i doświadczenia. To zawody mało popularne wśród młodych ludzi dlatego osoby, które zdecydują się na kształcenie w tych zawodach mogą spać spokojnie.

Wzrost wynagrodzeń w powyższych zawodach jest wynikiem rosnącego popytu oraz brakiem specjalistów. Powracająca moda na umiejętności rzemieślnicze oraz popularny obecnie ekologiczny styl życia sprawiają, że przedstawiciele tzw. zawodów ginących są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy.

#News 6 ▪️ Praca zdalna na żądanie

Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadza na stałe przepisy umożliwiające świadczenie pracy zdalnej.

Nowa definicja pracy zdalnej zaproponowana przez MRPiT brzmi:

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W projekcie zmian praca zdalna zastąpi przepisy o telepracy. Kodeks Pracy będzie zawierał m.in. następujące zmiany:

 • możliwość wydania regulaminu pracy zdalnej – zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia albo u pracodawcy nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę,
 • minimalny katalog kosztów, jakie ponosi pracownik wykonując pracę zdalną,
 • pracę zdalną będzie można wykonywać stale lub hybrydowo,
 • obowiązek wyposażenia pracownika w narzędzia i materiały do pracy zdalnej, 
 • szkolenie wstępne bhp osób zatrudnianych do pracy zdalnej w całości będzie mogło się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • w przypadku pracy zdalnej możliwość składania przez pracownika wniosków w formie elektronicznej,
 • zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z uwagi na odmowę lub zaprzestanie przez niego wykonywania pracy zdalnej oraz zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną.

Nowością jest możliwość wnioskowania o pracę zdalną do 12 dni w ciągu roku. Za ten czas pracownik nie będzie miał prawa do zwrotu kosztów pracy zdalnej, tak jak będzie w przypadku pracowników zatrudnionych zdalnie na stałe. Pracodawca w takim przypadku będzie zobowiązany do sporządzenia uniwersalnej oceny ryzyka zawodowego.

Projektu dotyczącego pracy zdalnej został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Nowe przepisy miały by wejść w życie dopiero po trzech miesiącach od ustania stanu epidemii.

#News 7 ▪️ Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę do ZUS

Przedsiębiorcy, oprócz zaległych składek ZUS muszą również pokryć należne odsetki za powstałą zwłokę. 

Jeśli przedsiębiorca ma trudności w opłaceniu składek w następstwie COVID-19, to może  skorzystać z ulgi składając wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Z ulgi mogą skorzystać płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzona jest działalność.

Odstąpienie od pobierania odsetek jest możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki.

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. należy opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek (wniosek RDO). Wniosek ten można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

#News 8 ▪️ Czas pracy pracownika mobilnego – Wyrok Sądu Najwyższego

Pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. kontroli obiektów na obszarze całego województwa wystąpił do Sądu o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę nocną, diet oraz „należności z tytułu nieopłaconych kosztów podróży służbowych”.

Pracodawca za moment rozpoczęcia pracy przyjął bezpośrednie przystąpienie powoda do kontroli obiektu w danej miejscowości. Jako godzinę zakończenia pracy także uważał moment zakończenia kontroli w danym miejscu. Nie uwzględniał natomiast do czasu pracy czasu przejazdów pomiędzy kontrolowanymi obiektami, a także czasu dojazdu na pierwszą kontrolę.

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt III PSKP 4/21), stwierdza, że:

 • Czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego konieczne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy (por. wyrok SN z 6 maja 2014 r., sygn. akt II PK 219/13);
 • Czas pracy pracownika handlowego rozpoczyna się od wyjazdu z jego mieszkania w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy („biuro”), a praca polegała w całości na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, do których pracownik dojeżdżał samochodem z zajmowanego przez siebie mieszkania (wyroku SN z 3 grudnia 2008 r., sygn. akt I PK 107/08 (OSNP 2010 nr 11-12, poz. 133);

Według Sądu Apelacyjnego czas pracy powoda liczy się już od momentu wyjazdu z domu i także należy do niego uwzględnić czas przemieszczania się pomiędzy kontrolowanymi placówkami handlowymi. Czas dojazdu do miejsca faktycznego wykonywania pracy przez powoda (rozpoczęcia kontroli) i zakończenia ostatniej kontroli w dniu jest jego czasem pracy. Ten sposób liczenia czasu pracy spowodowany jest charakterem pracy powoda, który polega na wykonywaniu codziennie określonych zadań w różnych obiektach położnych w innych miejscowościach. Jego przemieszczania się w terenie nie można kwalifikować jako podróży służbowej („delegacji”), bowiem te wyjazdy nie miały charakteru sporadycznego (incydentalnego), lecz z natury rzeczy były wpisane w zakres jego czynności służbowych. Powód był pracownikiem mobilnym.

W sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla pracownika żadnego miejsca („biura”), które mogłoby być traktowane jako filia jego siedziby i taką funkcję spełniało mieszkanie pracownika, pracownik już od momentu opuszczenia mieszkania rozpoczyna bezpośrednie czynności przygotowawcze do wykonania zasadniczego zadania służbowego (wizyty u klientów itp.).

#News 9 ▪️ Ujednolicona składka zdrowotna

Ogłoszony przez partię rządzącą “Nowy ład” wprowadza zmianę w naliczaniu składki zdrowotnej.

Ujednolicona zostanie wysokość składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. W wyniku tego nie tylko pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%. 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje pracownik ze swojej pensji.  Wysokość składki zdrowotnej się nie zmieni, ale nie będzie już możliwości odliczenia jej części od podatku.

Składka zdrowotna będzie wynosić 9%, ale obejmie – na tych samych zasadach – zarówno pracowników, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Poza tym składka zdrowotna nie będzie zmniejszać podatku, jak jest obecnie. Nie będzie też pomniejszać dochodu do opodatkowania – powiedział wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Rozwiązaniem jest wprowadzenie jednolitej dla wszystkich – bez względu na rodzaj i formę wykonywanej pracy – składki zdrowotnej, liczonej proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) bez możliwości odliczania, podobnie jak przy umowie o pracę – zaznaczył premier Morawiecki.

Niestety, ogłoszone przez premiera zmiany w zakresie naliczania składki zdrowotnej spowodują, iż większość przedsiębiorców, zamiast spadku obciążeń, odczuje istotną ich podwyżkę. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą płaciły składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości uzależnionej od swojego dochodu, a nie jak było do tej pory ryczałtowo. Dodatkowo zostanie im zabrana możliwość odliczenia tych składek od podatku.

“Nowy ład” wprowadza również zmianę w kwocie wolnej od podatku podnosząc ją do 30 tyś. oraz podnosi próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł.

#News 10 ▪️ Hot news

A na koniec wisienka na torcie. W czerwcu ruszamy z nowym projektem, nowymi szkoleniami i NOWĄ AKADEMIĄ.

AKADEMIA HR Zarządzania Zasobami Ludzkimi – 10 czerwca 2021 r.

Podczas Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dowiesz się jak właściwie wykorzystać potencjał ludzki w Twojej organizacji. Nauczysz się zarządzać zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, szkoleń i rozwoju oraz systemów motywowania pracowników. Opanujesz przeprowadzanie okresowych ocen pracowniczych. Nauczysz się tworzyć ścieżki kariery pracowników i zarządzać talentami. Poznasz też procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy.

Akademia kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi – kod zawodu 242390.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.