Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #7 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków specjalnie dla Was - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
25 września 2020

#News1 ▪️ Stopa bezrobocia w sierpniu

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego. W sierpniu wyniosła ona 6,1%.

Najnowsze dane GUS to dobry sygnał, który oznacza, że trend wzrostu bezrobocia, który notowaliśmy od kwietnia został zatrzymany. Sierpień jest pierwszym miesiącem, od wybuchu pandemii, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych. To dobra wiadomość.

Marlena Maląg, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Najwięcej bezrobotnych odnotowano w powiecie braniewskim w woj. warmińsko-mazurskim, bo aż 18.9%, a najmniej w m. st. Warszawa, w którym poszukujących pracy było 1,8% zarejestrowanych osób.

#News2 ▪️ Praca zdalna w Kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że wstępna wersja projektu zmian w Kodeksie pracy, zawierająca regulacje związane z wprowadzeniem pracy zdalnej do ogólnych przepisów prawa pracy jest gotowa. Więcej na ten temat pisaliśmy czwartym wydaniu cyklu #HRdetektyw.

Zgodnie z projektem praca zdalna miałaby zastąpić dotychczasowe regulacje dotyczące telepracy, których źródło znajduje się właśnie w Kodeksie pracy.

Według założeń MRPiPS poszczególne ustalenia co do warunków świadczenia pracy w sposób zdalny zawierane byłyby bezpośrednio w zakładach pracy, pomiędzy pracodawcami, a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Możliwe byłoby również określanie takich zasad w umowie o pracę, w sposób dostosowany do potrzeb konkretnego stanowiska pracy.

Pracownik będzie mógł wnioskować o wykonywanie pracy zdalnie. Pracodawca będzie mógł zlecić pracę zdalną tylko wtedy, gdy pracownik będzie miał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Nie będzie on już odpowiedzialny za organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez niego, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, odpowiada pracownik.

Projekt zmian w Kodeksie pracy

Resort zamierza przekazać projekt do analizy partnerom społecznym. Najbliższe spotkanie zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego ma odbyć się 29 września.

Przypominam, że możliwość stosowania pracy zdalnej została wydłużona na podstawie specustawy COVID-owej. W tym trybie można z niej korzystać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i trzech miesięcy od momentu ich odwołania.

#News3 ▪️ Rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Art. 177 § 1 Kodeks pracy

Zatrudnienie kobiet, które posiadają umowę o pracę na okres dłuższy niż miesiąc oraz ciąża w dniu rozwiązania umowy przekracza trzeci miesiąc, jest chronione prawem. Umowa o pracę zostanie wówczas przedłużona do dnia porodu.

Co do zasady, pracodawca nie może zwolnić pracownicy w ciąży.  Ale są jednak wyjątki:

 • ochrona przed zwolnieniem nie dotyczy pracownicy, która zatrudniona jest na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca oraz w przypadku zatrudnionej na czas określony w celu zastępstwa pracownika, na tzw. umowie na zastępstwo,
 • rozwiązanie umowy następuje w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • pracodawca zawsze może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

Kobiecie, która nie była w ciąży w chwili wypowiedzenia jej umowy o pracę, lecz zaszła w ciążę w okresie jej wypowiedzenia, przysługuje ochrona niezależnie od tego, czy po okresie wypowiedzenia nastąpiło przerwanie ciąży.

SN w wyroku z dnia 13 kwietnia 1972 r., III PZP 7/72

#News4 ▪️ Obowiązek informacyjny umów o dzieło

Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) do art. 36 ustawy systemowej dodany został ust. 17, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Ust. 17 do art. 36 ustawy systemowej

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne zlecające dzieło będą zobowiązani do poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Na dzień dzisiejszy brak jest szczegółowych procedur lub wzorów dokumentów za pośrednictwem których obowiązek ten miałby być realizowany.

#News5 ▪️ Zwrot nadpłaconych składek

Od 20 września ruszają wypłaty dotyczące wyrównywania nadpłat składek ZUS.

Jak informuje ZUS firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie albo posiadały nadpłatę, uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej ZUS nie mógł procedować w ten sposób, a powstałe nadpłaty były zaliczane na poczet przyszłych składek ZUS albo istniejących zobowiązań. Zgodnie z ustawą tarczową obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone za kwiecień i maj.

W wyniku nowelizacji, po ponownym rozpatrzeniu wniosków i umorzeniu należnych składek za kwiecień i maj, na kontach firm powstaną nadpłaty. Będzie więc można wnioskować o ich zwrot.

O całej sprawie możecie przeczytać tutaj https://monikasmulewicz.pl/blog/200-nadplata-powodem-braku-zwolnienia-ze-skladek-zus/

oraz https://monikasmulewicz.pl/blog/100-hr-detektyw-nr3-monitoring-nowosci-i-zmian/

#News6 ▪️ Koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na początku pandemii jako świadczenie szczególne, które miało umożliwić rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi w tym czasie. Wynosił on 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru i przysługiwał m.in. opiekunom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem placówek opieki z powodu koronawirusa. 

Zasiłek był wypłacany od 12 marca do 20 września. Wygląda na to, że Rada Ministrów nie wyda rozporządzenia przedłużającego ten zasiłek po 20 września – informację tę potwierdza również ZUS.

Obecnie, rodzice zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach. Tu trzeba jednak pamiętać, że w ciągu roku przysługuje 60 dni na dziecko.

#News7 ▪️ Zaległy urlop

Kończy się wrzesień, a to oznacza, że czas na zawnioskowanie o urlop wypoczynkowy zaległy za 2019 r. dobiega końca. Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy na udzielenie pracownikom zaległego urlopu pracodawcy mają czas do końca września. Oznacza to, że 30 września może być pierwszym dniem urlopu.

O urlopie zaległym możesz posłuchać w jednym z odcinków podcastu: https://monikasmulewicz.pl/blog/400-na-urlop-zalegly-wyslij-pracownika-do-30-wrzesnia-podcast2/

W tarczy antykryzysowej 4.0 znalazł się zapis mówiący o przymusowym wysłaniu pracownika na zaległy urlop w wymiarze do 30 dni z pominięciem obowiązującego planu urlopowego, jak i z pominięciem zgody wyrażonej przez samego pracownika.

Pracodawca musi pamiętać, że kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

#News8 ▪️ Interpretacja Ministerstwa Finansów w zakresie zastosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2018 w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. Celem interpretacji było wskazanie warunków, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami.

Przypomnijmy, iż katalog przychodów, co do których możliwe jest zastosowanie kosztów autorskich jest szczegółowo określony w art. 22 ust. 9b ustawy PIT, zaś roczny limit 50% kosztów uregulowany jest w art. 22 ust. 9a i 9aa ustawy.

Według Ministerstwa Finansów zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy jednoznacznie zostanie ustalone, że dany przychód objęty jest przedmiotem prawa autorskiego, zaś dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest:

 1. powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujące korzystanie przez twórcę z praw autorskich i umożliwiające rozporządzanie majątkowym prawem autorskim do utworu,
 2. dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
 3. wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów można stosować do całości wynagrodzenia twórcy.

W interpretacji Minister wskazuje, że na podstawie art. 180 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, jako dowód dokumentujący wysokości honorarium dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przypomina również, że procentowe określenie w umowie o pracę czasu przeznaczonego przez pracownika na pracę twórczą lub ustalenie go na podstawie ewidencji czasu pracy nie jest wystarczające, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał lub powstawał.

#News9 ▪️ Szkolenia

Uwaga! Już 13-go października rozpoczynamy kolejną edycję Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, czyli opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel. Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN, dlatego Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach MEN, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.