Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #39 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
11 sierpnia 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Niedobór pracowników wykwalifikowanych

Aż 80% pracodawców w Polsce twierdzi, że znalezienie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami jest dla nich wyzwaniem. Nasz kraj zajmuje 8 miejsce pod względem niedoboru talentów.

Przed nami jest Francja, Rumunia, Włochy, Turcja, Szwajcaria, Belgia i Niemcy. Jest to wyraźny znak tego, że wraca rynek pracownika. Braki kadrowe dotyczą niemal wszystkich sektorów. Firmy chcą nadrobić zaległości wynikające z lockdownu doprowadzając do masowych rekrutacji, które jeszcze bardziej wzmacniają trudności w pozyskaniu pożądanych pracowników.

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 13,4 ofert pracy (wobec 9,5 rok temu). W lipcu 2021 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – około 24 oferty na każdy tysiąc osób. Tuż za nim jest Warszawa, w której przypadało średnio 20,5 ofert. Nadal najgorzej wypada Poznań, gdzie wskaźnik ten wynosi 5,8.

Dynamikę ofert pracy w branży: HR, w finansach, w marketingu, w branży prawniczej, w branży zdrowotnej czy np. w przypadku prac fizycznych możesz sprawdzić w raporcie przygotowanym przez Grant Thornton i Element.

Pracodawcy rekrutują częściej niż w 2019 roku – Grant Thornton

#News 2 ▪️ Jak zorganizować proces wnioskowania i rozliczania nadgodzin w czasie pracy z domu

Polecam dziś Waszej uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2019 r. sygn. akt II PK 172/18 dotyczące problematyki pracy zdalnej i rozliczania nadgodzin.

„W niestandardowym systemie zadaniowego czasu pracy w formie telepracy wykonywanej poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [art. 67(5) – 67(11) k.p.] strony porozumiewają się co do czasu pracy niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w normalnym czasie pracy (art. 140 k.p.).”

Każdy stan rzeczy, w którym forma lub sposób zatrudnienia wymusza niestandardową organizację lub szczególną formę zatrudnienia pracownika, w których niemożliwa lub utrudniona jest kontrola pracodawcy nad sposobem i czasem wykonywania pracy przez zatrudnionego, który sam organizuje sobie pracę i kształtuje swój rozkład oraz wymiar czasowy świadczenia pracy w konkretnych terminach jej wykonywania, uzasadnia obarczenie obu stron stosunku pracy ciężarem dowodu na przeciwstawne sporne fakty lub okoliczności (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2001 r., I PKN 678/00, OSNAPiUS 2002 Nr 22, poz. 538). 

Wyrok potwierdza rekomendacje, o których pisałam w artykule „Polecenie pracy w nadgodzinach”, gdzie wskazałam, że należy uregulować zasady świadczenia przez pracowników pracy po godzinach jej zakończenia. Można to zrobić np. poprzez umieszczenie zapisu w regulaminie pracy, że nadgodziny mogą wystąpić tylko na pisemne polecenie przełożonego.

#News 3 ▪️ Zmiany w projekcie ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej

Prace nad nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy nadal trwają. W dniu 23 lipca 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy. Co zostało zmienione?:

 • maksymalny wymiar pracy okazjonalnej zwiększono do 24 dni w roku kalendarzowym,
 • pracownik oraz pracodawca w każdej chwili będą mieli prawo do przerwania pracy zdalnej i powrotu do pracy stacjonarnej (dotyczy pracowników, z którymi praca zdalna została uzgodniona w trakcie ich zatrudnienia),
 • praca zdalna ma być możliwa na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym z powodu siły wyższej  zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe,
 • pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Na odmowę uwzględnienia wniosku pracodawca będzie miał 7 dni roboczych,
 • w art. 67[26]. § 1 zastąpiono “zasady” “procedurami”. Pracodawca nie będzie już określał “zasad ochrony danych”, ale będzie ustalał „procedury ochrony danych osobowych”,
 • pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika przeprowadzić kontrolę pracy zdalnej w zakresie BHP w miejscu jej wykonywania przez pracownika,
 • obowiązkiem pracodawcy ma być uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego uwarunkowań psychospołecznych pracy zdalnej,
 • miejsce świadczenia pracy zdalnej będzie wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą,
 • wnioski pracownika, które wymagają formy pisemnej, będą mogły być składane elektronicznie,
 • zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych objęto również ekwiwalent lub ryczałt wypłacany pracownikowi świadczącemu pracę w formie zdalnej.

#News 4 ▪️ Dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców

W wykazie pracy legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu rozporządzenia zmieniającego rządowe rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Będzie to kontynuacja wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie wcześniejszych rozporządzeń Rady Ministrów.

Zgodnie z projektem przedsiębiorcy będą mogli liczyć na:

 • zwolnienie ze składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.,
 • jedno, dodatkowe świadczenie postojowe.

Aby otrzymać pomoc przedsiębiorcy będą musieli wykazać spadek przychodów w odniesieniu do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r. Istotny też będzie kod PKD weryfikowany na podstawie danych w rejestrze REGON na dzień 31 marca 2021 r. 

Rozporządzenie ma zostać przyjęte przez rząd w trzecim kwartale br.

#News 5 ▪️ Zmiana stanowiska PIP odnośnie urlopu wypoczynkowego

Art. 162. Kodeksu pracy mówi:

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Do tej pory stanowisko PIP było jednoznaczne i spójne z art. 162 Kodeksu pracy.

Główny Inspektorat Pracy jednak zmodyfikował swoje dotychczasowe stanowisko i potwierdził, że nieudzielenie pracownikowi przynajmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy wskazał, że „wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy stanowi nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiar tego urlopu”. 

Można więc stwierdzić, że jeśli z punktu widzenia pracownika korzystniejsze jest wykorzystanie urlopu w kilku częściach, z których każda będzie krótsza niż dwa tygodnie, pracodawca może udzielić urlopu w takiej formie i wówczas takie działanie nie stanowiłoby wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 29 lipca br.

#News 6 ▪️ Restrykcje dla niezaszczepionych pracowników

Coraz więcej firm na całym świecie wprowadza zakaz powrotu do biur pracownikom niezaszczepionym.

Federacja Przedsiębiorców Polskich również domaga się od Rządu możliwości kontroli szczepienia pracowników. Chcą też uzależnienia dostępu do punktów usługowych, obiektów handlowych i zakładów przemysłowych od zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi.

Rząd zapowiada możliwość wprowadzenia takich regulacji, które dadzą pracodawcom prawo do weryfikowania pracowników pod względem szczepienia przeciw COVID-19. Nowe przepisy mają przewidywać także możliwość przesuwania niezaszczepionych pracowników tak, by oddzielić ich od zaszczepionych czy odsunąć od obsługi klientów. Póki co przeszkodą ku temu są przepisy o ochronie danych osobowych, które mówią, że zatrudniający może pozyskać informacje dotyczące stanu zdrowia pracownika, ale tylko za jego zgodą i z jego inicjatywy.

Niezaszczepieni to 37 mld zł potencjalnych strat dla gospodarki i 13 mld zł na pomoc zamkniętym branżom. Mam świadomość, że to radykalne kroki i gotowy jestem wziąć na siebie falę krytyki. Jednak moim zdaniem tylko w ten sposób uda się ograniczyć skalę kolejnej fali zachorowań, śmiertelności i konsekwencji gospodarczych powrotu do obostrzeń. – przewodniczący FPP Marek Kowalski, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

#News 7 ▪️ Kary za brak PPK

PPK jest to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jednak brak terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK może wiązać się z konsekwencjami. Naruszanie przepisów ustawy o PPK pociąga za sobą odpowiedzialność finansową bowiem dokonanie wyboru funduszu to obowiązek ustawowy.

Niezawarcie w terminie umowy o zarządzanie PPK podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Przy wynagrodzeniach wynoszących 2 mln zł firma zapłaci zatem 30 tys. zł kary.

Niezawarcie zaś w terminie umowy o prowadzenie PPK oznaczać może grzywnę w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

“GW” podała, że prawie 700 tys. firm nie podpisało umów o zarządzanie PPK i nie wybrało żadnego funduszu. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) dokona teraz weryfikacji, które podmioty nie dopełniły obowiązku podpisania umowy. Pisma w tej sprawie będą wysyłane od września. Mają być one dostarczane za pośrednictwem elektronicznego systemu ZUS.

Chcemy się dowiedzieć – mamy taki ustawowy obowiązek – jaka jest przyczyna niepodpisania umowy o zarządzanie, stąd monity do firm. Występujemy tu w interesie pracowników, którzy powinni mieć możliwość oszczędzania w najbardziej opłacalny obecnie sposób w Polsce. Każda złotówka wpłacona do PPK oznacza bowiem kolejną dopłaconą przez firmę i państwo. – Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR

#News 8 ▪️ Niepełnosprawni na rynku pracy

Sytuacja epidemiczna na trwale pozmieniała dziedziny naszego życia. Wzrost ofert pracy zdalnej wpłynął znacząco na szanse zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na pracowników potencjalni pracodawcy zaczęli bardziej doceniać pracowników z niepełnosprawnością.

Wśród nich jest bowiem wielu specjalistów w różnych dziedzinach. Potencjał osób z niepełnosprawnościami jest ogromny. Z badań przeprowadzonych przez Fundację Neuron Plus wynika bowiem, że aż prawie 90% przedsiębiorców poleciłoby zaprzyjaźnionym firmom przyjęcie do pracy osób z niepełnosprawnościami, głównie z powodu wysokiej oceny ich profesjonalizmu.

Nie bez znaczenia są tu kwestie finansowe, bowiem zatrudnienie OzN to oszczędność 2 309 zł miesięcznie bez względu na stopień i rodzaj jej niepełnosprawności, 6 927 zł miesięcznie przy zatrudnieniu OzN ze stopniem umiarkowanym i schorzeniem szczególnym, 9 236 zł miesięcznie przy zatrudnieniu OzN ze stopniem znacznym i schorzeniem szczególnym.

Zatrudnianiu OzN sprzyja także system ulg podatkowych i dotacji na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.